Saga Bacardí
03153
ESCRITURA DE PAGO A LOS CARMELITAS, POR SEÑORIA, POR VENTA ENTRE PUJOL Y SENILLOSA, Y CRISTOBAL DE GIRONELLA Y DE PUJOL.


Sia notori. Que en la ciutat de Barcelona a divuit dias del mes de Abril del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuitanta vuit. Lo Rnt. P. Fr. Agustí de Sant Miquel Religios Sacerdot del Convent de Sant Joseph de P.P. Carmelitas descalsos de la present ciutat de Barcelona, com a procutador del P. P. y Comunitat de dit Convent, per las infrascritas, y altres cosas, elegit y nomenat, segons consta de sa procura (en la qual, eo en sas firmas, se fa expresa menció dels noms y cognos dels comunitatis de aquell) ab acte rebut en poder de Ramon Serra quom notari de esta ciutat a vint y vuit dies del mes de Octubre de mil setcents seixanta, y sis, de que fa fee Joseph Fuster y Corriol notari publich real colegiat de número de esta mateixa ciutat a quatre Janer de mil setcents vuitanta quatre. En dit nom. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor de D. Christofol de Gironella ciutadá honrat de Barcelona y comerciant matriculat de la mateixa, present, lo notari avall escrit per ell present, y estipulant, pagant per D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa, thesorer per Sa Magestat de la Real Renta de Salinas de est Principat de Cathaluña, y ciutadá honrat de dita esta ciutat, y de aquellas mil setcentas trenta sis lliuras tres sous y nou diners, que son lo preu de la venda per dit Señor de Senillosa a favor del expresat Señor D. Christofol de Gironella feta y firmada, de tota aquella pesa de terra, campa de tinguda de dos mojadas, tres quartas, y dos destras poch mes o menos, situada en la Parroquia, y terme de Sans, en lo lloch dit antes lo Suironar, despues lo Torrent den Llobet, y ultimament Lo Pou den Figueras, llargament designada y confrontada, en dit acte de venda rebut en poder del notari infrascrit a setse dias del corrents mes, y any. Y en virtut de facultat, y potestat, en dit acte de venda concedida de la qualtitat de mil doscentas setanta sis lliuras barcelonesa. Y son per lo lluisme degut a dit Rnt. Comunitat per rahó de la venda feta y firmada per lo Señor D. Joaquim de Orbegoso a favor del expresat Señor de Senillosa de unas casas situadas en lo carrer de la Portaferrisa de esta ciutat llargament individuadas en dit acte de venda rabut en poder del notari avall escrit a divuit dies del mesde Febrer del corrent any. Lo modo de la paga de ditas mil doscentas setanta sis lliuras moneda barcelonesa, es que confesa lo Rnt. Otorgant en dit nom haverlas rebudas de dit Señor de Gironella en diner comptat realment, y de fet, a sas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut y no contat, y a tot, y qualsevol dret y lley de son favor. No sols firma la present apoca. Sino que també sens evicció no obligació alguna dels bens, reddits y emoluments de dita Rent. Comunitat, cedeix a dit Señor D. Christofol de Gironella tots los drets y accions a ditas Rnts. Sos principals competents per rahó de dita quantitat, en virtut dels quals puguia defensar la precalendada venda contra qualsevols personas, y bens, y altrement usar de dits drets en judici, y fora de ell com millor li convingga. Substituhintlo per est efecte procutador de sos Rnts. Principals com en cosa propria. Confessant quedar advertit per lo notari avall escrit de lo privilegi per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica de hipotecas, y sos efectes. En testimoni del que aixis ho diu y firma dit Rnt. Otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer. En dita ciutat de barcelona dia, mes y any dalt expresats. Essent presents per testimonis Ramon Davesa y Joan Maymó escribents en Barcelona havitants.
Fr. Agustí de San Miquel, Ante mi Francisco Mas.