Saga Bacardí
03156
ESCRITURA DE REQUERIMENTO DE PAGO DE CENSAL A LOS ANDREU, POR TROYANO VALLESCÁ.


En la ciutat de Barcelona als trenta y un dias del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta vuit. Manuel Campos portero de la Real Audiencia de est principal, mediant lo jurament prestat en lo ingres a son ofici ha fet relació a mi lo notari avall escrit de haver presentat entre las tres y quatre horas de la tarde del dia de ahir a instancias de D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, a Theresa Andreu y Bonells, viuda de Pau Andreu cirurgiá, ciutadá de Barcelona, y a Pere Pau Andreu son fill, a saber, a dita Theresa en sa persona, y a dit Pere Pau en sa ausencia a dita sa mare, copia de un requiriment a cada hu de ells dirigit, que es del tenor seguent.=
Molt ve saben, e ignorar no poden Vms. Señors Theresa Andreu y Bonells, viuda de Pau Andreu cirurgiá, ciutadá de Barcelona, y Pere Pau Andreu en esta ciutat domiciliats, mare y fill en los noms de thenutaria y usufructuara, y hereu respective que son en la universal heretat, y bens que foren de dit Pau Andreu marit y pare de dits respective, com ab acte rebut en poder de Joseph Mariano Avella notari publich de número de Barcelona als cinch Maig mil setcents setenta quatre D. Troyano Vallescá establí al expressat Pau Andreu unas casas sitas en lo carrer dels Carders, y en la Volta del Eccle-homo. Ab lo qual acte dit Pau Andreu se encarregá un censal de preu tres mil lliuras, y penció noranta lliuras que tots anys lo expressat D. Troyano Vallescá en cert termini ne ho fá, y prestaba als Rnts. Rector, y Comunitat de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del Pí de esta ciutat, y proteté lluirlo dins lo termini de sinch anys a les hores proxims, y no menos a sos gastos prometé entregar al expressat D. Troyano Vallescá una copia authentica de dit acte de establiment, tot lo que prometé dit Pau Andreu, ab especial hipoteca de ditas cosas, y generalment de tots sos drets, y demes clausulas de estil, . Sian no obstant de ser mes que pasats dits sinch anys ni lo expressat Pau Andreu ni Vms. hagen practicat la lluició del dit censal, ni entregat las referidas copias de dit acte de establiment al expressat D: Troyano no obstant las referidas instancias que per part a est se feren a dit Pau Andreu y después a Vms.= Per tant lo expressat D. Troyano Vallescá per, una, dos, y tres vegadas, y quantas de dret sei menester requireix e interpella a Vms. Señora Theresa Andreu y Bonells y Pere Pau Andreu mare y fill pera que en continent practiquian dita lluició del referit censal, y entreguian al mateix requirent copia authentica de dit acte de establiment, pues del contrari los protesta a valerse contra Vms. y sos bens de tot lo dret, y acció que en virtud de dit contracte li competéis, y de tot lo demes que li sie licit, y permes de protestar. Requirint a Ramon Matheu notari de número de Barcelona, llevia acte de la notificació de est requiriment.= De toto lo que dit Manuel Campos requiri a mi lo notari avall escrit formás la present publica escriptura, y que de ella a ell y demes que convenga entregás copia autentica. Lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobre dits. Y dit requirent (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis. D. Diego de Chia y Buxó, y Mariano Pujol notari Real en esta ciutat habitants.
Manuel Campos, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.