Saga Bacardí
03160
RESPUESTA DE REQUERIMENTO DE JULIÁ Y CORTS, POR TERESA GIRONELLA, MUJER DE VALLESCÁ.


En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Janer del añ del Naixament del señor de mil setcents vuitanta y nou. Jacinto Camps pagés del terme de la Parroquia de sant Vicens de Sarriá Bisbat y territori de Barcelona, respecte a un requiriment que li feu presentat lo dia de ahir a instancia de Da. Theresa Vallescá muller de D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliada que comensa: Molt be saben, y acaba: Requireix son Notari. Entregá a mi lo notari avall escrit un paper de resposta que es del thenor seguent.=
Responent Jacinto Corts, que diu que la requirent no ha volgut mes deixar de pagarlo que pometé en lo acte; pero que la requirent ha de fer alguna consideració del deure que se ha requirit al responent per lo temps que no ha tingut aygua per regar las terras arrendadas com se li havia promes en lo acte, y sempre que la requirent abans a lo que sia de rahó per motiu de dita falta de aygua, y la conduencia en la presa de terra y casa que te arrendada lo responent. Y durant la present per legitima resposta, reprovo de esta a la requisició de tots dañs, gastos, y perjudici requirint al notari. De toto lo que dit Jacinto Corts me requirí formás lo present acte, y a qui fos menester entregás copia authentica, y que no las dones del requirent sens insertar a la present resposta. Lo que fou fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y añ sobre referits. Y dit requirent (conegut de mi lo infrit notari) lo firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia, y Joseph Matheu y Vidal escrivents en esta ciutat habitants, per estas cosas presents y estipulants.
Jacynto Corts, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.