Saga Bacardí
03079
ESCRITURA DE CESION DE BIENES Y ADMINISTRACION, DE VALLESCÁ HACIA SU HERMANA Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá habitant en la present ciutat, ab lo motiu deurer y experimentar los molts atrassos esstá vuy dia sufrint mon patrimoni ja per deutes que deixá mon pare (que en gloria sia) com y també per altre que jo mateix he contret. Que no obstant de haver passat a vendrer algunas fincas de dit patrimoni a fi de arreglar y satisfer dits deutes, quedan encara molt de aquells existents.Conciderant així mateix que continuant jo en la administració de dit patrimoni y bens no seria facil no tl vegada assequible acabar de satisfer los insinuats deutes, sens passari a fer altres vendas. Y desitjant la consservació de dit patrimoni atés manorment ser vinculat per dit mon difunt pare, me ha oaregut conforme, y molt de ma obligació, conservar alguns de mos parents interessats a la successió de dit patrimoni, mediant lo insinuat vincle y altres personas molt afetes a mi y a las conservació del mateix patrimoni. Y haventse per ditsas personas despues de varias juntas y conferencias que han tingut a fi de concedir dit fi unanimes y de conformitat ab mi mateix determinat no haver altre medo mes eficas que lo de separarme jo de la mateixa administració y govern de dit patrimoni y bens. Per ço a fi de conservarlos y de evitar que a instancia de dits interessats en la successió del mateix patrimoni y bens, o be dels sobre insinuats acreedors se me precisa deixas dita administració per medi de justicia, en qual cas seria regular se anomenas segregadors que per ser tal vegada alguna persona extraña exigiria major salari del que amistosament se ha convingut donar. Per tant de mon grat y certa sciencia me separo y abdico de dita administració de patrimoni y bens y conferench aquellas y anomeno en administradors generals de tots mos bens a Da. Theresa Lladó y Vallescá, viuda del Magnifich Anton Lledó y de Llampillas carissima germana mia, y al Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona mon carissim sogre, tots en la present ciutat domiciliats, per qual fi y efecte durant esta sa administració los tresfereisch tots los drets, veus, y accions mias al sol fi y efecte de poder millor gobernar, y administrar dit patrimoni y bens, junts y assolas, prometent,c om prometo no revocarlos eta administració fins que hajen venssut vuyt anys contadors del dia de la firma de esta escriptura. La qual dega tenir sa forsa y guardarse despues de dits vuyt anys, fin que jo la revocaré o modificaré ab altre semblant escriptura publica. La qual cessió de administració, eo nombrament de administrador, entregar a ferme entregar del arrendataris, inquilinos o masobers de dits mos bens la quantitat de cinquanta sis lliuras sis sous y vuyt diners, la de dotse lliuras per calsar, y vestir a mi y a mos fills y la de quinze lliuras per lo calsar y vestir a Da. Theresa Vallescá y Gironella carissima muller mia, mantenintse empero tots en sanitat. Pues que en cas de sobrevenir alguna enfermedat de algun gasto conciderable ami o a altre de ma familia, y obligació,d egan dits administradors suplir lo que menester sie a mes de ditas quantitats.
Item: Ab pacte y condicio que dits administrador de mos bens per rahó de son capson o salari de administrador no pugan pretendrerretenirse major quantitat de setanta six lliuras a no ser que per algunas diligencias extraordinarias de dita administració se valguessen de altre tercera persona en qual cas pera satisfer lo que expendesca o gastia per son aliments durant dita diligencia pugan dits administradors, retenirse las quantitats a mes de las sobreditas setanta sis lliuras, y que la restant quantitat procedent de dita administració degan aplicarla, en continent pera pagar y satisfer tots y qualsevols deutes que jo y dit mon patrimoni estan vuy dia sufrint, pagar y satisfer aixi mateix qualsevols gastos se oferescan per plets, y altres rahons o causas conducents a la conservació y aument de dit mon patrimoni y bens, y finalment pagar aquella quantitat que sie menester pera conduhir com se ha projectat ab ditas juntas de parents y personas affectas a D. Christofol Vallescá y Gironella mon fill, en algun collegi, o altre destino que millor apareixerá a dits administradors per sa millor educació, y enseñansa, calzar y vestir, y quant dit mon fill ser estituirá en ma casa y familia, degan dits administradors, entregar alló que prudentment conciderian haverse de suplir, y entregar mes que las dalt ditas quantitats.
