Saga Bacardí
03117
CARTA DE PAGO A FELIU, POR LA CONSTRUCCION DE MINA Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS SEÑORES PRATS Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Jaime Feliu mestre de casas de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá Bisbat y terme de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca als Señors D. Christofol Gironella y Felix Prats del comers de esta ciutat, absents y per ells lo notari avall escrit y estipulant de la quantitat de setcentas sexanta set lliuras, sinch sous, y quatre diners moneda barcelonesa que son per diferents mans y recaptes tocants a mon ofici, que de ordre y comisió de dits Señors he posat y convertit en la mina, o conducto de aygua que dits Señores novament han fet fins a encontrar las minas antiguas, que condueixen las ayguas en sas respectives torras que posseheixen en dita Parroquia de Sarriá, conforme de ditas mans, y materials apar en lo compte de ditas conformat per mi al notari avall escrit entregat que es del tenor seguent.=
Compte de las mans y materials tocant al ofici de mestre de casas que jo Jaime Feliu mestre de casas de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá Bisbat de Barcelona, he empleat y convertit en las minas que los Señors D. Christofol Gironella y Felix Prats los dos en Barcelona residents han novament contruhit per recullir y conduir aygua fins a encontrar las minas que las condueixen en sas respectivas torres que posseheixen en dita Parroquia de Sarriá es lo seguent.=
Primo per noranta un jornals de mestras, setenta duas lliuras setse sous...........72Ll 16S
Per cent trenta nou jornals de miner cinquanta duas lliuras diset sous y sis.......52Ll 17S 6D
Per deu jornals de carru vint y sinch lliuras.................................................25Ll
Per quinze mil mahons doscentas trenta quatre lliuras..................................234Ll
Per tenta jornals de un animal per portar arena quinze lliuras.........................15Ll
Per trescents y vint quintans cals, cent vint y vuit lliuras...............................128Ll
Per cinquanta vuit quartas de oli, sinch lliuras setse sous.................................5Ll 16S
Per quatrecentas vint y cinch corbas trenta una lliuras diset sous y sis din.........31Ll 17S 6D
Per mil y deu canals, cent nou lliuras, vuit sous y quatre diners......................109Ll 8S 4D
Per quinze quarteras picadis, sinch lliuras.....................................................5Ll

767Ll 5S 4D

Lo modo de la paga de dita quantitat es que confesso haver rebut de dits Señors en diferents occasions Durant ditas obras en diner comptant realment y de fet, a totas mas voluntats. Y així renunciant a la expeció de la non numerate pecunia, lley de la entrega, y demes de mon favour, firmo la present apoca en la present ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta sinch. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Antón Llobregat y Pau Armenteras escrivents en esta ciutat habitants.
Jauma Faliu, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per ocupació de esta b intervenció de Joseph Ubach son connotari.