Saga Bacardí
03115
ESCRITURA DE COMPRA DE CENSO A LOS SETMENAT, POR TERESA TOMBA Y ROCA.


En nom de Deu,s ia a tots notori com jo Theresa Gironella y Tomba, mmuller del magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. Atenent que ab acte rebut en poder de Miquel Arnús notari publich de número de Barcelona a sinch Setembre mil setcents vuytanta dos D. Pere Martir de Sentmanat y Copons Thinent Coronel dels Reals Exercits y primer Thinent del Regiment de Reals Guarias Infanteria Española, y Da. Maria Raymunda de Sentmanat Oriz Puiggener conjuges, feren venda perpetua a mi y a los meus de tot aquell annuo cens de penció dinou lliuras francas de corresponció ab tot son domini a ell annexa que tots anys en dos terminis la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny dit Christofol Gironella mon marit debia ferlos y prestarlos, y vuy a mi en virtut de dita venda a mi feta, per una pessa de terra campa ab aygua, per regar, de tinguda quatre mojadas poch mes o menos, y una casa gran, y altre xica que dit mon marit te, y posseheix en lo territori de Barcelona, vulgarment dita "La Llacuna", en lo lloch nomenat Mitja Mola, per preu de nou centas sinquanta lliuras que foren per mi satisfetas a dits conjuges venedors. Y ab altre acte rebut em poder del notari avall escrit als vint de dit mes de Septembre Joseph Gironella y Rius tirador de or, ciutadá de Barcelona feu a mon favor la venda perpetua de tot aquell cens de penció vint y set lliuras barcelonesas de las quals deduhidas la corresponció sols me quedan francas tres lliuras, deu sous, junt ab tot son domini a ell annexo, que tots anys la mitat lo dia primer de Juny, y la altre mitat lo dia primer de Desembre deu rebrer y percibir en y sobre una casa que Joan Berdaguer taberner ciutadá de Barcelona te, y posseheix en la present ciutat, en lo carrer antiguament nomenat den Arnet, y buy de Sant Sebastiá, y sobre algunas estancias que posseheix Pau Boquet sastre, ciutadá de Barcelona, per preu de cent setanta sinch lliuras barcelonesas que foren per mi pagadas a dit venedor conforme tot lo sobre dit resulta dels sobre respective calendats actes de vendas, per pagar los quals preus dit mon marit prometé deixarme las referidas quantitats, com també lo import dels lluismes, baix la qual esperansa, y no altrement feu las referidas compras, per tant, volent demostrar a dit mon marit lo degut agrahiment, y lo amor que aporto a mos fills, de mon grat y certa sicneicia dono, y per titol de donació pura, perfecta, e irrevocable, ques diu entre vius, y de present otorgo y concedesch a aquell de mos fills que trobará hereu de dit Christofol Gironella mon marit, y ab los pactes, vincles, modo y forma que per dit mon marit li seran imposats. Los sobre dits censos ab tot son domini mitjá y demes drets a ells annexos. La qual donació fas aixi com millor dir y entendrer se pot, cedint per so al tal, o tals que hereus li serán, tots los drets y accions per mi adquirits en forsa de las referidas vendas, en virtut del que pugan cobrar las pencions dels referits censos, ab tot son domini, y pensions en avant devedoras, y sos preus en cas sie lluible, y per lo efecte de dita cobransa, exposar clams y reclams, instar execucions, fer qualsevols emparas, cobrar los lluhismes que se deuran, de dita pessa de terra, y casas sobre las quals estan radicats dits censos, usar de prelació, y fadiga en son cas, y lloch, y altrement usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo per dit efecte procurador meu com en cosa propria, ab clausula de intima dirigidora a qui convinga. Salvats los censos, lluismes y demes drets dels Señors per qui ditas cosas se tenen. Y prometo y juro a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, no sols las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun pretext, causa o rahó. Si que aquellas no revocar per ingratitut, inopia, neceessitat, o ofensa tenir el cent a qualsevols lley tal revocació per ditas o altres causas permetent, y a qualsevol que ajudarme puga. Y per quant la present donació exedeix la suma de sinch cents ducats de or, y en la que exedeix dita suma se pot revocar. Per tant vull sia insinuada al Magnifich Lloch Thinent de Corredor de la present ciutat, pera que tinga tanta forsa y valor, quanta de dret se requireix. Y dit Christofol Gironella a estas cosas present consento a la dita donació, y la acepta per dits mos fills, en lo modo y forma que sobre queda referit. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de esta ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta sinch. Y dits Christofol y Theresa Gironella, (als qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho frirmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat, y Pau Armenteras escrivents en esta ciutat habitants.
Theresa Gironella y Tomba, Christofol Gironella, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.