Saga Bacardí
03149
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SANTS, DE PUJOL Y SENILLOSA, HACIA CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen. Sia notari que lo Señor D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa thesorer per Sa Magestat de las Reals Rentas de Salinas de est Principat de Cathaluña, y ciutadá honrat de esta ciutat de Barcelona.
Primo: Per pagar y satisfer als Snts. P. Pr. Y Convent de Sant Joseph de P.P. Carmelitas descalsos de esta ciutat, mil dosceitas setanta sis lliuras barcelonesas per semblant quantitat a que han convingut, lo lluisme a dit Rnt. Comunitat degis per rahó de la venda feta a favor del Señor otorgtant per lo Señor D. Joaquim de Orbegoso y Clarasvalls de unas casas situadas en lo carrer de la Portaferrisa de esta ciutat llargament indificuada en dit acte de venda, en poder del notari infrascrit a divuit dias del mes de Febrer del corrent any, las quals te declarat, en las diligencias judicials de que luego se fará menció, que ha entes comprarlas a utilitat, y benefici del fideicomis disposat per D. Joan Bautista Pujol, y subrogadas en lloch de la infra pesa de terra, y dels demes que venguia per pagar lo preu de las ditas casa, y sos accessoris.
Item: Per pagar y satisfer al Real Patrimoni la quantitat de quatrecentas vin ty sinch lliuras sius sous, y vuit també per o lliosme degut, as Sa Magestat per rahó de la referida venda.
Item: Per pagar y satisfer als demes Señors perque se tenen dos quartos de ditas casas, lo lluisme a ell competent per lo sobrenomenadas vendas, y altrement, fent estas cosas ab espresa llicencia donada per lo Mol Ilustre Señor D. Anton Francisco de Lindo un dels jutges del Real Juzgado de Privincia, ab auto de vint del corrent mes de Abril. De son grat y certa ciencia, per ell sos, hereus, y successors qualsevols que sian, ven, y per titol de venda conedeix al Señor D. Chtistofol de Gironella ciutadá honrat de Barcelona y comerciant matriculat de la mateixa, present als seus y a qui ell voldrá perpetuament. Tota aquella pesa de terra campa de tinguda de dos mojadas, tres quartas, y dos destras poch mes o menos, junt ab sa entrada y eixida, drets y pertinencias de la mateixa que per los titols infrascrits te, y poseeix, en la Parroquia y terme de Sans, en lo lloch dit antes lo Sarmar de Pau, o Torrent den Soler, y ultimament Lo Pou den Fressar, que antes era ab tres distinctas pesas de terra en es una de sa quarta, la altre de una mojada, y la altre de cuatre de copeta. La qual se te per lo obtentor lo Benefici baix invocació de Sant Pere, y Sant Andreu, instituit y firmat en la Parroquial Iglesia de Sant Vicens de Sarriá, y baix domini y alou del mateix, a cens, esto es per la pesa de terra de tinguda de set quartas, de tretse sous, y sis diners, tots añs pagadora en lo die de Sant Anton; per la altre de tinguda de una mojada de una lliura setse pagadoras tots anys en lo mateix dia. Y per la altre de tinguda de mitja mojada, a cens de tretse sous, y sis annualment pagadors lo die, o festa de Santa Creu del mes de Maig. Y afronta dita pesa de terra a orient, ab honor de Joseph Viñals de l Torre en Barcelona populat, part, y part ab lo camí Ral, per lo qual se va al molí de Bent; a mitgdie ab Sebastiá Canet; a ponent ab honor de Da. Anna Puiggener viuda de D. Carlos de Puiggener part, y part ab honors de Joseph Feu; y a tremuntana part ab honors de est, y part ab honor de dit Viñals. Y pertany al Señor otorgant com a hereu universal de D. Joan Bautista Pujol y Senillosa, ciutadá honrat de Barcelona, per est instituhit, ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Joan Olsina y Cabanes, notari publich de dita esta ciutat, als sis de Maig de mil setcents sexanta sinch. Al qual pertania y aspectava en virtut de venda perpetua a son favor feta, y firmada per Theresa Planas y Martí, viuda de Francisco Planas pages que fou de la Parroquia de Sarriá, y per Joseph Planas, y Martí pages de la