Saga Bacardí
03159
REQUERIMENTO DE PAAGO DE ALQUILER DE TIERRAS Y HEREDAD HACIA JULIÁ, POR TERESA GIRONELLA, DE VALLESCÁ.


En la ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Janer del añ del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Joan Abarca porter de la Real Audiencia de est Principat, mediant lo jurament per ell perstat en lo ingres a son ofici, ha fet relació a mi lo notari avall escrit que entre las vuit y nou horas del matí de dia de vuy a instncia de Da. Theresa Vallescá muller de D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, ha presentat a Jacinto Corts pages del terme de Sant Vicens de Sarriá Bisbat de Barcelona copia de un requiriment a ell dirigit y entregat en sa persona que es del thenor seguent.= Molt be sabeu e ignorar no podeu Jacinto Cort pagés del termini de Sant Vicens de Sarriá, com Joan Juliá mestre sastre de la present ciutat com arrendador que es dels bens de D. Troyano de Vallescá, segons consta de acte rebut en poder del Señor Ramon Matheu notari publich de la present ciutat al primer de Maig mil setcents vuitanta sinch o subarrendá tota aquella casa, y heretat anomenada "Casa Vallescá" cita en dita Parroquia de Sarriá, per lo termini de cinch añs, y tres enteras cullitas que comensaren a correr lo die vint y quatre Juñ de mil setcents vuitanta sinch, el que finirá en igual dia de mil setcents vuitanta nou, en quant als grans, y en quant al vi luego de ser feta en lo mateix añ, en lo qual subarrendament o obligaren a pagar entre varias cosas en cada hud els tres añs cinch centas quaranta y sinch lliuras moneda barcelonesa dos iguals pagas de doscentas setanta dos lliuras, deu sous cada una, comensant la primera lo die primer de Agost, y la altre lo die vint y quatre de Desembre, lo qual arrendament ha cobrat y deu cobrar la requirenta, en virtut, de cessió o subrogació fet per dit Joan Juliá als deu de Novembre de mil setcents vuitanta set al requirenta, y vos dit Cots també aprobareu, y firmareu dita cessió, o subarrendament. Y com have dita requirenta instat varias vegadas a vos dit Jacinto Corts perque satisfeu lo arrendament que vencé lo die vinty quatre Desembre del añ promes en dit arrendament.
Per tant Da. Theresa Vallescá per una, dos, y tres vegadas y tantas quant de dret menester sia perque dins lo termini de la constitució del present requiriment comparegan en sa casa a pagarli la mitja añada, vensuda en lo dia ja dit, y en lo interin, vos abstingueu de sembrar n tocar cosa alguna en la dita heretat en manera alguna per ser lo fruit a favor de la requirent, fins haguer complert dita paga, valentse a dit fi de tot lo dret, que li sia licit, y permes usar. Prometent vos igualment,d e tots los dañs, y gastos, y de tot lo demes que li sia licit y permes protestar. Requirint al porter que la presentará esta faseré erlació de la presentació en pdoer del Señor Ramon Matheu notari publich de Barcelona.= Requirint vos notari. De tot lo que dit Joan Abarca requirí a mi lo notari avall escrit, formas la present escriptura y a qui sia menester netreguia copia authentica. Que fou fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y añ sobre referits. Y dita requirent (coneguda de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia, y Joseph Matheu y Vidal escrivents en esta ciutat habitants.
Juan Abarca, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.