Saga Bacardí
03076
ESCRITURA DE CESION DE COSAS HACIA JOSEFA VILELLA POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com nosaltres Christofol Gironella, y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, y Josepha Cebriá Vilella y Ramoneda, muller del Dr. en dret Falip Cebriá y Rifols en Barcelona domiciliat. Atenent que per mort de la Señora Theresa Gironella, Vilella, y Ramoneda viuda en segonsa nubcias de Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, pare de mi dit Christofol Gironella y Pujol, que en primeras ho fou de Joseph Vilella comerciant ciutadá de Barcelona, ha vingut lo cas de entregase a mi dit Christofol Gironella y Pujol aquells mobles, y efectes que per menor estan expressats, y continguts en lo inventari que ab dita Señora Theresa Gironella, Vilella y Ramoneda, fui y firmí en poder del notari avall escrit als trenta Juny del any mil setcents vuitanta hu, quals inseguint lo disposat per dit Christofol Gironella major, se retingué dita Señora Theresa pera usarne durant sos dias, ab la obligació de restituirse seguida sa mort a mi dit Gironella com a hereu universal dels bens de dit mon pare en la conformitat que a les horas se encontrassen, y en atenció de haver vingut lo cas de que jo dita Josepha Cebriá Vilella y Ramoneda com a donataria, y hereva universal de dita Señora Theresa Gironella, Vilella y Ramoneda ma difunta mare puch incorporarme no sols de aquells bens y efectes continuats en lo sobrecalendat inventari com a propris de dita Señora, sino també dels que se descrigueren en aquell com a pertanyents a la herencia de dit Christofol Gironella major, dels quals dita ma mare tenia facultat de disposar a sas voluntats durant sa vida natural, y que sels devian restituirse al hereu de dit Christofol Gironella major, aquells dels quals en vida dita ma mare no hagues disposat per haverne fet a mon favor dita ma mare una pura,r eal, y absoluta donació entregantmels ja durant sa vida natural com de dita donació consta ab acte rebut en poder de Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona als vint y tres Juliol mil setcents vuitanta hu. Per tant ab tenor del present acte. De nostre grat y certa sciencia confessam y regoneixem lo un al altre a saber, lo dit Christofol Gironella y Pujol, que he rebut per real, y efectiva entrega a totas mas voluntats de dita Señora Josepha Cebriá, Vilella y Ramoneda en los sobre referits noms de donataria y hereva de dita sa mare tots los mobles, y efectes pertenyents a la universal heretat y bens de dit Christofol Gironella mon pare, y que sem devian restituir seguida la mort de dita Señora Theresa Gironella, y Ramoneda y quedan per menor expressats en lo sobre calendat inventari a que me referesch, y jo dita Josepha Cebrian, Vilella y Ramoneda, que quedan en mon poder, y ha consentiment de Christofol Gironella y Pujol que librement men portás y retingués tots los bens y efectes descrits en lo sobre calendat inventari, així los propris de dita Señora Theresa Gironella ma difunta mare, com y també los pertanyents al cos hereditari de dit Christofol Gironella major, y de que podrá librement disposar dita ma mare durant sa vida natural com en efecte ne disposá a mon favor ab lo sobre calendat acte de donació. Y los dos renunciant a la excepció de la cosa no ser així entregada, ni rebuda, a la de no ser així, y a la general del dret nos donam mutuament per contents, y satisfets, lo un al altre de qualsevols altres cosas, drets o pretencions que nos competescan, o pugan competir lo un contra lo altre, aixi per las ditas, com per qualsevols altres causas, titols, o rahóns per quedar plenament satisfets de tot lo que havem rebut, y retingut respective, renunciant, y condonantnos expressament tot lo demes que pugan pretendrer lo un contra lo altre. Y prometem las referidas cosas per lo que toca a cada hu de nosaltres tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir per motiu algun, o causa. Per seguretat del que ne obligam mutuament, tots y sengles bens, y drets nostres mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de nostre respective favor. Y present a estas cosas jo dit Dr. Felip Cebria y Rifols consento a ellas com a fetas per dita ma muller en ma presencia de voluntat, y consentiment. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga,d ins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits Christofol Gironella, y conjuges Cebria y Ramoneda otorgam la present escriptura, en esta ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Noembre del any mil setcents vuitanta dos. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dona fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Pau Sola pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, y Joan Oriol notari real y causidich de la present ciutat.
Christofol Gironella y Pujol, Dr. Felix Cebriá y Rifols, Maria Josepha Cebriá, Vilella y Ramoneda, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.