Saga Bacardí
03150
ESCRITURA DE IMPOSICIÓN DE CENSO EN CASAS DE CALLE GIGNAS, DE PIJOL Y SENILLOSA, POR CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen. Sia notori. Que lo Señor D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa, thesorer per Sa Magestat de la Real Renda de Salinas de est Exercit, y Principat de Cathaluña, y ciutadá honrat de la mateixa.
Primo: Per pagar, y satisfer a la Excelentisima Señora Da. Francisca de Amat, y de Fivaller viuda del Excelentisim Señor D. Manuel de Amat la quantitat de sinch centas quaratna lliuras barcelonesas, a comta de aquellas mil vuitanta, que se li estaban devent per nou pencions vensudas de aquell censal de penció cent y vint lliuras, y preu, y proprietat quatre mil lliuras, que percibeix dita excelentisima Señora sobre las casas que baig se mencionaran, qual quantitat deleguia a pagar al Señor otorgant, lo Señor D. Joaquim de Clarasvalls y Arbegoso, de aquellas vint y qnatre mil lliuras que foren lo preu de la venda que est feu a son favor de aquellas casas, situadas en lo carrer de la Puertaferrisa de esta ciutat, llaargament individuadas en dit acte de venda, rebut en poder del infrit notari als divuit Febrer del corrent any. Las quals te declart lo Señor otorgant en las diligencias juicials de que luego se fará menció, que ha emes compradlas a utilitat y benefici del------------ Maria Antonia Pujol y Senillosa mare de dit---------------cens y Señoria directa, y de lo demes que venguia per pagar lo preu de ditas cosas, y sas accions.
Item y finalment: A fi de reintegrarse lo mateix Señor otrogant ab lo restant del preu avall escrit de part de aquella tres mil setsentas seixanta vuit lliuras, que entre altres partidas ha pagat per rahó de la delegació feta del preu de la sobre calendada venda, estan de aquellas mil trenta set lliuras catrose sous que son Pau Cornet mestre mitjer de la present ciutat de que consta ab la apoca que est otorgá en poder del notari avall escrit lo die vint de Febrer del present any. De aquellas tres mil trescentas trenta lliuras diset sous y deu, que puga padre Juan Torras mestre passamaner, part ab Joan Tarafá mestre sastre y part ab salvador Vives comerciant, tots de esta ciutat, de qual quantitat estos li firmaren apoca en poder de dit notari lo referit die vint y de Febrer, y de aquellas mil lliuras, que satisfeu en diner efectiu al mateix Señor D. Joaquim de Clarasvalls a comte del preu de dita venda, segons consta de la apoca firmada per est a continuació de la mateixa. Quals quantitats juntas importan la sobredita partida de sinch mil tescentas seixanta vuit lliuras trenta sous, y vuit. Per tant, fent estas cosas lo Señor otorgant en virtut de la llicencia, concedida a son favor per lo Molt Ilustre Señor D. Anton Francisco de Tudó, un dels Señors Ministres de esta Real Audiencia y del Real Juzgado de Provincia, a consequencia de la informació rebuda ante Sa Señoria sobre la milloria, y utilitat de dit fideicomis, ab auto de fecha de vuit del corrent mes de Abril. De son grat, y certa ciencia, per ell, sos hereus, y successors qualsevols que sian, ven y per titol de venda concedeix imposa, y consigna al Señor D. Christofol de Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y comerciant matriculat de la mateixa, present, als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, cent sinquanta quatra lliuras barcelonesas de cens, annuals, pagadoras del dia present a un any, y consequutivament cada any en lo mateix dia, junt ab lo domini directe, firma, y fodiga de trenta dias, y altre qualsevol dret que lo Señor directe y alodial, te, y poseheix sobre la proprietat que está en son domini. Cobradoras en y sobre totas aquellas casas grans, antes ab quatre portals, fora obrint, ço es, dos en lo carrer den Gignas, vui emperó ab sinch, a saber tres en lo carrer Ample, y los altres dos en dit carrer deb Gignas, ab los drets y pertinencias, de las mateixas, que lo Señor otorgant per pur, llibre y franch alou, y per los titols infrascrits te, y poseeix en la present ciutat de Barcelona, y en los sobredits carrers. Y se ha de advertir que lo expresat cens, y Señoria, no devia emtendrerse sobre una partida, part de casa, o reclau, que conté de amplaria, es a saber de solixent a ponent a la part de mitx die de catrose palms, y a la pat de tremuntana dotse palms, y de llargaria,d e mitx die a tramuntana de vint y quatre palms, tant a la part de solixent, com a la de ponent, a cana de Barcelona exclosos emperó los gruixos de las parets. Lo qual reclau, o part de casa (que es de pertinencias de altres casas contiguas al mateix) se te per los aniversaris comuns de la Seu de Barcelona, eo per sos administradors en nom de aquells, hereus