Saga Bacardí
03071
ESCRITURA DE PRESTAMO HACIA VALLESCÁ, POR SU SUEGRO CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots nototi com jo Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. De mon grat y certa sciencia confesso deurer al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, mon sogre encaraque ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona, per ell present y estipulant, la quantitat de dos mil lliuras barcelonesas, que son a saber siscentas deu lliuras setse sous, tres diners per semblants que men ba deixar graciosament, y sens interes algun a efecte de acudir a algunas urgencias de ma casa y familia, quals confesso haver rebut en diners comptant realment y de fet, a totas mas voluntats, conforme consta de dos diferents vales que tinch firmats a son favor als vint y sinch Janer, y catorse Desembre mil setcents vuitanta, volent que tots los drets y acciones, prioritat de temps, milloriad e dret y demes preheminencias, y prerrogativas, que li competeixen per rahó de son credit li queden salvos y segurs per defensar lo present debitori contra qualsevols acrehedors meus, no empero perque puga valerse de aquells sino en lo cas de no cumplir en lo plaso, o plasos avall escrits. Y las restants mil trescentas vuitanta nou lliuras, tres sous y nou diners, per semblants que me ha dexat graciosament y sens interes algun, y en virtut de facultat, que ab lo present li dono se retindrá, a efecte de pagarlas a saber, vuitcentas sis lliuras a Domingo Xinxolá carnicer, ciutadá de Barcelona per tantas lin estich debenper los motius, y causas expressats en lo debitori que firmí a son favor en poder del Pere Tarafá notari publich real collegiat de número de Barcelona als diset Juny del corrent any. Doscentas lliuras a Jaume Babot perxer ciutadá de Barcelona per tantas lin estich deben per los motius y causas continuats en un vale que li firmí de la referida quantitat als onse de Maig mil setcents vuitanta. Doscentas liuras a Ramon Mas saboner ciutadá de Barcelona per tantas lin estich debent per los motius y causas continuadas en un vale que li firmíd e la referida quantitat als trenta de Mars mil setcents vuitanta hu. Sinquanta set lliuras a Pau Llinás y Vidal sabater, ciutadá de Barcelona per semblants que li estich debent per un compte de son ofici que ha traballat per compte meu, y de ma familia fins lo dia present. Quaranta lliuras al administrador de la causa pia de Pere Poch per dos pencions de vint lliuras cada una que tots anys dech fer, y prestarli per unas casas que tinch y possehesch en la esplanada de la present ciutat. Vuitanta sis lliuras, tres sous y nou a Simon Alier botiguer, ciutadá de Barcelona per semblants, que li estich debent en pago de totas robas que he pres en sa botiga per ma casa y familia fins lo dia present, de los quals acrehedors en lo temps de las pagas respectives recobre las corresponent apocas, y cancelacions de obligacions, ab cessió de drets, y accions per defensar lo present debitori contra qualsevols acrehedors meus, y recobrar ditas quantitats pagadas en cas de judici de acrehedors, o altre si se seguirá, volent que fetas ditas pagas succehesca dit mon sogre en lo mateix lloch, y dret de dit mos acrehedors, y li competescan las mateixas prioritats de temps, millora de dret, y demes preheminencias, y perrogativas, que competerian a aquells fentsels ditas pagas, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret. Prometo a dit Magnifich Christofol Gironella pagarli las referidas dos mil lliuras en diferents plassos, o pagas de trescentas setanta sis lliuras cada una fahedoras en quiscun any lo dia de Nostra Señora del mes de Agost, comensan a fer la primera paga lo dia de Nostra Señora del mes de Agost del any mil setcents vuitanta tres, y així consecutivament los demes anys en semblants terminis fins a esser pagat en dita quantitat. Lo que prometo cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos per dia, ab restitució, y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y er haver,r enunciant a qualsevol lley de mon favor, y per pacte a mon propri for; submetentme al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y a altre qualsevol tribunal, jutge o superior seglar solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant, per dit efecte, escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular com es dit tantsolament, per lo que ne obligo tots mos bens solament, com la persona per pacte entre nosaltres convingut no entench obligars. Y per quant lo dia present es feriat per ser la festa del Sant Diumenge, per tant constituesch, y anomeno en procuradors meus a tots los notaris y escrivans jurats de dita curia presents y esdevenidors junts, y asolas pera firmar dita escriptura de ters en dia no feriat. Prometent tenir per ferm, y agradable tot lo que per dits procuradors, y altre de ells será executat, y no revocarlo en temps algun, baix las mateixas obligacións, renuncias, y clausulas dalt contingudas. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Noembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta dos. Essent presents per testimonis Joseph Vives, y Ramon Bigas joves fusters en Barcelona habitants.
Item: Ab altre acte jo dit Cayetano Vallescá fent estas cosas sens perjudici, novació no derogació de las obligacións en lo antecedent acte continuadas per millor facilitar las pagas de trescentas setanta sis lliuras dalt estipuladas. De mon grat y certa sciencia per mi, y mos hereus y successors qualsevols que sian asigno, y consigno al Magnifich Christofol Gironella encaraque ausent, y lo notari avall escrit, com a publica persona per ell present y estipulant la quantitat de semblants trescentas setanta sis lliuras habedoras, y cobradoras tots anys durant la entera satisfacció de ditas dos mil lliuras dels llogaters, o acrehedores que vuy son, y per temps serán, o dits censuaris que tal vegada serán, si ve lo cas de establir las infras cosas, de tota aquella terra, o casa y heretat ab sas terras (a excepció de las vinyas, que expressam me reservo) y de una pessa de terra de sinch mojadas que tinch, y possehesch en lo terme de Sant Visens de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona. Las quals cosas al present se troban arrendadas a Jacintho Corts pagés de Sarriá so es, la terra, y terras a rahó de doscentas vuitanta lliuras lo any, pagadoras lo dia de Nostra Señora del mes de Agost, y las sinch mojadas de terra a la mitat de tots fruits; y de sis mojadas de terra, que tinch, y possehesch en lo terme de Santa Eulalia de Provensana, que al present tinch arrendadas a Francisca Padrosa viuda de Joseph Padrosa pagés del terme de Sans, territori de esta ciutat, a rahó de quaranta vuit lliuras lo any pagadoras lo referit dia de Nostra Señora del mes de Agost. La qual consigna fas així com millor dir y entendrer se pot, cedint a dit Magnifich Christofol Gironella tots los drets, y accions que me competeixen en ditas cosas dalt signadas en virtut del que puga demanar, y cobrar aquellas, y del que cobrará, firmar qualsevol apoca, recivos, y demes escripturas necessarias, y per lo efecte de la cobransa exposar clams, y reclams, instar execucions, fer qualsevols emperas, y altrement usar de dits trets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga, constituintlo procurador meus com en cosa propria , ab clausula de intima dirigidora a quí convinga. Y prometo la present consigna ferlos valer, y tenir y estarlin de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas, aixi fetas com no las degudas diligencias ab restitució, y esmena de tots danys y gastos, per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret que valer, y ajudar me pugan. Y se ha de saber que la present escriptura se deuhen registrar dins sis dias en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre referit. Y dit otorgant ( al qua.l jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent present per testimonis los dalt continuats.
D. Troyano Vallescá, Ante mi Ramon Matheu y Smandia notari.