Saga Bacardí
03092
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DOMINIO DE LOS OLIVER A CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Maria Anna Oliver, viuda de Pere Joan Oliver hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat, mediant lo jurament per mi avall prestat. De mon grat y certa ciencia, confesso y en veritat regonesch al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant. Que per los tituls avall calendats tinch y possehesch tota aquella pessa de terra campa ab aygua per regar de tingada set cuartas poch mes o menos, situada en la Parroquia y terme de Santa Maria de Provensals Bisbat de Barcelona, cerca lo Molí den Carbonell, la qual pessa de terra antiguament era dividida en dos, una de las quals era de tres cuartas, y la altre de una mojada y vuy sen ha fet de ellas una sola pessa de terra, la qual se te per dit Magnifich Christofol Gironella, succehint a D. Domingo Gispert en esta ciutat domiciliat hereu universal del Rnt. Antón Gispert Pbre. en Barcelona resident son germá a cens de quaranta set lliuras barcelonesas inclusa la infrascrita corresponció, pagador tots anys lo dia, o festa de Sant Joan de Juny. Qui ho te en quant a una mojada de dita pessa de terra per los hereus o successors de D. Ramon de Bru en Barcelona domiciliat a cens de tres lliuras barcelonesas pagadora tots anys dit dia, qual cens pagaré sens danys ni gastos de dit Gironella. Y se ha de saber que antes dita pessa de terra se tenia per D. Joseph Bru a cens de vint lliuras pagadoras dit dia, pero de estas foren lluidas dotse lliuras en penció y en nuda percepció per reu de doscentas quaranta lliuras com en de veurer en la partida de taula feta per Pau Gispert pagés, ciutadá de Barcelona al magnifich Joseph Bru, ciutadá honrat de Barcelona de doscentas quaranta lliuras a solta de Joseph Francesca Fontana difunt notari publich de Barcelona als onze Desembre mil siscents quaranta nou, continuada en lo manual tercer de dita taula en lo expressat dia, y las restants sinch lliuras foren venudas y absoltas per dit D. Joseph Bru a D. Pere Antón de Bastero en Barcelona domiciliat, com de la referida venda y absolució consta ab acte rebut en poder de Pere Martir Vila difunt notari publich Real Collegiat de Barcelona als trenta hu Juliol mil siscents noranta hu, axí que solament se te dita mojada de terra per los expressats hereus y successors de D. Ramon Brú a cens de ditas tres lliuras. Qui ho tenen per la Morfia de la Iglesia de Nostra Señora de Cardedeu, y son Rnt. Monjo en son nom, y baix son domini y alou a cens de trenta sis sous barcelonesos, tots anys pagadors lo dia de Nadal. La altre, empero pessa de terra de tingada tres cuartas, respecte de que en lo temps del avall calendat establiment, después ni al present no se encontraren, ni se han encontrat titols alguns, per los quals puga constar per quin Señor se tenen, de aquí es que dit cens se te baix incert domini a saber, si dita pessa de terra es franca en alou ab tot son domini directe, y si per algun Señor per aquell domini que li corresponda, segons que aquells ho faran constar baix la prestació de aquells censos a que aquellas estigan subjectes. Y lo dret y facultat de regar dita pessa de terra junt ab altres se te per lo Señor Rey, y baix son domini y alou a cens a cens de tres lliuras barcelonesas tots anys als vint y sis de Mars del qual cens deu pagar dit Gironella, y los seus quinse sous del dia de la venda del referit cens de quaranta set lliuras a son favor feta per dt D. Domingo Gispert y D. Caetano Gispert en Barcelona domiciliats feta ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y vuyt Novembre mil setcents vuytanta tres. Las restants empero dos lliuras, sinch sous, deuen pagar los hereus o successors de D. Pere Antón de Bastero en Barcelona domiciliat per altres pessas de terra que possehexen y allí contiguas. Y afronta la dita pessa de terra de set cuartas a llevant paret ab terras del Compte de Santa Coloma, y part ab terras de D. Carlos Ascon en Barcelona domiciliat; a mitgdia ab Ignasi Torrents pagés de dita Parroquia de Santa Maria, part ab terras dels hereus de D. Salvador de Tamarit, y part ab terras de Pere Vintró pagés de la dita Parroquia; a ponent ab terras de Catharina Olivé ciuda, y part ab terras de D. Geronim Garsot fiscal de la Intendencia de est Principal; y a tramontana ab terras de dit D. Carlos Ascon. Y me especta la dita pessa de terra com a hereu universal de Pere Joan Olivé mon marit per est instituida ab son tetament que feu en poder de Antón Duran y Quatrecasas difunt notari publich de número de Barcelona als divuyt Juliol mil setcents quaranta quatre, que después de son obit, fou publicat als vint y sinch Setembre mil setcents cinquanta. A qui espectaba en virtud de establiment a son favor fet per dits Señors Antón Gispoert Pbre. y D. Domingo Gispert ab acte rebut en poder de Joan Baptista Plana y Circuns notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als tretse Agost mil setcents sexanta nou. Y confesso y juro a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis las ditas cosas ser verdaderas, y contenir en si tota veritat. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dita otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fee coneixer) no ho firmá perque digué no saber, y per ella y de sa voluntad, firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Antón Llobregat, y Caetano Texidor y Matheu escrivents, en esta ciutat habitants.
Per dita Maria Anna Oliver firmo jo dit Caetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.