Saga Bacardí
03089
ESCRITURA DE AUMENTO DE DOTE Y CREIX DEL MATRIMONIO VALLESCÁ Y GIRONELLA, AMPLIADA POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo Christofol Gironella y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat. Atenent que ab los capitols matrimonials firmats y jurats entre D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, y Da. Theresa Vallescá y Gironella, mon gendre y filla respective, rebut en poder de Joaquim Tost notari publich colegiat de número de Barcelona als sinch de Abril mil setcents setenta y tres, fui donació a esta de quatre mil lliuras moneda barcelonesa, y de dos calaixeras ab sas robas, y avarias acostumadas en paga y satisfacció de tots sos drets de legitima paterna, y materna part de creix, y demes que puga tenir y pretendrer en mos bens, y en los de Theresa Gironella y Tomba muller mia, y mare sua, la qual quantitat y demes cosas, foren per mi pagadas y satisfetas en lo modo, y forma expressat en la apoca que dits conjuges Vallescá y Gironella firmaren a mon favor en poder del mateix notari lo referit dia sinch Abril mil setcents setenta y tres. Y respecte de que ates lo estat de dits conjuges, y sa situació, vull que dita ma filla tinga algun major aument de dot. Per tant, per favor y contemplació de dit son matrimoni de dit son y major auments dels referits sos drets. De mon grat y certa ciencia. Per donació es a saber pura, perfecta, simple, e irrevocable que diu entre vius, y de present. Dono y per titol de donació concedesch a dit Theresa Vallescá y Gironella ma filla com a ben mereixent present y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament la quantitat de dos mil lliuras moneda barcelonesa, pagadoras y entregadoras lo dia present. La qual donació fas axí com millor dir, y entendrer se pot, ab pacte, y condició que si dita ma filla morirá quant que quant ab fills un, o moles legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats en dits casos puga desposar de ditas dos mil lliuras per mi a ella donadas, si empero morirá sens dits fills, lo que Deu no permetia, sols puga desposar de mil lliuras, y las restants mil lliuras tornen y pervingan a mi dit donador, o a mon hereu universal qualsevols que sia. Y prometo y juro corporalment y solempne a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis la present donació, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y agradables, y cotra ellas no fer no venir per algun dret, causa o rahó, no dita donació revocar per rahó de ingratitud, ni necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley, o dret tal revocació epr qualsevol de ditas o altres causas, permetent y a qualsevols altr dret o lley que valer y ajudar me puga, y a la que prohibeix la general renunciació. E jo dita Theresa Vallescá y Gironella accepto la present donació per lo referit a que consento ab referiment de moltas gracias, que lin retribuesch.
Item: Jo dita Theresa Vallescá y Gironella dono, constituesch, y aporto en dot, per dot, y en nom de dot meus al referit D. Troyano Vallescá mon marit present la quantitqt de dos mil lliuras barcelonesa que per dit mon pare me han estat donadas, en lo modo dalt expressat, volent y consentint que dit mon marit hage, cobre, tinga y possehesca la dita ma dot, y los fruits o quasi de aquella provenients seus propris, fase durant lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament en lo cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch. Jo dita Theresa y los meus recobrem salva y segura la proprietat de la dita mia dot, sens contradicció alguna de dit mon marit ni del seus, no de algun superior tribunal. E prometo y juro a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis la present constitució dota, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret que valer y ajudamne puga llargament.
Item: Jo dit D. Troyano Vallescá fas y firmo carta dotal y de espoli a la dita Da. Theresa Vallescá y Gironella muller mia, present de tot lo que ab lo antecendent capitol me ha constituhit, y aportat en dot, per dot, y en nom de dot sua. Per tot lo que lin fas de creix, aument, o donació per noces de la quantitat de mil lliuras barcelonesas la qual dot, y creix o donació per noces li salvo y aseguro, asigno, y consigno en y sobre tots y sengles bens y drets meus, mobles e immobles haguts y per haver. Prometent que dit dot y creix o donació per noces, restituiré, y pagar,e a dita Theresa Vallescá y Gironella muller mia, y a sos successors sempre y en tot cas que restitució de dit y solució de creix hagen lloch, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligo a dita Theresa muller mia, tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver, volent y consentint que dita Theresa ma muller cobre, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit y sens marit, ab infant, o infants, y sens aquells, sens contradicció alguna a dit son marit ni dels seus, ni de algun superior tribunal, lo dia empero del obit de dita ma muller los seus hauran la dita sua dot en lo modo y forma que li pertany lo dit empero creix, o donació per noces, tornar y pervenir dega al infant, o infants del present matrimoni procreats, y procreadors als quals en cas de existencia de aquells y ara per las horas jo dit Troyano Vallescá los ne fas donació pura, perfecta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius en ma y poder del notari infrit, com a publica persona per dits infants nats y naixedors rebent acceptant y estipulant. Y si tals infant o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) en tal cas lo dit creix, o donació per noces tornar, y pervenir dega a dit donador, si viurá y si no viuré a mon hereu o successors universal. Y per cumplir lo sibredit ne obligo a dita Da. Theresa muller mia, totsmos bens, y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret que valer, y poder me puga. E prometo y juro a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis la present carta dotal y de espoli, y totas las cosas en ella contengudas, tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer no venir per algun dret, causa o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret que valer y ajudarme puga, llargament. E lo notari avall escrit accepta la present donació com a publica persona per dits infants nats y naxedors, acceptant, y estipulant.
Item: Jo dita Da. Theresa Vallescá y Gironella fent estas cosas en presencia de voluntad y consentiment de dit D. Troyano mon marit. De mon grat y certa ciencia, cerciorada de la difinició absolució, y renuncia de drets per mi feta a favor de dit mon pare ab altre capitol resultant dels matrimonials sobrecalendats, llohó y aprobo aquella en lo modo y forma, y ab las solvetats y demes circunstancias contengudas en la mateixa a que me ratifico, y prometo tenirla per ferma y agradable, baix las mateixas obligacions en ella referidas. Per lo que vull tenir aquí per repetit. Y present jo dit Troyano Vallescá, consento a ditas cosas com a ejecutadas per ma muller en ma presencia y de mon consentiment, finalment volent las ditas parts que de la present escriptura yuy de cada un dels capitol dalt referits ne sian donadas per lo notari avall escrit las copias authenticas que demanadas ne seran per las sobreditas parts, y altres que será interes.
Y las ditas parts llohant y aprobant la present escriptura y tots los capitols y pactes antecedents y tot lo en ells, y cada un de ells expressat prometen vicitudinariament la una part a la altre, aquellas atendrer, y cumplir, baix las mateixas obligacions, renuncias y clausulas, modo y forma en ells expressats. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escribanía de hipotecas de esta ciutat, y demes ahont convenga, dins lo termini del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quinse dias del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis lo Magnifich Sr. En drets Joseph Mariano de Cerdá y Jofre, y Caetano Texidor y Matheu, escrivent, en esta ciutat habitant.
Doña Theresa Vallescá y Gironella, D. Troyano Vallescá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.