Saga Bacardí
03091
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DEL RNDO. DE CARDEDEU, POR COMPRA DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Ramon Paissa Pbre. en la vila de Santa Maria de Cardedeu, Bisbat de Barcelona resident, com a obtentor del Benefici perpetuo simpe ecclesiastich nomenat Monfiá en la Parroquial Iglesia de dita vila de Cardedeu, instituit y fundat com de la collació a mon favor feta per lo Ilustre y Molt Rent. Señor Vicari General y Oficial per lo Ilustrisim Señor Bisbe de Barcelona, y per la possessió per mi presa consta ab dos actes rebuts en la curia rel Vicariat ecclesiastich de Barcelona als sinch y sis Juny mil setcents sexanta set de que dona fe lo Rnt. Dr. Antón Campillo Pbre. notari y escrivá de dita curia ab sas lletras certificatorias, y signe firmadas de sa ma, y selladas ab lo sello de aquellas. En quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per D. Domingo Gispert y D. Caetano Gispert Dr. en drets y Regidor perpetuo de la present ciutat a favor del Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, entre altres cosas de un cens de penció quaranta set lliuras del qual reduidas sas corresponcions quedan francas quaranta tres lliuras, sinch sous, junt ab tot son domini que tots anys lo dia de sant Joan de Juny, y Marianna Oliver viuda de Joan Oliver hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat deu fer y prestar sobre unas pessa de terra campa ab aigua per regar de tingada set cuartas poch mes o menos, situada en la parroquia y terme de Santa Maria de Provensals, Bisbat de Barcelona, cerca lo Molí nomenat den Carbonell llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y vuit Novembre mil setcents vuitanta tres. La qual pessa de terra en quant a una mojada, se te per mi eo, per dita Monfia, a cens de trenta sis sous pagadors dots anys lo dia , o festa de Nadal, Salvats los censos, lluismes, y demes drets a mi com a obtentor predio forsant deguts, y no pagats confessant haver rebut de dit Gironella per lo lluisme a mi degut onse lliuras, dos sous y quatre. Feta gracia del restant, en diner comptant realment, y de fet, a mas voluntats. Y axís renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lley de la entrega, y demes del dret, fas la present firma per rahó de Señoria en esta ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Febrer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dit Rnt. Otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmó. Essent presents per testimonis Pau Cabiren negociant y Caetano Texidor y Matheu escrivent en esta ciutat habitant.
Ramon Payssa Pbre. obtentor, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.