Saga Bacardí
03096
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS DE LOS MASSANÉS A CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com nosaltres Da. Theresa de Massanes y de Lapeyra, viuda de D. Llorens de Massanes, Regidor perpetuo de la present ciutat, tant en nom meu com en los de thenutaria de la universal heretat y bens que foren de dit mon marit per mi en mon dot, creix y demes bens y credits dotals que competeixen en los bens de aquell, y usufructuaria dels bens de est deixada ab son ultim testament que entregá clos y en escrits a Francisco Magriguera y Galí notari publich real colegiat de número de Barcelona als diset Juliol mil setcents vuytanta hu, que despues de son obit fou publicat als deu Janer mil setcents vuytanta tres., y D. Antonio Massanes y de Lapeyre en Barcelona domiciliat, mare y fill com a proprietari y hereu universal de dits bens e dit D. Llorens de Massanes y de Giralt mon pare instituhit per est ab lo sobre calendat son testament.
Primo: Per pagar y satisfer al Noble Señor D. Francisco Caetano de Planella y de Llar, Compte de Llar, y Baró de Granella en Barcelona domiciliat mil sinch centas sinch lliuras moneda barcelonesa, a saber, setcentas vint lliuras a dit Señor Compte de Llar, y setcentas vuytanta sinch lliuras a D. Joseph de Olsina que los estam debent a cumpliment de totas pencions degudas, fins lo dia vint y sinch de Desembre prop passat de aquell cens de penció cent vint lliuras que tots anys lo dia vint y sinch de Desembre deben ferlos y prestarlos comunament y per indivis en y sobre lo molí de dita vermeda, y tres distintas pessas de terra que tenim, y possehim en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, sobre la exacció del qual cens dits nostres acrehedors seguiran causa contra nosaltres en la Real Audiencia de est Principat, actuari Francisco Maspons notari publich real olegiat de número de Barcelona.
Item: per pagar y satisfer a Francisco Alás mañá ciutadá de Barcelona trenta sinch lliuras, sotse sous y sis diners barcelonesos que a compte de sinquanta dos lliuras quinse sous que li estem debent per diferents treballs de son ofici, que en lo any mil setcents setanta nou feu per compte de dit nostre marit y pare respective, en nostra casa. Per tant, de nostre grat y certa ciencia, per nosaltres y nostres respective successors qualsevols que sian venem, y per titol de venda concedim al magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, encara que ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra campa, de tinguda, segons la canació novament feta, una mojada, tres quartas y un setsé de altre, nomenada "Lo Camp de Cassolas", que per los titols avall calendats, y per pur, libre, y franch alou tenim, y possehim en lo terme de la Parroquia de Sant Visens de Sarriá, Bisbat y terme de Barcelona. Y terminaba dita pessa de terra a llevant ab honor de Pere Galvany, mercader, ciutadá de Barcelona domiciliat en dita Parroquia de Sarriá; a mitgdia ab D. Miquel de Alegre; a ponent ab los hereus del Dr. Geroni Barnal difunt notari publich de Barcelona; y a tremontana ab Joseph Calapés pagés de la Parroquia de Sant Visens de Sarriá, avui en part termina a llevant ab altre honor nostre; a mitgdia ab altre honor de dit comprador; a ponent ab D. Anton Barnius en Barcelona domiciliat; y a tremontana ab D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. Y nos especta dita pessa de terra a saber a mi dita Da. Theresa com a thenutaria y usufructuaria sobre referida, y de mi dit D. Anton com a proprietari y hereu sobre expressat de la universal heretat y bens que foren de dit nostre marit y pare respective, als quals espectaba com a hereu universal dels bens que foren de Eulalia Massanes y Giralt viuda del Magnifich Joseph de Massanes y de Piñana, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat sa mare, per esta instituhit ab son testament que feu en poder de Pere Martir Torres difunt notari de número de Barcelona als dotse Juny mil setcents quaranta sinch. A la qual espectaba en virtut de donació universal a son favor feta per Llorens Giralt ciutadá de Barcelona son pare, ab los capitols matrimonials fets y firmats entre lo Magnifich Joseph Massanes y Piñana ciutadá honrat de Barcelona, y dita Señora Eulalia Massanes y Giralt, rebut en poder de Thomas Guasqui y Brull notari publich real collegiat de número de Barcelona als sis Agost mil setcents trenta, al qual Llorens Giralt espectaba en virtut de venda perpetua a son favor feta per los cohereus, y universals successosrs de la heretat y bens que foren de Rafael Guinart difunt mercader ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Bernat Fores difunt notari publich y real de número de Barcelona als vint y tres Agost mil setcents tretse. La qual venda fem axí com millor dir y entendrerse pot extraheulas ditas cosas de ma, y poder nostre, y aquellas posant en las de dit comprador, y de los seus, prometent entregarli possessió corporal, real, atual o quasi de ditas cosas, donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendrer, ab clausula de constuetut y precari, cedintli tots los drets, y accions que nos competeixen en ditas cosas per usar de aquell, en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador nostre com en cosa propria. Lo preu de la present venda es mil sinch centas quaranta lliuras, dotse sous y sis diners barcelonesos, las quals en virtut de facultat que ab lo present donam a dit comprador, se las retindrá est a efecte de pagarlas a dits nostres acrehedors, dels quals en lo temps de sas respective pagas recobre las corresponents apocas, ab cessió de drets, y accions per defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors nostres, y altres qualsevols personas que en nostres bens pretengan tenir interes, volent que fetas ditas pagas succehesca dit comprador en los mateixos lloch, y drets dels referits nostres acrehedors, y li competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets y demes preheminencias y perogativas que competirian a dits nostres acrehedors, no fentselas ditas pagas, constituhintlo per dit efecte procurador nostre com en cosa propria. Y axí renunciant a la excepció de dit preu no ser axí convingut, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a la general del dret. Donam y de grat remetem a dit comprador, y als seus tot lo que mes podria valer ditas cosas venudas del preu sobredit. Y prometem a dit comprador, y als seus la present venda ferlos valer y tenir, y estarlome de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligam a saber, jo dita Da. Theresa, no sols tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver, si també lo us de fruit, y demes drets que ti a nou y me competeixen en la heretat y bens de dit mon marit, y jo dit D. Anton tots mos bens, y los que ho foren de dit mon pare mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que a solas se obligan. Y jo dita Da. Theresa (cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit), al benefici Valleya, com a favor de las donas introduit, y a la autntica que comensa Si qua mulier posid cad. ad Valleya. Y tots renunciant al privilegi militar monició y citació de vint y sis ddias que se donan y concedeixen en Cathaluña als que gosan de aquell y a qualsevol atre lley, y dfrets de nostre respective favor. Y para que las ditas cosas tingan major validitat y firmesa espontaneament juram a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis aqulellas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per algun dret, causa o rahó. Y per quant jo dit D. Anton de Massanes so menor de vint y sinch anys major empero de vint y quatre. Per tant prometo no contravenir a las referidas cosas per rahó de dita ma menor edat, renunciant expressament al benefici de aquella, lesió facultat e ignorancia, restitució in integrum demanant, y a qualsevol altre dret y lley de mon favor. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de esta ciutat y demes ahont convinga dins lo termini competent, segins Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits Da. Thersa de Massanes y D. Anton de Massanes otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dos dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Francisco Font sabater, ciutadá de Barcelona, y Francisco Pava de familia de dits Señors otorgants.
Da. Maria Teresa de Masanes y Lapeira, D. Anton de Massanes y Lapeira, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.