Saga Bacardí
03163
ESCRITURA DE COMPRA DE CENSO DE LOS VENTURA A CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu sia, y a tothom manifest com nosaltres Barthomeu Ventura major, y Barthomeu Ventura menor, pare y fill los dos pagesos de la Parroquia de Santa Maria de Sans, Bisbat y territori de Barcelona. Per pagar y satisfer al infrit Señor D. Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en mateixa domiciliat, la quantitat de cent y cinquanta lliuras a compte de major quantitat, que se li está debent. De nostre grat y certa ciencia per nosaltres, y per postres respective hereus, y successors qualsevols que sian venem, y per titol de venda concedim al nomenat Señor D. Christofol Gironella present, y a sos successors, y a qui ell voldrá perpetuament tot aquell cens, que tots anys als vuyt de Desembre Vicens Pujol ferrer, habitant en dita Parroquia a mi dit Barthomeu Ventura major deu fer, y prestar per rahó de aquell tros de terra campa que conté de ample cinquanta palms, y de fondo tot lo que conté desde el Cami Real que va de dita Parroquia a la del Hospitales, fins a la paret, que divideix las terras del Ilustre Señor Marques de la Manresana, que per titol de establiment per mi a favor de ell, y dels seus perpetuament fet, y firmat ab acte rebut en poder del infrit notari als divuyt dias del mes de Desembre del any prop pasta, te y posseheix en la referida Parroquia de Sans, e imnediatament al expressat Camí Real, junt ab las pencions, y porrata del dia present en avant bebedoras, y son preu en cas de lluició. Se te dit tros de terra per mi dit Barthomeu Ventura major baix la prestació del sobre expressat cens, com en avant en tirtut de la present se tindrá per lo nomenat Señor comprador baix lo mateix cens en dit termini pagador. Y jo ho tinch com ell ho tindrá junt ab lo restant de aquella pessa de terra campa de tingada tres cuartas, y mitra poch mes, o menos, de pertinencias de la qual es dit tros de terra, per lo Ilustre Señor Marques de la Manresana, com a succehint a D. Francisco Xavier de Copons, y Bocadors y baix son domini y aloui cens de nou lliuras set sous, y sis tots anys pagador als deu dias del mes de Juliol. Lo qual cens pago jo, y los meus com a posesor de dita pessa de terra, pero no obstant deu ser salvo, y según sobre lo tot de ella. Y termina lo referit tros de terra a solhicent ab lo restant de la referida pessa; a mitgdia ab lo enunciat Camí Real; a ponent ab terras de Joseph Serra pagés de la propdita Parroquia; y a tramontana ab terras del mateix Ilustre Señor Marques de la Manresana. La qual venda fem així com millor dir, y entendrer se pot, extrahent lo sobredit cens de ma, y poder de dit Señor comprador, y dels seus. Prometent entregarlin pocessió real, corporal, actual, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, y recari, cedintli tots postres drets, y accions, en virtud dels quals puga demanar, exigir, cobrar, y Febrer annualment lo sobredit cens, y per sa extracció esposar reclamar, instar execucions, y fer tot lo demes que nosaltres antes de la present venda, y cesio fer, y axecutar podriam, y altrement usar, y valerse dels mateixos drets cedits en judici, y fora de ell, com millor li convenga, constituhintlo per est efecte dueño, y procurador com en cosa propria. Salvat sempre lo cens, y demes drets alodials del Señor sobre expressat. Y salvat també lo lluhisme, que per rahó de la present venda se deurá. Lo preu de esta venda es cent y cinquanta lliuras barcelonesas, las quals en virtud de facultat, y ppotestat, que ab lo present concedim a dit Señor comprador se las retinga en son poder en paga de iguals se li estan devent per los motius sobre expressats. Volent qjue per dita retencio y reserva los drets y accions a el competents no siam extinguits, ans be li queden salva¡os, e illesosm no pera reiterar la exacció, y cobranza de la sobredita quantitat, si sols pera defensar la present venda en cas de evicció, del qual preu no firmam apoca en lo modo referit. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, ni cobrat, a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als engañats, y a tot altre dret y lley de nostre favor, donan librement y remetema dit Señor comprador tot lo major valor que podria tenir dit cens Venus a mes del preu sobre dit. Prometent loa present venda, ferli tenir, y valer y estarli de ferma y legal evicciósempre y en tot casa b restitució y esmena de tots gastos, y despesas. Per lo que ne obligam tots postres bens, y drets, y de cada un de nosaltres a solas mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucions y divididotas, y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá, y constuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que per lo total a solas se obligan. Y jo dit Barthomeu Ventura menor, per quant so menor de vint y cinch anys, major empero de setse. Prometo perço en virtud del jurament per mi avall prestador, a ditas cosas no contravenir. Renunciant al benefici de ma menor edad, lesió, facilitat, e ignorancia, y que la restitució in integrum no demanaré, al benefici de la qual expressament renuncio. Y junts renunciam a qualsevol lley, o dret que nos puga afavorir, y al que prohibeix la general renunciació. Y peraque las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat juram espontaneament a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari aball escrit. Que no sols contra los sobreditas cosas no farem, ni vindrem per causa, o rahó alguna, sino que també la present venda no se ha fet en frau, ni perjudici del Señor sobre expressat, ni de sos drets dominicals. Confessant dits contrahents quedar advertits per lo infrit notari. Que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo office de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias seguents en virtud del manat per Sa Magestat, ab sa Real Pragmatica Sanció. Y així ho firmam en la ciutat de Barcelona als dos dias del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Essent presents per testimonis instrumentals Salvador Llonga fuster, ciutadá de Barcelona, y Joseph Ros y Quilmeras escrivent en dita ciutat residents. Y a dits otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firmáren de sa má.
Bartomeu Ventura major, Bartomeu Ventura menor, En poder de mi Joseph Grau Sayrols, y Carreras notari.