per mitat de Pere Borrell, quon notari publich de número de Barcelona, y en domini y alou de aquells, a cens de vint morobatins tots anys pagadors lo die o festa de Nostra Señora de Agost. Y per lo benefici de Sant Silvestre, per dit Pere Borrell fundat en quant a la firma per Señoria y fádiga. Lo qual cens de vint moravatins deuhen pagar lo Señors competents de Vallcabra, y afronta dita part de casa, o reclau a orient, y mitx die ab las casas del Soe, otorgant, ; a ponent y a tremuntana ab honors dels Señors de Patau. Y juntas ditas casas gran y reclau afrontan a orient part ab honors de Miquel Pons espaser de esta ciutat, y part ab D. Manuel Artós; a mitx die ab lo carrer Ample; a ponent ab la Illustre Señora Comptesa de Potau viuda del Illustre Señor Compte de Potau; y a tremuntana ab lo carrer den Gignas. Y aspectan las sobreditas casas al Señor otorgant com a hereu, y succesor de Da. Maria Antonia Pujol y Senillosa, instituhit, y anomenat, ab son ultim y valido testament, que entregá clos a Joan Olsina y Cabanes notari publich de número de Barcelona a sis Mars de mil setcents sieixanta y hu, y seguit son obit, fou obert y publicat, al primer Maig de mil setcents seixanta sinch. A la qual pertaña y espactava, no sols con a hereva de Da. Gertrudis Senillosa, y Miró, sa mare instituhida ab son ultim testament que feu y firmá en poder de dit Joan Olsina, notari als sis de Mars de mil setcens ssinquanta quatre. Sino també, per titol de venda perpetua feta y firmada a son favor, y de dita Da. Gertrudis sa mare, per la Egregia Señora Da. Maria Josepha de Potau, y de Dalmases Comptesa de Vallcabra, viuda del Egregi Señor D. Jaume de Patau, Ferran, Tudó, y Vivas Compte de Vallcabra en Barcelona domiciliat en nom propri, y particluar, y com a thenutaria per son dot, y credits dotals de la heretat, y bens que foren de dit quon Egregi Señor son marit, y usufructuaria de aquells. Y també com a procutadora (junt ab altre, y a solas) llegitimament constituhida per lo Egregi Señor D. Pau Ignasi de Potau son fill, segons consta de dita venda ab acte rebut en poder de Joan Francisco Casals notari publich de número de Barcelona als quatre de Maigt de mil setcents quaranta sinch, firmada per rahó de Señoria en quant al sob redit reclam, que no va compres ab la present imposició de cens. La qual venda e imposició de cens, y Señoria directa, fa lo Señor otorgant aixis com millor en dret tinguia lloch. De manera que, lo Señor otorgant, sos hereus, y successors, tinguian, y poseescan las sobreditas casas, junt ab sos drets y pertinencias, en empiteusim, domini, alou, o señoria directa del referit Señor D. Christofol de Gironella, y de sos succesors al expresat cens de cent sinquanta lliuras annuals. Prometent a dit Señor comprador, y a sos succesors. Que tant lo Señor otorgant com los seus, milloraran las sobreditas casas, que pagaran annualment lo referit cens, en lo espresat termini. Que no proclamaran en ditas casas altre Señor que a dit Señor comprador, y los seus. Y que las mateixas no vendran, ni alienaran fins haver pasat trenta dias de la fadiga, y que en est cas las transportaran a personas habils, y capaces de alienar. Salvantli emperó lo sobredit cens, lo domini directe, junt ab los drets, annexos al mateix, Per lo lluhisme emperó, o firmas per rahó de Señoria per dit Señor D. Christofol de Gironella, o sos successors fahedoras, en los actes de vendas, o altres alienacions de las expresadas casas deurán percivir solament lo Señor comprador, y los seus dos sous per lliura conforme acostuman rebrer los lahichs. Cedindli y transferintli tots sos drets, y accions, en virtut dels quals puguian usar en judici, y fora de ell com millor li convinguia, y per tot lo demes que lo Señor directe y alodial pot fer sobre la proprietat que per ell se té. Constituhintlo per est efecte son procutador com en cosa propria. Se salva emperó lo Señor vendedor per ell, y los seus lo util domini, y natural pocesió de ditas casas. Lo preu de la present venda, es sinch mil lliuras moneda barcelonesa. Del qual en virtut de facultat, y potestat, que ab lo present concedeix a dit Señor comprador, se retinguia a fi de pagar y satisfer a dita Excelentisima Señora Da. Francisca de Amat la quantitat dfe sinch centas quaranta lliuras, per las causas, y rahons sobreditas. De la qual al temps de la paga cobria apoca, y cesió al Señor comprador, y venedor respective dirigidoras pera defensar la present imposició de cens, y altrement usar de dits drets enc as de evicció. Volent, y consentint que feta dita paga succeesca en lo lloch y dret de dita Exceletissima Señora Da. Francisca de Amat, y li competescan las mateixas prioritat de temps, milloras de dret, y