Item: Ab pacte y condició que dits administradors a la fi de quiscun any degan donar compte, y rahó a mi y a las personas que jo destinaré de tot quan hauran cobrat, y satisfet per rahó de dita administració, y del estat que a las horas se trobará tenir aquella, y dits mos bens que jo y ditas personas tingam també obligació de passar y de finir dits comptes en diota fi de quiscun any, ab la intelligencia empero que sempre que per lo examen y difinició de dits comptes se oferis algun gasto tant judicial com extrajudicialment dega pagar y satisferse de dits mos bens. Y finalment ab pacte y condició que dega tot lo demunt dit y pactat acceptar y aprobarse per dits administradors a continuació de esta escriptura y en poder del infrit notari, baix obligació de llurs respectives bens, noms, veus, drets y accions haguts y per haver, així com jo obligar igualment tots los meus y dit patrimoni per la major validitat y firmesa de la present escriptura y de tot lo en ella contengut y pactat, mediant la promesa que en especial los fas, baix la mateixa obligació de no fer ni firmar ningun contracte, ni obligació, sens consentiment e intervenció de dits administradors. De tot lo que me abdico baix pena de nullitat dels mateixos contractes y obligacions las clausulas irritants, y ab especial obligació dels mateixos bens, sobre que recaygues lo tal contracte, en virtut del present, dono y concedesch a dits administradors, y cada hu de ells en particular, facultat y poder de regir, governar, y administrar de tots mos bens, llogar y arrendar aquells per lo preu y pactes y a las personas a ells ben bistas, liquidar qualsevols comptes, firmar qualsevols difinicións, transigir y concordar ab qualsevols personas sobre qualsevols plets, y causas que jo tinga o puga tenir, demanar y cobrar tot lo que per qualsevol motiu se me troba debent, y en avant sem deurá de aquell durant dits vuyt anys y del que cobraran, firmar, qualsevols apocas, recivos, cessions, y demes escripturas necessarias ab cancelació de qualsevols altres aí publicas com privadas. Y així mateix pugan y lo altre de ells puga compareixer debant qualsevols Señors, Ministres, Jutges, Justicias, en qualsevol Audiencias, tribunals eclesiastichs y seglars, y en ells y cada un de ells intentar, proseguir y retminar qualsevols plets, y causas activas, y passivas, civils y criminals, principals y de apellació, mogudas y pera mourer per qualsevol causa o rahó, y ab qualsevols personas, llargament, ab lo acostumat curs de plets y causas, facultat expressa de jurar de calupnia, y en altre manera prestar caucions juratorias y fidejusorias, exposar clams y reclams, instar execucions, fer emperas, y aquellas anullas, y practicar tot lo demes que acerca ditas causas, y son amplissim curs se requiresca, segons estil del tribunals haont dits plets se seguiran, sens limitació alguna, y ab facultat de que pugan substituir la present escriptura de poder en tot o en part, a favor de qualsevols personas,r evocar los substituts y anomenar altres sempre y quant los aparexerá. Y generalment pugan, y lo altre de ells puga executar tot lo que jo faria, y fer podria antes de esta escriptura, volent que ella vingan compressas totas las facultats y poders, que de dret, estil y consuetut se deu y se acostuma donar a semblants administradors,ab libre y general administració, sens restricció alguna. Prometent que estaré a judici, pagaré lo judicat y tindré per ferms, agradable, tot lo que per dits administradors, y lo altre de ells, y sos substituts respective que tal vegada anomenar será executat per lo qual fi ne obligo tots mos bens mobles e immobles, haguts y per haver renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y presents dit Da. Theresa Lledó y Vallescá y Christofol Gironella acceptan est encarrech y nombrament de administradors, y la cessió dels bens que per lo que mira sa administració y gobern nos ha fet dit D. Troyano Vallescá, y prometem donarne tot lo verdader y leal compte y rahó a ell y als seus sempre y quant convinga, y sia menester. Igualment que cumplirem tots los destinos, y demes que dalt queda estipulat; tot lo que prometem cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y restitució y esmena de tot danys y gastos. Per lo que nes ogligam tots y sengles bens y drets nostres, y del altre de nosaltres a solas, mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucións devididoras y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que a solas se obligan, al privilegi militar munició y citació de vint y sis dias que se donan, y concedeixen en Cathaluña los que gozan de aquell. Y jo dita Da. Theresa cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit al benefici Valleá S.C. a favor de las donas, introduhit ja la Autentica, Siquo mulier posita Cod. Ad Val, y tots renunciam a qualsevol altre dret o lleis de nostre respective favor, sens secriptura de ters, ni demes clausulasguarentigias per pacte expres entre nosaltres y dit Vallescá convingut. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat y demes haont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als onze dias del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent pressents per testimonis Anton Llobregat y Pau Armentera, escrivents en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Da. Theresa Lledó y Vallescá, Christofol Gironella, En pdoer de mi Ramon Matheu y Smandia notari.