Saga Bacardí
03101
COMPRA DE CENSO SOBRE UNAS CASAS EN LA CALLE CARDERS Y ALLADA, A DOMINGO GISPERT E HIJO HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL


Sia notori com jo Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, mediant lo jurament avall escrit; confesso y en veritat regonech a la Rnt. Comunitat de Rector y Beneficiat de la parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat encaraque ausent, y per ell present y estipulant lo notari avall escrit que per titol de venda perpetua, a mon favor firmada per Domingo Gispert, y Cayetano Gispert Dr. en dret, y Regidor perpetuo de la present ciutat pare y fill en Barcelona domiciliats consta de la predita venda ab acte rebut en poder de Ramon Matheu y Smendia notari publich de numero de la present ciutat als set de Abril del corrent any, tinch y posehesch tot aquell cens vuy sols de pencio trenta una lliura barcelonesa, junt ab sa Señoria mitjana, firma, fadiga de trenta dias, y altres qualsevol dret al Señor mitjá competent que tots añs en dos terminis la mitat en lo dia, o festa de Nadal, y la altra mitat lo dia, o festa de Sant Joan de Juny dech rebrer y cobrar de Maria Gracia Casagemas viuda de Sebastiá Casagemas adroguer ciutadá de Barcelona sobre unas casas ab sinch portals, fora obrints, a saber es dos grans en lo carrer dels Carders, so es dos de grans y altre petit en lo carrer den Rubió als de Allada, quals casas han nobament rehedificat per dit Casagemas, y en lo acte de la sobre calendada venda se troban designadas en la forma seguent. Primo totas aquellas casas desde terra fins al cel antiguament ab una adobaria ab teulas, y envans ab dos portals despres empero ab tres fora en lo carrer publich avall escrit obrint, dos empero en lo dit carrer dels Carders, y altre en lo carrer den Rubio, alias den Allada, situadas en la present ciutat, y en dits respective carrer, y prop la Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat; Las quals cosas se tenan junt ab las que avall se designaran per mi al expressat cens de trenta una lliuras francas de corresponció tots añs en los expressats terminis pagadoras, y se ha de saber que antes las preditas casas de se tenian per los referits pare y fill Gispert a cens de sinquanta sis lliuras, pero despres ab acte rebut segons se assereixen poder de Joseph Cols qual notari publich de numero de Barcelona als tres Febrer mil set cents quaranta sis, dit Domingo Gispert feu venda y absolució de vint y sinch lliuras en penció en nuda percepció aixi que quedas reduhit a ditas trenta una lliuras, y tinch las sobre ditas casas en quant a esta designa per la referida Rnt Comunitat com a succehint al Rt. Rector, a Illustres Obrers de la mateixa Parroquial Iglasia, y estos a Andreu Saurina qual passamaner ciutadá de dita ciutat que en estas cosas havia succehit al Magnifich Francisco Ferrer, y de Picalqués, y a Emerenciana sa filla en noms de usufructuari, y propietaria respective, a cens de deu lliuras barcelonesas tots añs pagadoras, a saber la mitat lo dia, o festa de Nadal, y la altra mitat, lo dia., o festa de St. Joan de Juny, qui lo tenen, per los hereus, o successors de Da. Catharina Muller de Bartholomeu Agustí de Massanet a cens de vuyt marabatins pagadors tots añs lo dia primer de Abril, a rahó de nou sous per marabati qui ho tenen baix domini, y alou del Illustrisim y Rnt. Señor Bisbe de Barcelona. Y se ha de saber que antes loa referidas casas se tenian per dit Magnifich Francisco Ferre, y Emereciana sa filla en dits noms de usufructuari, y proprietaria respective a cens de vint y dos lliuras pagadoras tots añs en los terminis dalt expressats, pero ab acte rebut en poder de Anton Joan Fita notari publich de Barcelona als set Febrer mil sis cents