Saga Bacardí
03165
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSOS SOBRE CASAS EN MONTAÑANS Y JAUME GIRALT, DE GUILLERÍ, HACIA TROYANO VALLESCÁ.


En nom de Deu. Sia a tots notori. Com las parts avall escritas per rahó de las pretencions que avall se diran se ha firmat escriptura de concordia en los termes seguents.
Ab escriptura otorgada als tretse Juny mil setcents vuitanta quatre, y en poder del notari avall escrit. D. Troyano Vallescá en esta ciutat domiciliat, ab intervenció de D. Christofol Gironella en qualitat de administrador per ell anome nat de sos bens feu establiment a Joseph Guillermí comerciant de esta ciutat, de unas casas y botiga situadas en esta ciutat y en lo carrer den Jaume Giralt per lo cens annual de quatrecentas quaranta lliuras, compresas ab estas sas corresponcions, entrada de un parell de capons, y en lo preludi de esta escriptura se expresá com de altres ab motius de ella, que las sobreditas casas se trobaban ja molt vellas, y que per conseguent necesitaban de alguns reparos per sa conservació. Que per est motiu se disminuiran igualment sos redits, de modo que si produiran a les hores (encara que ab alguna incertitut) lo lloguer annual de trescentas seixanta lliuras, pero també debian imperdirse annualment algunas quantitats per dita conservació y reparos, sens constar los mals, o carrechs Reals que estaban subjectes, y que si tant se consideraban ultil al establiment y a la sua casa y familia lo acceptar la oferta que havia fet Joseph Guillermí de donar per ditas caas lo cens anual de quatre centas quaranta lliuras, y de pagar separadament las Reals imposicions a que se trobaban subjectes, conforme tot es de veurer en lo preludi de la mateixa escriptura.
Havent ocurregut en lo dia lo deteriorar de en gran manera la casa que actualment havita D. Troyano Vallescá, y casi ferse del tot incomoda, e incoitable de resultas de haver usat lo Señor Anton Nadal comerciant de esta ciutat del dret y facultat que li competia en virtut de escruptura publica rebuda en poder Seber Pujol notari publich de número de la present ciutat als set Juny mil setcents trenta sinch per fer tapar (com realment han estat tapadas) las diferents oberturas que la casa de Vallescá tenia obertas sobre un antich pati, o barri que vui en dia posseheix lo dit Señor Nadal se ha fet mes reparables a D. Troyano Vallescá lo sobre dit establiment, otorgat a Guillermí, y consequents faltas de las casas, y sos productes que se han aumentat en quantitat molt considerable, en tant que havent gastat lo dit Guillermí en obras, reparos, y milloras en ditas casas la quantitat de sis mil cent setanta quatre lliuras, catorse sous, y sis diners de que mes avall se parlará ab individuació venen a produir annualment en lo dia las mateixas casas, la quantitat de quatre centas setanta set lliuras, no comprenent ab dita quantitat lo valor de la habitació del primer pis ab sos rebostos, y un quarto al tercer pis de la mateixas casas, que lo pripri Guillermí te per son us, tot lo que es una evident prova de la Real y efectiva construcció de ditas obras, reparos, milloras, puig los lloguers de las casas, en el dia, mes prest han fet vaija que no aument, y majorment en una tant notable quantitat.
De tot lo referit infereix D. Troyano Vallescá que li competiria dret, y acció per impugnar dit establiment, y preseguir a Guillermí a deixar vacuas, y expeditas las ditas casas, pagantseli tot quant legitimament come ditas sobre ellas, y que quant pagues tenir algun dupte esta sa pretenció en res pacte a sa persona, seria ningun en quant als successors en lo vincle disposat per D. Francisco Vallescá Capitá de Artilleria dels Reals Exercits pare de dit D. Troyano ab son ultim y valit testament que als set Setembre mil setcents cinquanta set otorgá en poder de Anton Duran notari publich de número de esta ciutat. Y en efecte havent fet entendrer aixis al referit Señor Guillermí no ha manifestat repugnancia a la sobredita dimisió, mediant que se li retornia.
