Saga Bacardí
03085
ESCRITURA DE VENTA DE DOS CENSOS DE LOS GISPERT, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori, com nosaltres D. Domingo Gispert y D. Caetano Gispert Dr. en drets y Regidor perpetuo de la present ciutat, pare y fill en Barcelona domiciliats. De nostre grat, y certa ciencia, per nosaltres y nostres respectius hereus, y succeeors qualsevols que sian, venem y per titol de venda concedim al Magnifich Chrisofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: De aquell cens de pensió quaranta set lliuras del qual deduhidas las inposicións nos quedan francas quaranta tres lliuras sinch sous, junt ab tot son domini mitjá y directe respective, firma, fadiga de trenta días y altre qualsevol drets a dits respective Señors competents, que tot anys lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, per los titols avall calendats, debent rebrer, y percibir en, y sobre tota quella pessa de terra campa ab aigua pera regar, de tinguda set quartas poch mes o menos que Maria Oliver viuda de Joan Oliver, hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat te, y posseheix en la Parroquia, y terme de Sant Martí de Provensals, cerca lo "Mas den Carbonell". Y se ha de saber que dita pessa de terra antiguament era dividida en dos, una de las quals era de tres quartas, y la altre de una mojada y vuy se ha fet de ellas una sola pessa de terra. Y se te per nosaltres al referit cens de quaranta set lliuras inclosa la infra corresponció, així com de vuy en avant se tendrá per dit comprador, y los seus al expressat cens, pagador en dits terminis. Y dit comprador tendrá la dita pessa de terra en quant a una mojada per los hereus o successors de D. Ramon Bru en Barcelona domiciliat a cens de tres lliuras barcelonesas pagadoras tots anys lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Y també se ha de saber que, antes se tenia per D. Joseph Bru a cens de vint lliuras pagadoras dit dia, pero estas foren lluidas dotse lliuras en pensió, y en nuda percepció per preu de doscentas quaranta lliuras, com es de veurer de la partida de taula, feta per dit Gispert pages, ciutadá de Barcelona al Magnifich Joseph Bru, ciutadá honrat de Barcelona de doscentas quaranta lliuras a solta de Joseph Francesch Fontana Df. Notari publich de Barcelona als once Desembre mil siscents quaranta nou continguda en lo manual tercer de dita taula en lo expresat dia, y las restants sinch lliuras foren venudas y absoltas per dit D. Joseph Bru a D. Pere Anton de Bastero en Barcelona domiciliat, com de la referida venda y absolució consta ab acte rebut en poder de Pere Martyr Vila Df. Notari publich Real Collegiat de Barcelona als trenta hu Juliol mil siscents noranta hu, axi que solament se te dita mojada de terra per los expressats hereus, y successors de D. Ramon Bru a cens de ditas tres lliuras. Que ho tenen per la monfia de la Iglesia de Nostra Señora de Cardedeu y son Rnt. Monjo en son nom, y baix son domini y alou a cens de trenta sis lliuras barcelonesas, pagadors tots anys lo dia de Nadal. La altre emperó pessa de terra de tinguda tres quartas respecte de que en lo temps del avall calendat establiment desores, ni al present no se encontraren ni havem encontrat titols alguns per los quals puga constar per quin Señor se tenen declaram que venem dit cens baix incert domini a saber, si dita pessa de terra es franca en alou ab tot son domini directe, y si per alguns Señors ab aquell domini que li corresponga segons que aquells ho faran constar baix la traslació de aquells censos a que aquella estigan subgectes. Prometent que en cas de ser axí indemnisarem a dits comprador de la nuda paga de dits censos, y drets lo comptantlos a rahó de tres er cent per aquell preu corresponent a la pensió dels censos y drets que tal vegada se justificaran. Y lo dret y facultat de regar dita pessa de terra junt ab altres se te per lo Señor Rey, y baix son domini y alou a cens de tres lliuras barcelonesas, tots anys als vint y sis de Mars del qual cens deurá pagar dit comprador, y los seus quince sous, devent pagar los hereus, o successors de D. Pere Anton de Bastero en Barcelona domiciliat per altre pessa de terra que posseheixen allí contiguas. Y afronta la dita pessa de set quartas allí contingudas. Y afronta la dita pessa de terra de set quartas a llevant en honor del Egregi Señor Compte de Santa Coloma; a mitgdia en honor de dit Señor Compte de Vallcabra; a ponent part en honor de D. Carlos de Puiggener, y part en honor de Felix Torrents; y a tremuntana ab lo camí Real que allí est.=
Item y finalment:Venem a dit Magnifich Cristofol Gironella, y als seus perpetuament, tot aquell cens de pensió quaranta quatre lliuras barcelonesas tots anys pagadoras la mitat lo dia primer de Janer, y la altre mitat lo dia primer de Juliol, que tots anys per los titols avall calendats deben rebrer y percibir, y sobre totas aquellas casas ab dos botigas, y quatre porttals fora obrint a saber dos grans per ditas botigas, y dos petits per dos escaletas al costat de cada una de ditas botigas que tenen de fondo, y amplaria quaranta dos palms sens quadro poch mes o menos cana de Barcelona que Joseph Coll mestre de casas, ciutadá de Barcelona te, y posseheix en lo carrer den Rublo als de la Allada que travesa del carrer nomenat dels Carders als dels Assahonadors. Y per quant mal temps del avall calendat establiment, después de est ni al present no havem may tingut titols alguns ab que fer constar del domini de ditas casas. Per tant volem lo dit cens baix insert domini, ni estar aquellas son francas ab tot son domini directe, firma, fadiga de trenta días, y altre qualsevol dret al Señor directe competent, y