Saga Bacardí
03075
ESCRITURA DE PAGO A LLINÁS, POR DEUDA DE VALLESCÁ, PAGADA POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Pau Llinas y Vidal , sabeter, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca al Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, encara que ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant, pagant per Troyano Vallescá, ciutadá de Barcelona, y de aquellas dos mil lliuras barceloensas de las quals dit Vallescá lin firmá debitori, y obligació de la infra quantitat ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als tres del corrent, y en virtut de facultat per dit Vallescá al referit Gironella donada, y concedida ab lo sobre calendat acte de debitori, y de la cessió de drets que avall se continuará, de la quantitat de sinquanta set lliuras per semblants que men esta debent per un compte de mon ofici que he treballat per compte seu, y sa familia fins al dia set de Setembre present. Lo modo de la paga de ditas sinquanta set lliuras es que aquellas confesso rebrer en diners comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant per dit Gironella, y de diners que per est efecte li ha entregat, per lo que no sols otorgo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni mos bens, cedesch al magnifich Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar lo referit son debitori contra qualsevols acrehedors de dit Vallescá, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat per ell pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dias del mes de Noembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y dos. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Ferrer arquitecto, y anton Llobregat escrivent, en Barcelona habitants.
Pau Llinás y Vidal, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.