mateixa Parroquia y fill de dits conjuges en los noms de usufructuaria y proprietaria, segons consta de dita venda ab acte rebut en poder de Joan Bautista Plana y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona a dotse dias del mes de Juny del any contat del Naixament del Señor mil setcents quaranta vuit, firmada per rahó de Señoria. La qual venda fa aixis com millor en dret tinga lloch. Extrahent las ditas cosas de son domini, y poder, pasant aquellas en ma, y poder de dit Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarli popcesióm, real, actual, corporal, o quasi donantli facultat que de sa propria authoritat se la pugia pendrer, y retenirsela. Ab clausula de constitut, y precari. Cedint y transferint a dit Señor comprador tots sos drets, y accions en virtut dels quals puguia defensar dotas cosas venudas contra qualsevols personas, y bens, y altrement usar de dits drets en judici, y fora de ell, com millor li convinguia. Constituhintlo per est efecte son procutador, com en cosa propria. Salvant emperó sobre ditas cosas venudas, los censos, y demes drets del Señor dalt expresat. Y salvat també lo lluisme devedor per rahó de la present venda, y los que en avant se deuran lo qual es la quinta part del preu segons la sentencia arbitrl promulgada entre lo Clero, y ciutadans de Barcelona. Lo preu de la present venda, es mil setcentas trenta sis lliuras tres sous y nou diners moneda barcelonesa. Lo qual en virtut de facultat, y potestat que ab lo present li convedeixen se retinguia dit Señor comptador a efecte de pagar y satisfer als acreedors dalt expresats, per las causas, y rahons sobre referidas. Dels quals altement de la paga no recobre apoca, y cesió a dits Señors compradors, y venedor, respective diritidoras, pera defensar la present venda contra qualsevols personas, y bens y altrament usar de dits drets, en cas de evicció. Volent y consintint que fetas ditas pagas succeesca en lo lloch, y dret de dits acreedors, y li competescan las mateixas prioritas de cumplir, millorria, de dret y altres preeminencias y prerogativas que competirian a dits acreedors si ditas pagas no sels fosen fetas. Constituhintlo per est efecte son procurador, com en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepció del preu aixis no convingut, a la lley ultra dimidium y a altre qualsevols drets, y lley que afavorirlo puguia, dona, y cedeix a dit Señor comprador lo que mes puguian valer ditas cosas venudas del preu sobre referit. Prometent las mateixas ferla hi valer, tenir, y posehir, y estarlin de ferma, y legal evicció, en tot, y qualsevol cas, y ab restitució, y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que obliga tots sos bens y drets, mobles, e immobles, haguts, y per haver. Renunciant al privilegi militar, y monició de vint y sis dias, y generalment a tot, yq ualsevol dret, y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renuncia. Y per major firmesa de ditas cosas juran una y altre de dits Señors contrahents, a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, las mateixas atendrer, y cumplir, y contra ellas no fer, ni venir per causa, o rahó alguna. Com y també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dalt expresats, ni de sos drets. Y confessan dits Señors compradors, quedar adverttis per lo notari infrit, que del present acte, se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dies seguents al de la fecha, per et efecte previnguts per Sa Magestat ab Sa Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del que aixis ho diuen y firman dits Señors contrahents als quals jo lo notari infrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor mil setcents vuitanta vuit. Essent presents per testimonis Ramon Davesa y Desprat, y Joan Bautista Maymo y Soriano escribents en esta ciutat de Barcelona habitants. Y dits Señors contrahents ho firman de sa ma de que fas fee.
Joseph Fidel Pujol y Senillosa, Christofol Gironella, Ante mi Francisco Mas.