Saga Bacardí
03127
ESCRITURA DE COMPROMISO DE PAGO POR PARTE DE PRATS, HACIA LOS TUTORES DE JOAQUIN CEBRIÁ Y VILELLA.


Sia notori com jo Miquel Prats pages de la Parroquia de Santa Eulalia del Papiol del present Bisbat, y massover del Mas Colomer de ita Parroquia. De mon grat y certa sciencia confesso deurer y voler pagar als Señors tudors y curadors del pubill Joaquim Cebriá y Vilella fill y hereu del Magnifich Feliph Cebriá y Rifols en Barcelona domiciliat, encara que ausent lo Rnt. Dr. D. Carlos Cebriá y Rifols Pbre. y Canonge de la Collegiata Iglesia de Santa Anna, son oncle y altre de dits tudors present, la quantitat de cent sexanta y sis lliuras nou sous, y nou barcelonesos, so es cent quaranta sis lliuras nou sous y nou que la debía per testa dels comptas passats ab lo Dr. Feliph, pare del dit pubill mil setcentas noranta y quatre y las tretse lliuras per lo lluhisme degut per rahó de venda a mon favor feta per Miquel Roig pagés de la dita Parroquia. De un tros de terra al efecte de fer casa situat en dita Parroquia segons acte rebut en poder del infrit notari als vint y dos Maig de mil setcents vuytanta, y dos. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, de la cosa no ser aixis, y a tota altre excepció convinch y prometo als dits Señors tudors satisferlos dita quantitat en est modo ço es vint y sinch lliuras, per tot est any noranta y sinch, y las restants quantitat dins lo termini de tres anys del dia present en avant sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procutador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos per quiscun dia ab restitució y esmena de tots danys, gastos, missions y despesas estipuladas segons estil. Y pera cumplir las ditas cosas, obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a tot dret y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte, renuncio a mon propri for submetentme al for del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol tribunal superior secular solament, ab facultat de variar de judici y fa, y firmo escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, o de altre com está dit ab obligació de ma persona, y bens mobles e immobles presents y veniders, volent que per dita escriptura de ters no se fasse perjidici al present acte ans be se puga usar de una y altra obligació o de aquella que millor aparexerá. En testimoni del que se fa y firma la present escriptura en Barcelona (de la que se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días que altrament no faria fee en judici per los efedctes expresssats en la Real Pragmatica Sanció en Barcelona als dinou días del mes de Desembre del any mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Joseph Casadevall, y Joseph Darde escrivents en Barcelona residint. Y jo lo infrit notari fas fee coneixer al dit firmant.
Miquel Prats, En poder de mi Joseph Ribas y Granes notari.