Saga Bacardí
03124
ESCRITURA DE CONVENIO DEL USO DE LA MINA DE AGUA ENTRE PUJOL, Y PRAT Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu, amen. D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa de una part, D. Christofol Gironella de altra, y Felix Prat comerciant de part altra, tots en Barcelona domiciliats. Atenent que ab acte rebut en poder de Francisco Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona a deu Ocubre mil setcents setanta vuyt, firmaren ditas parts una concordia a fi de terminar amistosament las diferencias, dificultats y disputas que se mogueren y podían en avant, suscritas per rahó de la conducció de las ayguas de la mina y pou que aball se expressaram. Y com no obstant de haverse finit mas complert per ditas parts, lo convengut estipulat y pactat en dita concordia, sels oferescan prevenir y acordar algunas circunstancias, que no se tingueren presents al temps se firmá aquella. Perçó han tingut a be firmar lo present conveni ab los pactes y condicions seguents.
Primerament: En atenció que las dos terceras parts espectants a dits Señors Gironella y Prat de la aygua que se aná a buscar al Pou de Joseph Albareda y son transit, que existeix en lo terme de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá de pasar per la mina propia de dit de Senillosa, per ahont passa la altra tercera parte de dita aigua espectant al mateix Señor de Senillosa, en virtut de dita concordia y també la demes aigua que lo propri Señor de Senillosa tenia, y te propria en caraque ab los separats conductos, ha resultat y resultaría embarazarse lo un dels dos desvianse a vegadas las aiguas del un al altre de dits dos conductos, y que la recomposició del un conducto emtarassava lo altre. Y just per obviar estos inconvenients y diferencias que podrían sussitarse, dits D. Christofol Gironella y Felix Prat resolgueren fer com ja tenen fabricadas a comunas expensas, unas novas minas separadas de la de dit D. Joseph Fidel Pujil y Senillosa, al cap de munt de la qual y allí ahont se divideix la aigua de ells, de la de dit de Pujol han fet un reposoro a di de dividirse com quedan divididas totas las aiguas del expressat Pou de Albareda, y son passatge de las quals se feu merit en las sobreditas concordias de manera que lo un ters de ditas aiguas, marcha per la mina propria de dit Pujol y senillosa, y las restants dos terceras parts, per la nova mina feta y propria de dits Gironella y Prats. No obstant tot lo referit queda convingut entre ditas parts que dit reposori de aiguas dega esser comú dels tres contrahents, y de sos respectives hereus o successors, quedant obligars en mantenirlo de compte comú dels tres interessats ab facultat de tenir com tenen, cada un dels tres, sa corresponent clau peraque nongunas de ditas parts, no sos respectives successors pugan entrar en dit reposori sens intervenció de las altras parts, a fi que ha may se puga variar la divisió de la aigua que es, y deu esser propria de dits tres contrahents, tenint cada un, una tercera part.
Item: Respecte que dits Gironella y Prat tenen feta a comunas expensas dels dos, la sobredita nova mina sua propria y també altre reposori al extrem de la prop dita mona, perçó se prometen lo un al altre de los dos vicissitudinariament mantener y conservar la sobredita sua mina, reposori, pagant cada un dels dos la meytat dels gastos se oferescan y lo mateix deuran practicar sos respectives hereus o successors. Y queda així mateix convingut que del prop dit rebosori de aiguas, propri com se ha dit dels expressats D. Christofol Gironella y Felix Prat, y constituhit al capdevall de la nova mina, cerca del hort de dit D. Joseph Fidel Pujol e immediat a una caseta, deuran los mateixos Gironella y Prats y sos respectives hereus o successors, tenir sempre com de present cada un de dits dos interessats, i a tenir una clau y se adverteix que dit Señor Pujol y Senillosa no entrra ni te interés en cosa alguna del que tracta est capitol.
Item: Atenent que dit D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa ha sollicitat als espressats Señors Gironella y Prat tinguessen a be condescendir en que dit Pujol, pogués pendrer al cap de vall de la mina nova propria de dits Gironella y Prat una ploma de aigua ço es, en la caseta petita inmediat a la qual se trova construhit lo ultim expressat reposoro també propri de dits Señors Gironella y Prat, y que en recompensa de poder pendrer dita ploma de aigua en dit lloch, lo mateix Señor Pujol y Senillosa, los cediria altra igual ploma de aigua, al cap de munt de dita mina y en lo altre reposori comu dels tres, deixantlas anar a mes dels dos tersos de la aigua, que los correspponen, y son seus propris com sobre quedas dit. Desitjant dits D. Christofol Gironella y Felix Prat, compaurer a dit Pujol y Senillosa, perçó convenen donar al prop dit D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa en lo reposori, y baix la dita una ploma de aigua,r ebent igual una ploma de aigua en lo reposori de dalt, de las que pertany a Senillosa. Y declaran tots los tres contrahents, que estas reciprocas concessió deurá sempre entendrerse durant son respective beneplacit de manera que no volent dit Señor Pujol y Senillosa donar la dita una ploma de aigua en lo reposoro de dalt se li deixará de donar la altra igual en lo reposori de baix. Y aixi mateix no volent dits Señors Gironella y Prat donarla en lo reposoro de baix ha sie per no baixar la aigua per dit conducto com per altre qualsevols motius així voluntari com necessari, també no deurá donarla en lo de dalt dits Señors Pujol y Senillosa. Y per ultim es condició qie encaraque se concedesca en lo reposoro de baix a dit Señor Pujol y Senillosa dita una ploma de aigua no se li deurá donar no podrá ell tenir clau alguna de dit reposoro de baix per ser tota la augua de est reposoro propria de dits Señors Gironella y Prat. Y vindrá de carrech del sobre dit Señor Pujol y Senillosa pagar tot lo gasto de mestre de casas que se ocassionará, per rahó de la divisió de dita una ploma de aigua en cada un de dits dos reposoros, y també lo salari, y paper sellat de la present escriptura.
Per lo que las ditas parts llohant y aprobant las precedents pactes, y tot lo en ells contengut, prometen la una a la altra reciprocament cumplir tot quant en virtut del estipulat en ells vinga a son respective carrech sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena, gastos tota despesa. Per lo que cada un de dits contrahents obliga al altre respectivament tots sos respectives bens, mobles e immobles, presents y veniders, ab renuncia a tota lley y dret de son favor. Y per ultim: Declaran los mateixos contrahents que entenen otorgar com otorgan lo present convenit sens prejudici dels convingut y pactat ab las concordia calendada en lo exodi de esta escriptura que volem sie puntualment cumplert y observat com y també lo convingut y pactat en esta escriptura. Y se declara que del present conveni, se ha de pendrer rahó dins los sis días seguents al present en lo ofici de hipothecas de esta ciutat per los efectes en las Reals Pragmaticas de hipothecas. Y lo atorgan en Barcelona als trenta días del mes de Agost del any mil setcents vuytanta sinch. Essent presents per testimonis Jaume Soldadell Sabater ciutadá de Barcelona y Ramon Maresch jove del comers en ella habitant. Y losatorigants, coneguts per mi lo infrit notari, ho firman.
Christofol Gironella, Joseph Fidel Pujol y Senillosa, Felix Prat, En poder de mi Francisco Ferrus notari.