dotse per Emerenciana Claramunt y Serrá viuda de Dn. Lluis Claramunt en Barcelona domiciliats foren donats absolts difinits, y no remesos quaranta sous en pensió, y en nuda percepció a Pere Vidal carder, a las horas pocessor de ditas casas, y ab altre acte rebut en poder del mateix Anton Joan Fita notari als vint Setembre mil sis cents tretse firmat per rahó de Señoria foren per dita Da. Emerenciana de Claramunt, y Ferre, venudas, absoltas, y remesas a dit Pere Vidal deu lliuras en penció del referit cens; Y terminaban ditas casas a llevant ab lo dit carrer den Rubió alias den Allada, a mitg dia ab las casas baix designadas, a ponent part ab Maria Barellat, y part ab Miquel Valldejulí, y a tremuntana ab lo dit carrer dels Carders.= Item totas aquellas casas dende terra fins al cel antes ab un portal despues ab dos fora obrint en gran, y altre patit, y ab dos quartos un sobre lo altre de pertinencias de las casas dalt designadas, que foren de Felix Lledó carder ciutadá de Barcelona situadas en la present ciutat en lo carrer dit den Rubió als den Allada. Y se tenen las sobre ditas casas junt ab las dalt designadas per mi al referit cens de trenta una lliura francas de corresponció, y jo las tinch aixi com las casas de esta, y de la altre designa per la mencionada Rda. Comunitat com a sucehint al Rt. Rector, a Illustres Obrers de dita parroquial Iglesia, y estos com a succehint a dit Andreu Saurina,y est a dita Dna. Emerenciana de Claramunt, y Ferré, a cens de quatre lliuras tots añs pagadoras la mitat lo dia de Nadal, y la altra mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny; Qui ho tenen per los hereus, o successors de Bartholomeu Agusti de Massanet qual ciutadá de Barcelona, a cens de quatre sous barcelonesos pagadors tots añs lo dia, o festa de St. Miquel del mes de Setembre, qui ho tenen per lo Illustre, y Rnt. Señor Bisbe de Barcelona, y sa Mersa Episcopal, y baix domini, y alou de aquella a cens tant per las ditas casas com per altres honors, pocessions y proprieteta que alguns emphiteutas alli tenen de sis sous, y sis diners barcelonesos pagadors tots añs lo dia, o festa de Nstra. Señora del mes de Agost. Lo qual cens los hereus, o successors de dit Barthomeu Agustí de Massanet deven pagar sans dañs, ni gastos de mi ni dels meus. Y terminan ditas casas a llevant ab lo dit carrer den Rubió als de la Allada, a mitg dia ab honor de Anton Sisparts, y de Domingo Sisparts de ponent part ab Maria Barellat, y part ab dit Miquel Valldejulí, y a tremontana ab las casas dalt designadas; Las quals casas qui en primer, y segon lloch designadas unidas y agragadas tenen la llargaria de la part de mitg dia a tremuntana vuytanta palms poch mes, o menos cana de Barcelona y de amplaria de llevant, a ponent, a saber la part mes inmediata, atremuntana trenta palms, y mitg poch mes. o menos, y la part mes inmediata a mitg dia trenta nou palms y mitg cana de Barcelona. Y aixi unidas y rehedificadas ditas casas afrontan, a llebant ab lo carrer dit den rubió als de la Allada, a mitg dia ab Joseph Coll mestre de casas ciutada de Barcelona que fou de dit Domingo Sisparts, a ponent ab Joseph Ballera comerciant ciutadá de Barcelona part, y part ab Maria Gracia Corominas viuda, y a tremuntana ab lo dit carrer dels Carders, Y afrontan la sobre ditas casas ser verdaderas las firmó y juró en ma y poder del notari avall e scrit. En Barcelona als vinty nou dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil set cents vuytanta quatre; essent presents per testimonis Joan Coll pages de Sardañola, y Ramon Rodriguez, y Boriescrivents en Barcelona habitants.
Christofol Gironella. En poder de mi Francisco Joan Elias Bosch notari, qui afirma coneixer a dit Gironella y que ha firmat de sa ma.