Saga Bacardí
03162
ESCRITURA DE RENUNCIA DE ADMINISTRACION POR CRISTOBAL GIRONELLA HACIA TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori. Com jo Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. Attenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als once Abril mil setcents vuitanta tres D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat mon gendre, anomená a mi, a Da. Teresa Lledó y Vallescá viuda de D. Anton Lledó en Barcelona domiciliat sa germana en administradors junts y asolas de son patrimoni, y bens a fi de que los governasem, y administrarem pagant sos deutes, y cobrant de ells sas rendas per millor acudir dit Vallescá a alguns deutes havia contret, a mes de las que havia en son patrimoni, qual nombrament prometé no revocar durant lo temps de vuit anys de dit dia en avnt comptadors. Atenent també que en lo dia se encontran pagats dits deutes y corrents totas sas vendas, y que unicament se me está debent mil siscentas quaranta dos lliuras, quatre sous, y onse diners en que he resultat acrehedor de la difinició de comtes que me ha firmat en poder del notari avall escrit lo die present. Y respecte de que jo per mos achaques, y carias ocupacions no puch proseguir mes esta administracio. Per tant. De mon grat y certa ciencia renuncio, y me apoarto per ma part de la referida administració, de manera que puga dit mon gendre sens ma intervenció fer, y firmar qualsevol actes y escripturas a ell ben vistas, y com millor lo aparega a qual efecte retorno a dit mon gendre present, y avall acceptant tots los papers concernents a son patrimoni, y bens. Prometent no demanarli cosa alguna per dita administració salvo lo credit que alcanso resultarr de dita difinició de comptes. Y present dit D. Troyano Vallescá accepto esta renuncia y prometo a dit mon sogre que per rahó de la administració de mos bens, no li demanaré cosa alguna ni lo molestaré en judici no fora de ell, aprobant com aprobo, lloho, y ratifico tots los actes, contra ells, y convenis, així publichs com privants, fets per dit mon sogre,c on administrador meu fins lo dia present. Y prometo a ditas cosastenir per ferms y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó. En testimoni del que dit Christofol Gironella, y D. Troyano Vallescá otrogan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vui que comptam als tretse dias del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dits otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Ramon Ayguals escrivent, y Joan Juliá sastre en esta ciutat de Barcelona residents.
Christofol Gironella, D .Troyano Vallescá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.