si no son francas ab tot lo domini que resulta desta imposició en lo avall calendat acte de establiment. Y en est cas prometem indemnizar a dit comprador y als seus de la nuda paga dels censos y drets a que estigan subjectes contamblos a rahó de tres per cent per aquell preu, corresponent a la pensió dels censos, y drets a que tal vegada estarán subjectes. Y terminan ditas casas a llevant ab lo carrer dit den Rubio, alias den Allada; a mitgdia ab los hereus, o successors de Anton Duran y Quatrecasas Df. Notari publich de número de Barcelona; a ponent ab Maria Gracia Corominas viuda; y a tramuntana ab dit Casagemas, que fou de mi dit D. Domingo Gispert, y de dit D. Anton Gispert mon germá. Y espectan dits censos a nosltres dits cenedors de a mi dit D. Domingo Gispert a saber lo cens en primer lloch designat no sols com a hereu universal del Señor Anton Gispert Pbre. en Barcelona resident mon germá, per est instituit ab son ultom testament que feu en poder de Joan Baptista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona als tres de Febrer mil setcents trenta vuit que despres de son obit feu publicat als divuyt Jener mil setcents quaranta nou, si també en virtut de imposició per mi, y dit mon germá feta y firmada ab lo acte de establiment que jo y aquell germá, de la sobre designada pessa de terra a Pere Joan Oliver ab acte rebut en poder de dit Plana notari, als quince Novembre mil setcents quaranta quatre. Y lo cens en segon lloch designat especta a nosaltres dits venedors en virtut de imposició feta ab lo establiment que ferem a dit Joseph Coll ab acte rebut en poder de Armengol Piñol notari publich real collegiat de número de Barcelona als tretse Agost mil setcents sexanta nou. La qual venda fem com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de ma, y poder sengles y aquellas, posant en la de dit comprador y de los seus. Prometent entregarli possessió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosas, donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintli tots los drets, y accions, que nos competeixen en ditas cosas venudas en virtut de las quals puga dit comprador, y los seus demanar y cobrar las pensións y prorratas de dits censos, y sos preus en cas de lluició, si es que sian lluibles, firmar per rahó de Señoria qualsevol actes de translacions de ditas cosas emphiteoticaria del dret de prelació, y fadiga, firmar qualsevol venda, y absolucions ab totas clausulas necesarias, y per lo efecte, exposar clam y reclams, instar execucions, fer qualsevol emparas, y altrament usar de dits drets y accions cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo procurador nostre com en cosa propria, ab clausula de Señoria dirigidora a qui será menester. Salvat sempre sobre las referidas cosas los censos, lluicions y demes drets dels Señors pera que las ditas cosas se tenen, y los que tal vegada compareixeran, y lo lluisme a ells respective competents pera la present venda. Lo qual en quant a una mojada de terra de las set quartas que comportan la pessa de terra dalt en primer lloch designada, se deurá comptar a rahó sel deves per haver succehit dita Mongia a Lator despen de la sentencia arbitral. En quant a la facultat de negar dita pessa de terra a aquella rahó que lo Señor Rey acostuma percibirho. Y respecte a las demes designas deurá complauser en cas de compareixer algún Señor de lo que expressaran titols de sa justificació. Lo preu de la present venda es dos mil sinch centas quaranta dos lliuras moneda barcelonesa a saber, per lo cens en primer lloch designat mil cent sinquanta lliuras. Y per lo cens en segon lloch designats mil trescentas noranta dos lliuras divuit sous que confessam rebrer de dits compradors en diners comptants realment y de fet, en presencia del notari y
Testimonis avall escrits. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser axi convingut, a la cosa no ser axí, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a la general del dret. Donam, y de grat remetem a dit comprador y als seus, tot lo que mes podría valer las referidas cosas venudas del preu sobre expressat. Mes avant prometem a dit comprador, y als seus la present venda ferli valer y tenir, y estarlin de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dany y gastos. Per lo que ne obligam tots y sengles bens y drets nostres, y del altre de nosaltres mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de nocas constitucións divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá y Consuetut de Barcelona, que parta de dos o mes que asolas se obligan. Renunciant també al privilegi Militar monició, y citació de vint y sis días, y concedeixen en Cathaluña als que gosan de aquells y a altre qualsevol dret y lley de nostre respective favor. Y per que las ditas cosas tingan major validitat y firmesa espontaneament juram a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, no sols las ditas cosas tenir per fermas y agradable y contra aquellas no fer ni venir per algún dret, causa o rahó. Y també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor per qui ditas cosas respective se tenen ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipothecas de esta ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testioni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y vuit dias del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta tres. Y dits otorgants als quals jo lo notari infrascrit dono fe coneixer, ho firmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat y Caetano Texidor y Matheu escrivents en esta ciutat habitants.
Domingo Gispert, Joseph Gispert, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notario.