Saga Bacardí
03161
ESCRITURA DE BALANCE DE CUENTAS ADMINISTRACION, POR CRISTOBAL GIRONELLA, HACIA TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori. Com jo D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. De mon grat y certa ciencia confeso y en veritat regonesch al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, mon sogre, present, que a otorgat ab mi de la verdadera y leal compte y rahons totas las quantitats de diners que ha pagat per mi com administrador meu delde dia dos de Febrer mil setcents vuitanta set, fins lo dia present en que fará renuncia de la administració de mos bens, y que he rebut de dit mon sogre tots los papers justificatius dels comptes que me ha donat. Los quals comptes vists y examinats una, y moltas vegadas se ha encontrat que quedá dit mon sogre acrehedor, y jo debentli la quantitat de mil siscentas quaranta dos lliuras, quatre sous y onse diners. Y així renunciant a la excepció de no ser dits comptes ben examinats y calculats, al error del calcul, y a la lley que diu que per error del calcul pot lo compte retractarse, y a tot altre dret, y lley de mon favor, no sols fas y firmo llargas y bastants absolució y difinició de dits comptes, imposantme a ell silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per ells, volent sia libre de reddició, de dits comptes, si també prometo a dit mon sogre satisferli las ditas mil siscentas quaranta dos lliuras quatre sous, y onse diners sempre y quant ell vulga, lo qual prometo cumplir, sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador y restitució y esmena de tots danys y gastos. Per qual cumpliment ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver,r enunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor, sens escriptura de ters, ni clausulas guarentigias per pacte expres entre mi, y dit mon sogre convingut. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias proxims, y en los demes aont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vuy que comtam als tretse dias del mes de Mars del any del naixament del Señor de mil setcents y vuitanta nou. Y dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon Ayguals escrivent, y Joan Juliá sastre, en esta ciutat domiciliaats.
Troyano Vallescá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.