Saga Bacardí
03143
ESCRITURA DE VENTA DE VARIOS CENSOS DE LOS MAGARRE, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En el nom del señor. Amen. Sia a tots notori com nosaltres Joseph Magarre major y Joseph Magarre menor, pare y fill los dos comerciants, ciutadans de Barcelona per expedició de certs negocis, que de present nos ocorren. De nostre grat y certa ciencia per nosaltres y nostres respective hereus, y successors qualsevols sien venem y per causa, y ocasió de la present venda concedim al Magnifich Chtistofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, y als seus, y aquí voldrá perpetuament, tots aquells annuo cens de penció dotse lliuras deu sous, del qual reduidas las corresponcions quedan francas nou lliuras sis sous junt ab la Señoria mitjana, firma, fadiga y demes drets dominicals a ell anecsos que tots anys la mitat al primer de Juliol, y la altre mitat al primer de Jener José Magarre major per titol de venda perpetua de dit cens, y altres censos a mon favor feta per Anton Pujol sastre, ciutadá de Barcelona, en part dirmada per rahó de Señoria de la qual cosnta ab acte rebut en poder de Cayetano Olsina y Marine notari publich de número de Barcelona als tres Agost mil setcents setanta tres, rebo y pocehesch.
Primo: Sobre totas aquellas casas ab un portal fora obrint que Joseph Serrat comerciant ciutadá de Barcelona, te y poseheix en lo carrer antes nomenat Devallada de Viladecans per lo qual se va de la Devallada de Viladecans al carrer de Regomir de esta ciutat. Y se tenen ditas casas junt ab altres casas y botiga designadoras per mi com del dia present en avant se tindran per dit comprador al expressat cens, penció dotse lliuras deu sous en los expressats terminis pagaders jo tinch aquella en dos estars divididas com las tendrá de aquí al debant lo mencionat comprador, ço es lo estar situat a la part de ponent per los aiversaris Comuns de la Santa Catedral Iglesia de esta ciutat, eo per lo Molt Ilustre Capitol de ditas Santa Iglesia, en nom de aquells, y baix son domini, y alou a cens de quatre morobatins pagadors la mitat en lo die de Nadal, y la altre mitat en lo die de Sant Joan de Juny, a rahó de nou sous per morobati, y lo altre estar que era per lo forn de Viladecols, lo tendrá per dits aniversaris Comuns eo per lo mateix Ilustre Capitol en nom de aquells, y baix son domini, y alou succehint a Gispert de Xammas Df. Ciutadá de Barcelona a cens de mitg morobatí annualment pagador en cert termini. Y afrontan ditas casas a solixent ab Gertrudis Mas viuda; a mitgdia ab lo carrer que va de la Endevallada de Viladecols, al Regomir; a ponent ab las casas qe foren de D. Felip Ferran, y que vuy posseheix Matheu Cevil comerciant, ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab D. Domingo Duran en esta ciutat domiciliat.
Item: Sobre aquella altre casa petita antiguament derruida, y vuy rehedificada ab un portal fora obrint, que lo mateix Serrat te, y posseheix en dit carrer de la Devallada de Viladecols en esta ciutat, Y afronta dita casa a solixent ab dit carrer de la Devallada de Viladecols; a mitgdia ab honors de dita Gertrudis Mas; a ponent ab dit D. Domingo Duran; y a tremuntana, so es fins al primer pis ab la designadora botiga, y del primer pis en amunt aab lo mateix Señor de Duran.
Item: Tercio y finalment: Sobre totas aquella botiga desde terra fins a la volta, que allí es edificada al costat de la prop dita casa que lo mateix Serrat posseheix en esta ciutat, y carrer dit de la Devallada de Viladecols sota la muralla vella, y prop lo portal de Viladecols. Y afronta dita botiga a solixent ab dit carrer; a mitgdie ab la prop diseignadacasa y esponent; y a tremuntana ab dit Señor de Duran. Y se tenen las pro designadas casas y botiga per mi dit Joseph Magarre major com se tindrán del dia present en avant per dit Señor comprador al expressat cens, pencio dotse lliuras deu sous pagador tots añs en dits terminis, y est las tendrá com jo las tenia a saber, la dita casa per la casa de la Caritat de dita Santa Catedral iglesia com a tenint unit lo benefici de Sant Barthomeu en dita Santa Iglesia findat, y baix son domini y alou a cens de tretse sous y sis pagador tots anys en lo die de Nadal. Y la dita botiga a lo benefici baix invocació de Santa Magdalena en la mateixa Santa Iglesia findat, eo per son Rnt. Obtentor de aquell, y baix son domini y alou a cens de deu sous annualment pagador en lo die vuyt del mes de Setembre. La qual venda fem així com millor dir, y entendrer se pot extrahent las ditas cosas de ma, y poder de venedor y posantlas a de dit comprador. Prometent entregarli de ditas cosas posseció corporal, actual o quasi donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y presa revenir ab cautela de constitut y precari, cedintli tots los drets y accions a nosaltres en ditas cosas competents en virtut dels quals no sols puga defensar la ditas cosas a ell sobre venudas sino també demanar rebrer y cobrar las pencions, y porratas de dit cens en abant debadors, firmar per rahó de Señoria qualsevols actes de alienacio fahedoras de las referiras casas, y botiga usar de fadiga, o prelació cotrar los lluhismes devedors per rahó de ditas alienacions fahedoras, y del que cobrara, formar apocas, recivos, y demes escritura necesarias, y al efecte de cobrar exposar clams y reclams, instar execucions, y altrement usar de dits drets y accions, credits en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhinch en procurador nostre, com en cosa propria, ab clausula de intima, y altres necesarias. Salvos los censos, lluhismes y demes drets dominicale dels Señors sobre nomenats. Y salvo també lo lluhisme devedor per rahó del present contracte. Lo qual es conforme a la clausula del seté a excepció del ep. Corresponent, segons estar de las casas en primer lloch designadas per succehir dit Ilustre Capitol en quant a dit estar al expressat Gispert de Xammus, que era laich después de la sentencia arbitral per qual motiu en quant a dit estar deu tener per rahó de lluhisme lo que correspongan de lluhisme laich so es de la desena parts. Lo preu de la present venda son trescentas deu lliuras moneda barcelonesa las que rebem de dit comprador ab diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors de las quals ab lo present li otorgam la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, a la lley ultra dimidium, y demes de nostre favor. Donent y cedint dit comprador tot lo mes pugan valer las ditas cosas del preu sobre expressat. COnvenint y prometent al mateix comprador que lo mencionat cens junt ab tots sos drets y accions li farem rebrer y cobrar, y lin estarem de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de totas misions, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas ne obligam tots nostres bens, y del altre dels dos a solas mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras accions, a la epistola del emperador Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que asolas se obligan, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de nostre favor, y a la que prohibeix la general renunciació en forma, roborantho tot ab jurament que en nostra animas fem, y prestam. En virtut del qual jurament no sols prometem a ditas cosas no contravenir sino també, que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals sobre expressats ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, y en lo demás ahont corresponga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona, vuy que contam als dinou días del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta set. Y dit otorgants (coneguts del infrit notari9 ho firmaren. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia y Buxá y Manuel de Chia escivents en esta ciutat habitants.
J. Maggarre, Joseph Magarre, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.