Saga Bacardí
03157
RESPUESTA DE REQUERIMENTO DE TERESA ANDREU A TROYANO VALLESCÁ.


Em la ciutat de Barcelona als trenta y un dias del mes de Octubre del any del naixament del Señor de mil setcents vuitanta y vuit. Theresa Andreu y Bonells, viuda de Pau Andreu cirurgiá, ciutadá de Barcelona, responent a un requiriment que lo die de ahir entre tres y quatre horas de la tarde li feu presentat a instancia de D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, ha entregat a mi lo notari avall escrit un paper de desposta que es del tenor seguent.=
Responent Theresa Andreu y Bonells viuda a un requiriment que se li ha presentat a instancia de D. Troyano Vallescá que comensa molt be saber e ignorar no poden, y acaba, llevia acte de la notificació del requiriment. Diu que lo expresat requiriment no va acompañat com deuria del acte de establiment que en ell se calenda, lo qual no ha firmat la responent, y en consecuencia no pot saber ab la corresponent certesa si es o no fundada la solicitud que se instá, ab dit requiriment que en tot cas deveria haverse interposat immediatament de pastas los sinch anys en que se diu haverse firmat lo referit establiment, y en vida del marit de la responent.=
De altra part la responent es solament usufructuaria dels bens que foren de son marit, havent recaigut la proprietat de ells a favor de Pere Pau Andreu y Bonells Clergue y familiar del Ilustre Señor Arquebisbe de Tarragona, contra lo qual deu Vms. dirigirse en tot cas las accions que tal vegada li competescan per lo fi que solicita.= Per tant, requireix e interpela a Vms. D. Troyano Vallescá per que cessia y se abstingui de molestar a la responent ab infundats requiriments, y a Vms. Señor notari que no donia copia de dit requiriment sens continuació de la present desposta. De tot lo que dita Theresa Andreu requerí a mi lo notari avall escrit formas la present escriptura y a qui fos menester entregas copia autentica, y que no la entregás a dit requiriment sens continuar la present desposta. Que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre referits. Y dita requirent (coneguda de mi lo infrit notari avall escrit) ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Pujol notari Real y D. Diego de Chia y Buxó escrivent en esta ciutat habitants.
Theresa Andreu, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.