Saga Bacardí
03133
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA HACIA LOS NANDIN VALLESCÁ, ACTUANDO DE ADMINISTRADOR DE VALLESCÁ CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com nosaltres D. Joseph Nandin Administrador de las rendas de llanas, habitant en la Barceloneta, fora las murallas de esta ciutat, y Da. Marianna Nardin y Vallescá, conjuges. De nostre grat y certa firmam apoca al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat com a Administrador dels bens de D. Troyano Vallescá en dita ciutat residents, cuñat y germá nostre respective, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, de la quantitat de quatrecentes noranta vuit lliuras, quatre sous moneda barcelonesa que son a saber, quatrecentas trenta nou lliuras, deu sous, y vuit diners per la segona paga cessa als sis Maig del proxim passat any de mil set cents vuytanta sinch. De aquellas mil doscentas noranta quantre lliuras deu sous, y onse diners que dit Vallescá confessa deurer a nosaltres en dits noms de usufructuari y proprietaria respective per los motius, y causas expressats en lo devitori per aquell a nostre favor firmat en poder del notari avall escrit als sis Maig mil setcents vuytanta tres, y las restants sexanta sis lliuras, tretse sous, y quatre diners igualment per la segona paga que vence als quinze Agost de dit Maig de mil setcents vuytanta sinch. De aquellas dos centas lliuras que dit Vallescá, confessa deurer y promete pagar a mi dit Joseph Nandin per los motius y causas continuats en lo debitori que en poder del notari avall escrit firmá a mon favor al nou Maig de dit any de mil setcents vuytanta tres. Lo modo de la paga de dita quantitat, es que aquellas confessam rebrer de dit Gironella ab diners comptants realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors per mans de terceras persomas. Y així en testimoni de ditas cosas otorgam la present escriptura en la expressadas Barceloneta, vuy que contam als vint y tres dias del mes de Febrer del any del naixament del Señor de mil setcents vuytanta y sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notaqri infrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Bachs notari publich de número de Barcelona, y Domingo de Santri taberner habitant en dita Barceloneta.
Joseph Nandin, Mariana de Nandin y Vallescá, Ante mi Ramon Matheu y Smandia notari.