Saga Bacardí
03094
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE LOS GISPERT, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu, Sia a tots notori com nosaltres D. Domingo Gispert, y D. Caetano Gispert Dr. En drets y Regidor perpetuo de la present ciutat, pare y fill en Barcelona domiciliats. De nostre grat y certa ciencia, per nosaltres y postres respectives hereus y successors qualsevols que sian venem y per titol de venda concedim al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquells cens de penció cinquanta sis lliuras antes, y vuy per haversen lluit vint y sinch lliuras, sols de penció trenta una lliuras barcelonesas, francas de correspondió, junt ab toto son domini mitjá, firma y fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent, que tots anys en dos terminis, la mitat lo dia, o festa de Nadal, y la altre mitad lo dia, o festa de Sant Joan de Juny, per los titols avall calendats Maria Gracia Casagemas, viuda de Sebastiá Casagemas adroguer, ciutadá de Barcelona nos deu fer y prestar, en y sobre unas casas ab sinch portals fora obrints a saber, dos grans en lo carrer de Carders, y tres, so es dos de grans y altre petit en lo carrer den Rubió als den Allada, que te y posseheix en la present ciutat, en dits respectives carrers. Las quals casas ha novament rehedificat dit Casagemas, y en lo establiment baix calendat se troban designadas en la forma seguent.
1. Primo: Totas aquellas casas dende terra fins al cel antiguament ab un adobarir ab taulells y enbans ab dos portals, después empero ab tres fora en lo carrer publich avall escrit obrint dos empero en lo dit carrer dels Carders, y altre en lo carrer dit den Rubió als den Allada, ab sas entradas y exidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat en dits respective carrers, y proa la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de la present ciutat. Y se tenen las ditas casas, junt ab las que abaix se designaran per nosaltres al referit cens de trenta una lliuras, axí com de vuy en avant se tindrna per dit comprador, y los seus al expressat cens de trenta una lliuras, francas de tota correspondió. Y se ha de saber que antes las referidas casas se tenian per nosaltres al referit cens de cinquanta sis lliuras, pero ab acte rebut segons se afirma en poder de Joseph Cals difunt notari publich de número de Barcelona als tres Setembre mil setcents quaranta sis jo dit Don Domingo Gispert vengué y absolguí vint y sinch lliuras en penció en nuda percepcióm axí que quedá aquell reduit a ditas trenta una lliuras, y dit comprador lo tindrá en quant a las casas de esta designa per lo Rnt Rector y obrers de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat cuccehint a Andreu Paurina difunt passamaner, ciutadá de dita ciutat qui en estas cosas havia succehit al Magnifich Francisco Terre y de Picalquers, y a Emaraciana sa filla en nom de usufructuari y proprietaria respective, a cens de deu lliuras barcelonesas tots anys pagadoras a saber, la mitat lo dia, o festa de Nadal, y la altre mitat lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus, o succesorsd e Da. Catharina muller de Bartholomé Agustí de Massanet a cens de vuyt morobatins pagadors tots anys lo dia primer de Abril a rahó de nou sous per morobatí qui ho tenen baix domini y alou del Ilustre y Rm. Señor Bisbe de Barcelona. Y se ha de saber que antes las referidas cosas se tenian per dits Magnifichs Francisco Terre y Emerenciana sa filla en dits noms de usufructuari y proprietaria respective, a cens de vint y dos lliuras pagadoras tots anys en dos terminis dalt expressats, pero ab acte rebut en poder de Anton Joan Fita notari publich de Barcelona als set Febrer mil siscents dotse per Emereciana de Claramunt en Barcelona domiciliats, foren donats absolts, difinits, y remesos quaranta sous en penció y en nuda percepció a Pere Vidal cardel a las horas possessor de ditas casas, y ab altre acte rebut en poder del mateix Anton Joan Fita notari als vint Setembre mil siscents tretze firmat per rahó de Señoria foren per dita Emerenciana de Claramunt y Terre venudas, absoltas y remesas a dit Pere Vidal deu lliuras en penció del referit cens. Y terminaban ditas casas a llevant ab lo dit carrer den Rubió als den Allada; a mitgdia ab las casas baix esignadas; a ponent part ab Maria Barellat, y part ab Miquel Valldejulí; a tramuntana ab lo dit carrer dels Carders.=
2. Item: totas aquellas casas dende terra fins al cel, antes ab un portal, despues ab dos fora obrint, un gran y altre petit, y ab dos quartos, un sobre lo altre, de pertinenciasd e las casas dalt designadas que foren de Felix Lledó carder ciutadá de Barcelona, situadas en la present ciutat en lo carrer dit den Rubió als den Allada. Y se tenen las ditas casas junt ab las dalt designadas per nosaltres, axí com de vuy en avant se tindrán per dit Magnifich Christofol Gironella y los seus al referit cens de trenta una lliuras, francas de corresponció. Y dit Gironella tindrá loreferit cens, axí con las casas de esta designa, se tenen per dit Rnt. Rector y obrer de Sant Cugat del Rech succehint a dit Andreu Saurina, y est a dita Da. Emereciana de Claramunt y Terre a cens de quatre lliuras tots anys pagadoras la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus o successors de Barthomeu Agusti de Massanet difunt ciutadá de Barcelona a cens de quatre sous barcelonesos pagadors tots anys lo