Saga Bacardí
03135
ESCRITURA DE FUNDACON DE CUATRO ANIVERSARIOS HACIA TERESA TOMBA Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen. Sia a tots notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, a honra y gloria de Deu, y de tota la cort celestial, y en remisió de mas cabpas y pesals y de Theresa Gironella y Tomba charissima muller mia. De mon grat y certa ciencia instituesch y fundo quatre aniversaris solempnes tots anys perpetuament celebradors en la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Merced, redempcio de causas de esta ciutat, so es dos en lo die me esdevingre morir, y lo altres dos en lo die esdevindrá morir dita Theresa Gironella muller mia, si dits dias impedits no serán, y si ho serán, y si ho serán, en los dias respectivament immediats, no impedits, y durant la vida mia y de dita muller mia deuran respectivament celebrarse dits aniversaris en los dias de la citada dels difunts. Y per quant tota profanació deu ser compres enterament dotada, per so per dotació de la present pia fundació insolutum, dono, y cedesch als Rnts. P. Prior y Religios de dit Convent present y avall acceptants, y als seus en dita Pia fundació successors perpetuament aquellas siscentas lliuras moneda barcelonesa que ab partido lo dia present feta en lo arxiu de dit Convent a solta del notari avall escrit he dit y escrit a dits Rnts. P. Prior y Convent per dotació de esta fundació. Las quals intitucio y fundació fas així com millor dir, entendrer se pot, ab los pactes seguents.
Primo: Ab pacte, que dit P. Prior y Convent degan esnerzar dita quantitat en algunas fincas, o proprietats proprias de dit Convent per ser de est modo mes permanents la perpetuhitat de la present fundació.=
Item: Ab pacte que en la vigilia de celebrarse dits aniversaris degan dits Rnts. P. Prior y Convent fer avisar als de ma casa per siertos voloran ascrits a dits aniversaris, Y ab dits pactes fas la present institució, fundació y cessió, així com millor dir y entendrer se pot. Prometent las sobre ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per causa o rahó alguna, baix obligació de tots mos bens mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor Y presents nosaltres Prior y Religiosos de dit Convent, convocats y congregats en la cenda principal ahont per semblants y altres negocis de dit Convent nos acostumam convocar, y congregar, essent la major part Religiosos de aquell, haguda rahó dels absents impedits, y altres, que en la present convocació no han pogut o volgut entrevenir, comunsitat tenint celebrant, y tot lo dit Convent representant. Dee nostre grat y certa ciencia no sols confessam haver rebut de dit Magnifich Chrtofol Gironella las referidas sis centas lliuras per medi del deposit sobre chalendat, sino també aceptam las antecedents institucions y fundacions. Y present el mateix Gironella,q ue tots anys celebrarem perpetuament los referits quatre aniversaris en lo modo que dalt queda previngut, esmersarem dita partida en alguna finca propria de dit Convent, cumplirem en lo avis que dalt se menciona, y farem y cumplirem tot lo demes que en forsa de la present fundació estigan obligats fer. Y per cumplir las ditas cosas ne obligam tots los bens, reddits, emoluments de dit Convent, mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret, que afavorirnos pogues. Y per major firmesa de ditas cosas las roboram ab jurament que jo dit Christofol Gironella en ma anima en ma, y poder del notari avall escrit, y nosaltres dits Prior y Religiosos more sacerdotals fem y prestam. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo offoco de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims y demes ahont convinga, dins lo termini conpetent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil set cents vuytanta y sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Francisco Miró, y D, Manuel de Chia aquell jove sastre y est escrivent en dita ciutat residents.
Christofol Gironella, Fr. Joan Pau Soler, Fr. Joseph Vanderent, Fr. Pelegrí Roda, Fr. Francisco Casadevall, Fr. Joseph Coll, Fr. Pedro Feliu, Fr. Anton Quzereny, Fr. Anton Marisquer, Fr. Jaume Renom, Fr. Vicente Vilardell, Fr. Salvador Guitart, Fr. Pere Armengol Turlan, Fr. Anton Viladomar, Fr. Emanuel Cit, Fr. Clemente Casademunt, Fr. Pau Boquer, Fr. Esteve Coll, Fr. Narcis Brugada, Fr. Vicens Guitart, Fr. Ramon Gilfreu, Fr. Mariano Lledó, Fr. Joseph Stain, Fr. Miquel Soler, Fr. Pere Nolasco Giralt, Fr. Francisco Larnich, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.