altres preeminencias y prerrogativas que competirian a dita Excelentisima Señora si dita quantitat no sels fos satisfeta. Constituhintlo per est efecte son procutador, com en cosa propria. Las restants emperó quantre mil quatrecencas seixanta lliuras, las deguia entregar dit Señor comptador, al Señor venedor, en diner efectiu, a di de reemplasar part de las quantitats que ha impendit en la cambra de las casas mencionadas en lo preludi de la present venda eimposició de cens, y Señoria, a utilitat de dit fideicomis, y per los drets que li competeixen per est motiu, en lo mateix fideicomis. Y aixis renunciant a la excepció del preu aixis no convingut, a la lley ultra dimidium y a altre qualsevol dret o lley que afavorir lo puguia. Dona y cedeix a dit Señor comprador, lo que mes puguian valer ditas cosas venudas del preu sobre referit. Prometent las mateixas ferlashi valer, tenir, y posehir, y estarlin de ferma, y legal evicción en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que especialment obliga, e hipoteca las expressadas casas, sobre las quals ercau la present imposició de cens y Señoria, y sens perjudici de dita especial hipoteca obliga generalment, tots sos bens y drets, y los dels fideicomissos ordenats per sos pares, mobles e immobles, habuts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se deguia pasar per la cosas especial que per la generalment obligada, y a altre que disposa que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especial no persegueisquia los demes bens, al privilegi militar, y monició de vint y sis dies, y generalment a tot y qualsevol dret y lley de son favor y a la que prohiveix la general rrenuncia. Y per pacte a son propri for ab submició expresa al del Señor Corregidor de esta ciudad, y de altre qualsevol tribunal secular solament, renunciant la lley, si convenerit de jurisdictione omnuan judicum, ab facultat de variar lo judici fent, y firmant per ditas cosas escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor y de altre qualsevol tribunal secular, com está dit. Per la que obliga tots sos bens solament no emperó la persona, per no serli licit obligarla. Y lo mateix Señor otorgant, jura a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, las ditas coas atender y cumplir, y contra ellas, no fer, ni venir per causa, o rahó alguna. Confesant quedar advertit per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab Real Pragmatica de hipothecas. En testimoni del que aixis ho diu y firma lo Señor otorgant al qual jo lo notari infrit fas fee coneixer. En la ciutat de Barcelona a setse dias del mes de Abril del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuitanta vuit. Essent presents per testimonis Ramon Dabesa y Joan Bautista Maymó, escribents en dita ciutat habitants.
Item: Lo referit Señor D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa, firma apoca a favor de dit Señor D. Christofol Gironella, comprador, de ditas sinch mil lliuras que son lo preu de la antecedent venda. Las quals confesa haver rebut, en esta forma, a saber, sinch centas quaranta lliuras, per semblants que se reté dit Señor comprador, a efecte de pagarlas a dita Excelentisima Señora Da. Franciaca de Amat, per las causas, y motius individuats en la antecedent venda, y las restants quatre mil quatrecentas seixanta lliuras en diner comptat realment, y de fet a presencia del notair y testimonis infrits. Las quals son per reemplasarse lo Señor otorgant, de part de las quantitats que ha impendit per la compra de las casas mencionadas an lo preludi de la antecedent venda, e imposició de cens, las quals ha subjectat a utilidat del fideicomis, en la mateixa expresat, y per los drets que li competeixen per est motiu en los bens compresos en ell. Y aixis renunciant a la excepció de ditas sinch centas quaranta lliuras no rebudas, y a altre qualsevol dret, y lley de son favor. No sols en apoca, sino que també per haberse convingut la ingra cesió, cedeix a favor de dit Señor D. Christofol Gironella tots los drets, y accions que competeixen al Señor otorgant contra los bens compresos en dit fideicomis, per rahó de las referidas quantitats. En virtut dels quals puguia defensar la antecedent venda contra qualsevols personas, y bens, y altrement usar de ells en judici, y fora com millor li convinguia, constituhintlo per est efecte son procutador com en cosa propria. Y aixis ho diu y firma dit Señor otorgant al qual jo lo notari infrit fas fee coneixer, ab la mateixa advertencia de hipotecas. Y en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis lo referit Ramon Dabesa y Joan Maymó escribents en dita ciutat havitants.
Joseph Fidel Pujol y Senillosa, Christofol Gironella, Ante mi Francisco Mas.