Saga Bacardí
03123
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑORIA DE DIFERENTES TIERRAS DE CARDONA A CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Joan Cardona, pages, habitant en lo territoro de Barcelona mitfensant lo jurament que prestó a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit. De mon grat y certa ciencia, confesso y en veritat regonesch al Magnifich Christofol de Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, absent, y per ell lo notari avall escrit per ell present, y estipulant, que per los titols mencionadors tinch y possehesch tota aquella pesa de terra de tingada dos mujadas poch mes o menos, ab sas entradas y exidas, drets y pertinencias de ellas situadas en la montanya de Monjuich de dit territori, en lo lloch dit "La Trinchera", sota la pedrera nomenada de Thomas Molent. Y se te la dita pessa de terra junta ab altres dos, a saber, una de tingada set cuartas poch mes o menos que vull possheix lo Magnifich Joan Janer Dr. en medicina en esta ciutat domiciliat, situada en dita montanya de Montjuich en lo puesto dit "La Trinxera", sota la casa de na Maria Pestisera, y la altre de tingada també set cuartas poch mes o menos que vuy posseheix---------------------- igualment situada en dita montanya en lo puesto dit "La Llengua de Seró, o Forn de Reys", per dit Magnifich Christofol de Gironella, y baix son domini y alou a cens de onze lliuras moneda barcelonesa tots anys pagadoras en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Lo qual cens es, y deu ser salvo, y segur tant sobre la dita pessa de terra, que ab lo present se confesa com sobre las altres dos sobre referidas. Las qual tres pessas de terra ab acte rebut en poder de Felix Vila notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y sis Agost mil setcents trenta y quatre foren establertas per Lluis Casas notari publich de la vila de Piera a Llorens Pallares hortela de las hortas de Sant Pau de la present ciutat al referit cens penció onze lliuras, al qual dit de Gironella per sos titols ha succehit. Y se ha de saber que antes la dita pessa de terra, que ab lo present se confesa se tenia per dit Llorens Pallere per Pere Joan Deufí jove hortolá de ditas hortas, y per Eulalia Deufi y Palleres conjuges, a cens de vuit lliuras deu sous, tots anys pagadors lo die primer de Maig, del qual detreta una lliura deu sous, que se devia correspondrer per rahó de dit cens penció onze lliuras, los quedaban francas set lliuras, pero ab acte rebut en poder de Joseph Jau Creus notari publich real collegiat de número de Barcelona als dos Novembre mil setcents quaranta dos, fonch lo referit cens junt ab tot son domini mitjá a ell annexo abolit, y abolit al domini util de dita pessa aplicat, y consolidat per Bernat Sastre mestre de cuxa, ciutadá de esta ciutat com a succehint a dit Llorens Palleres, y Cons. Deufí y Palleres a favor de Joan Cardona pages del portal de Sant Antoni de esta ciutat, avi de dit confitent, y possesor que era de dita pesa. Y afronta la dita pessa de terra a solixent ab Barthomeu Carreras pages de la Parroquia de Santa Maria de Sans part, y parta b Joseph Roses pages de Sarriá, y part ab Llorens Armadans, botiguer, ciutadá de esta ciutat; a mitgdia ab Francisco Juliá xocolater, ciutadá de Barcelona, parta b Vicens Cuyas pages del territori de esta ciutat, y parta b los hereus yt succesors de Francisco Drets sastre habitant en Martorell; a ponent ab Joseph Magalle jove mestre de casas, ciutadá de esta ciutat, a tramontana ab dit carreras. Y especta la mateixa pessa de terra a mi dit Joan Cardona, com a hereu de la universal heretat, y bens que foren de Pau Cardona pagés habitant en lo territori de esta ciutat difunt mon pare, per est instituhit ab son ultim testament que segons se aserréis feu en poder de Cayetano Olsina notari publich de número de Barcelona als quatre Dezembre mil setcents sexanta set. Al qual Pau Cardona espectaba com a hereu de dit difunt Joan Cardona, son pare, per est nomenat ab lo testament que feu, segons se aserréis, en poder de Joan Olsina notari publich de número de Barcelona als dos Juny mil setcents sinquanta sis. A dit Joan Cardona espectaba en virtud de establiment de dita pessa de terra a son favor fet per dit Llorens Pallares, y Conf. Deufí y Pallares del qual consta ab acte rebut en poder de dit Creus als vint y sinch Febrer mil setcents trenta set. Y afirmo que ditas cosas son verdaderas, y que contenen en si tota veritat per lo jurament que tinch prestat. Y així ho firmare en esta ciutat de Barcelona vuy que contan als vint dias del mes de Juny del any del naixament del Señor de mil setcents vuytanta sinch. Y dit otorgant,(al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Antón Llobregat y Pau Armenteras escrivents, en esta ciutat habitants.
Juan Cardona, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per ausencia ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.