Saga Bacardí
03112
ESCRITURA DE PAGO HACIA OLSINA POR LOS MASSANES, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo D. Geronim de Olsina en Barcelona domiciliat, com a unich tutor y curador de la persona y bens de D. Joseph Ignasi deOlsina, y de Feu e la vila de Monistros de Montserrat de ningun Bisbat domiciliat, mon nebot, elegit y anomenat per D. Joseph de Olsina, Amigó y Riusech lo dia de son obit en la vila de Monistrol domiciliat, mon germá per est instituit ab son ultim testament que entregá clos a Joan Civil notari publich de la vila de Esparraguera Bisbat de Barcelona als vint y hu Novembre mil setcents sexanta quatre, qual despues de son obit fou publicat als tres Fabrer mil setcents sexanta sis. De mon grat y certa sciencia firmo apoca al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, encara que ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, y estipulant pagant per Da. Maria Massanes y de Lapeyra viuda de D. Llorens Massanes regidor perpetuo de la present ciutat, y D. Anton Massanes y de Lapeyra en Barcelona domiciliat, mare y fill y de aquellas mil sinch centas quaranta lliuras dotse sous, y sis diners barcelonesos que son lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Massanes a favor del expressat Gironella feta y firmada de una pessa de terra campa de tinguda una mujada set quartas, y un seté de altre nomenada "Lo Camp de Casoles", situada en lo terme y Parroquia de Sarriá. Bisbat y terme de barcelona, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als dos del mes de Maig de mil setcents vuytanta quatre, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada y concedida ab lo sobre calendat acte de venda de la quantitat de setcentas vuitanta sinch lliuras barcelonesas a cumpliment de totas pencions degudas a dit pubill fins lo dia vint y sinch de Desembre de mil setcents vuitanta tres, de las sexanta lliuras, que son la maitat de las cent y vint lliuras que dit pubill y lo Noble Señor D. Francisco Caetano de Planella y de Llar, Compte de Llar, y Baró de Granera en Barcelona domiciliat deuen rebrer comptant per devis tots anys lo dia vint y sinch de Dezembre de dit mare y fill Massanes e y sobre "Lo Molí de la Berneda", y tres pessaas de terra que estos tenen, y posseheixen en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de barcelona. Lo modo de la paga de ditas setcentas vuitanta lliuras es que aquellas confesso en dit nom rebrer en diner comtant realment, y de fet a mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la mon numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo la present apoca, si també sens evivvió ni obligació alguna de mos bens, ni dels de dit Señor pubill, cedesch a dit Gironella y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Massanes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets, y accions cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador de dit pubill com en cosa propria. Y per quant dit pubill se troba constituit en la mayor edat, y ab est motiu podria haver cessat dita tutela, y cura pero ni jo la he renunciada, ni aquell me ha fet instansia alguna pera que la renuncias ans be, ha volgut, y vol que jo continue la administració de sos bens. Per tant a fi de que ningún temps se puga posar obstacle algun a est cobro, ni puga parar perjudici a dit Gironella no demes interesats. Prometo a dit Gironella, y als seus, que en qualsevol cas y temps, que per part de dit pubill y dels seus se li intentás alguna acció, o demanda judicial o extrajudicialment, jo y los meus de mos bens, propris o trauren indempne de qualsevol dany, o perjudici, que se li puga seguir per rahó del sobre referit. Lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligo tots y sengles bens y drets meus, mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant al privilegi militar, monició y citació de vint y sis dias, que se donan y concedeixen en Cathaluña als que gozan de aquell, y de qualsevol altre dret o lley de mon favor. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de esta ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo en dits respective noms la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als set dias del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta sinch. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Llobregat y Pau Armenteras escrivents en esta ciutat habitants.
D. Geroni de Olsina y de Amigó, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.