dia, o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Qui ho tenen per lo Ilustrisim Rn. Señor Bisbe de Barcelona y sa mensa episcopal y baix domini y alou de aquellas a cens tant per las ditas cosas com per altres honors possessions y proprietats que algun emphiteutas alli tenen de sis sous y sis diners barcelonesos pagadors tots anys lo dia, o festa de Nostra Señora del mes deAgost. Lo qual cens los hereus o successors de dit Barthomeu Agustí de Massanet deuen pagar sens danys ni gastos de nosaltres ni dels nostres. Y terminan ditas casas a llevant ab lo dit carrer den Rubió als de Allada; a mitgdia ab honor de Anton Gispert mon germá, y de mi dit D. Domingo Gispert; a ponent part ab Maria Barellat, y part ab dit Miquel Valldejulí, y a tramuntana ab las casas dalt designadas. Las quals dos casas aquí en primer y segon lloch designadas, unidas y agregadas tenen de llargaria de la part de mitgdia a tremontana vuitanta palms poch mes o menos, cana de Barcelona, y de amplaria de llevant a ponent, a saber, la part mes immediata a tremontana trenta palms y mitg poch mes o menos, y la part mes immediata a mitgdia trenta nou palms y mitg cana de Barcelona. Y axí unidas y rehedificadas ditas casas afrontan a llevant ab lo carrer dit den Rubió als de la Allada; a mitgdia ab Joseph Coll mestre de casas, ciutadá de Barcelona, que fou de mi dit D. Domingo Gispert; a ponent ab Joseph Ballera comerciant ciutadá de Barcelona part, y part ab Maria Gracia Corominasviuda; y a tremontana ab lo dit carrer dels Carders. Y especta dit cens a nosaltres dits venedors, eo a mi dit Domingo Gispert no sols com a hereu universal del Rnt. Anton Gispert Pbre. en Barcelona resident mon germá per est instituhit ab son ultim testament que feu en poder de Joan Baptista Planas y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona als tretze Febrer mil set cents trenta vuit, que despues de son obit fou publicat als divuyt Juny mil setcents quaranta nou, si també en virtut de imposició per mi y per dit mon germá feta en lo acte de establiment fet a favor de dit Sebastiá Casagemas, ab acte rebut en poder de Joan Baptista Planas y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona als catorse Juny mil setcents trenta nou.
La qual venda fem axí com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de ma y poder nostre, y aquella posant en la de dit comprador y dels seus. Prometent entregarli pocessió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosasm donantli facultat perque de sa propria autoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintli tots los drets, y accions que nos competeixen en ditas cosas venudas, en virtut dels quals puga dit comprador y los seus demanar y cobrar las pencions y porratas de dits censos y son preu en cas de lluició, frimar per rahó de Señoria qualsevols actes de transportacións de ditas cosas emphiteuticarias, usar del dret de prelació y fadiga, firmar qualsevols vendes y absolucions ab totas clausulas necesarias, y per lo efecte de son cobro exposar clams y reclams, instar execucions, fer qualsevol emparas y altrament usar de dits drets y accions, cedint en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituintlo procurador nostre com en cosa propria, ab clausula de intima dirigidora a qui será menester. Salvats sempre sobre las referidas cosas los censos, lluismes y demes drets dels Señors per qui ditas cosas se tenen, y los lluismes a ells respecte competents per rahó de la present venda, lo qual deurá contar a rahó del seté. Lo preu de la present venda es noucentas vint y dos lliuras barcelonesas que confesam rebrer de dit comprador en diner comptantr ealment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y axí renunciant a la excepció de dit preu no ser axí convingut, a la cosa no ser axí, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a la general del dret, donam y de grat remetem a dit comprador, y als seus tot lo que mes podrian valer las referidas cosas venudas del preu sobre expressat. Mes avant prometem a dit comprador, y als seus la present venda ferli valer y tenir y estarlin de ferma y legal evicció. En tot y qualsevols drets, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligam tots y sengles bens y drets nostres, y del altre de nosaltres a solas mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá y consuetut de Barcelona,q ue parla de dos o mes que a solas se obligan. Renunciant també al privilegi militar de monició y citació vint y sis dias que se donan y concedeixen en Cathaluña als que gosan de aquells, y a altre qualsevols lleys y drets de nostre respective favor. Y peraque las ditas cosas major validitat, y firmesa, espontaneament juram a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, no sols las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per alguns dret, causa o rahó, si també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors, per qui ditas cosas se tenen no de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de esta ciutat y demes ahont convinga, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als set dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants (als quals jo lo dit notari infrit dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat, y Caetano Texidor y matheu escrivents, en esta ciutat habitants.
Domingo Gispert, Cayetano Gispert, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.