Saga Bacardí
03128
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE VARIAS FINCAS DE PRAT, HACIA JOAQUIN CEBRIÁ Y VILELLA.


Sia notori, Com Miquel Prat pagés de la Parroquia de Santa Eulalia del Papiol, Bisbat de Barcelona mediant jurament que baix prestaré. De mon grat y certa sciencia confesso, y regonesch als curadors del pubill fill y hereu del Dr. D. Feliph Cebriá y Rifols, Señor del dit lloch del Papiol ancaraque ausent lo notari avall escrit poc a publica persona present y estipulant, que en virtut de la venda a mon favor firmada per Magí Aguilar pagés del dit lloch segons consta de la venda ab altre acte rebut en poder del infrit notari als onse de Janer de mil setcents setanta y dos, tinch y possehesch tota aquella pessa de terra viña plantada de tinguda una mojada y micha poch me so menos situada en dita Parroquia, y se te en alou y directe Señoria de dits Señors tudors, a cens de set lliuras y un parell de gallinas, tots anys pagaderos en lod ia de Nadal. Y termina dita pessa de terra de solixent ab honor de Jaume Coll mediant la serra; a mitgdia ab honor de Juana Molins, desde la serra fins al cami real, seguint las fitas; a ponent ab lo camí real; y a tremuntana ab Bernat Badia y Piquer desde al cami real, fins a la serra seguint las fitas de la vila de Molins de Rey qual pessa de terra fou establerta per lo procutador del Señors Barons del Papiol, a dit Magí Agustin ab acte rebut en poder de Geroni Gomís notari de Barcelona als dotse de Febrer de mil setcents sexanta y quatra.
Item: En virtut de establiment a mon favor firmat per Pau Amigó del Mas, pages de dita Parroquia segons consta del establiment ab acte rebut en poder del infrit notari als dotse Juny mil setcents setanta y dos tinch y possehesch tota aquella pessa de terra viña plantada de tinguda de sinch mojadas poch mes o menos situada en dita Parroquia, y es de pertinencias del referit Mas. Y se te lo indicat Pau Mas a cens de vint lliura en nuda percepció tots anys pagadoras en lo dia primer de Janer, imposadas ab dit establiment lo qual ho te per dits Señors tudors y bais son domini y alou a cens de vint y un sous. Y termina dita pesa de terra de solixent ab honor del mateix Pau Amigó, mediant torrent;: a mitgdia ab Rafel Viloca qie fouen Llanas y pins ab los hereus de Joan Campderos, pagés de Santa Creu; a ponent ab honor de Domingo Campderos pagés del Papiol, y part de adjutori, pages: y a tremuntana ab lo mateix Pau Amigó mediant torrent.
Item: En virtut de altre establiment a mon favor firmat per Miquel Roig pagés de dita Parroquia segons consta del establiment ab acte rebut en poder del infrit notari als vint y dos de Maio de mil setcents vuitanta y dos, tinch y possehesch tota aquella casa que conté un casal y mitg situat en dita Parroquia del Papiol. Que se te per dit Miquel Roig, a cens de quatra lliuras deu sous tots anys pagadors en dit dia vint y dos de Maig, imposats ab dit establiment. Y dit Roig te junt ab altres cosas per dits Señors tudors y baix son domini y alou, a cens que deu pagar dit Roig. Y termena de solixent y mitgdia ab altres honors del mateix Roig estabilient; a ponent ab lo carrer; y a tremuntana ab honor de Feliph Llunell que fou del mateix Roig. Y juro las dotas cosas contenir en si tita veritat. En testimoni del que se fa y firma la present escriptura en Barcelona als dinou días del mes de Desembre del any mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Joseph Casadevall y Guillem Darde escrivent en Barcelona residints y jo lo infrit notari fas fee coneixer als dits confessants.
Miquel Prats, En poder de mi Joseph Ribas y Granes notari.