Primo: De una part mil noucentas sexanta lliuras que ab la escriptura de venda rebuda en poder del notari avall escrit als tretse Juny mil setcents vuitanta quatre serviren per lo preu de trastes, mobles de casa, vidrieras, ferros y demes que tenia y servian per las referidas cosas; quals mil noucentas sexanta lliuras te pagadas lo pripri Guillermí, segons apar en las set apocas a son favor firmadas, rebudas en poder del mateix notari en dit any mil setcents vuitanta quatre.
Secundo: La quantitat de doscentas cinquanta dos lliuras, divuit sous, y sinch diners que lo dit Guillermí pagá al referit notari per lo salari de las escripturas sobre calendadas, com així també consta en poder de Joseph Ubach notaru de número de esta ciutat als nou Mars mil setcents vuitanta vuit.
Tercio y finalment: la quantitat de set mil cent setanta quatre lliuras, catorse sous, y sis diners que lo enunciant Guillermí te pagadas e impedidas en las moltas y variadas obras,r eparos y milloras que ha fet en las expressadas casas con tot aixis consta en las onse apocas, a son favor firmaas, rebudas en poder de Baltasar Oliveras notari de número de esta ciutat en los anys mil setcents vuitanta y set, y mil setcents vuitanta vuit, las quals tres partidas juntas prenen suma de nou mil trescentas vuitanta set lliuras, setse sous, y onse diners.
Per esta rahó y tenint mira al sobre dit fi del comis ordenat per D. Francisco Vallescá del qual foren las mencionadas caas, y lo justificar, per conseguent las ditas obras, reparos, y milloras, de modo que pogués acreditarlas contra qualsevols successors en lo vincle espectava acudir lo mateix Joseph Guillermí al tribunal Real ordinari de esta ciutat, justificant ab apocas las mencionadas obras,r eparos, y milloras fetas a costa y despesas suas en las casas establertas, y demanar la visura de ellas, tant per sa existencia, com per son cost, y millora, per medi de experts arquitectos,y fusters anomenadors de ofici ab citació del mateix D. Troyano Vallescá, y del curador anomenador a sa filla com a hereva, y successora inmediata al expressat vincle.
En vista de tot lo referit, y de altres motius y pretencions que se esperaban deduir per un y altre dels otorgants, y desitjant terminarla amistosament y sens contestació judicial, fent estas cosas ab intervenció de D. Joseph Nandin com a procurador de Da. Theresa Vallescá y Lledó, administradora dels bens de dit D. Troyano Vallescá conforme baix se dirá, per yo dit Vallescá de una, y dit Joseph Guillermí de part altre, se ha vingut a la present transacció y concordia baix los capitols, y pactes seguents.
Primerament: Joseph Guillermí en atenció a lo que ab altre capitol se li prometrá donar y pagar per part de D. Troyano Vallescá, y altrement per causa y contemplació de la present concordia, y usant de la acció, y facultat que li concedeix lo dret municipal especialment als ciutadans de Barcelona en virtut de la constitució recognoverunt proceres. De son grat, y certa ciencia. Rateix y renuncia a favor del mateix D. Troyano Vallescá, y demes successors en la fideicomis ordenat per lo nomenat D. Francisco Vallescá las casas en lo sobre calendat acte de establiment establertas del mateix modo, y manera com ditas escripturas no hagues estat otorgadas que se tenen y no menos tot lo contengut en la calendada venda, junt ab totas las obras, reparos y milloras a ella fetas. Prometent com promet que deixará vacua, y expeditas las mateixas casas per tot lo corrent any. Y que així mateix li entregará y donará totas las vidrieras que serveixen per ditas cosas. Los armaris, o guardarobas que se troban en lo dia en lo quarto que dona al carrer, o "Volta de Montanyans" tots los frisos, repisas, papers pintats en las parets, mitjas cañas tota la pedra de repble que lo mateix Guillermí te la previnguda per pujar lo segon y tercer pis de las mateixas casas de sobre la cuina y manjador, en la part del cel obert gran e igualment una imatge de Nostra Señora de Montserrat ab lo Monastir y hermita, tot de Barro junt ab la pedra tosca que se troba ja en las mateixas casas. Las quals casas en lo sobre calendat establiment se troban designadas en la forma seguent.=
Primo: Totas aquellas casas ab quatre portals fora obrint ab son celobert, y terraplé tras ellas, y sos drets, y pertinencias que per los titols avall calendats tinch y possehesch en la present ciutat en lo carrer dit de Jaume Giralt, las quals, segons los titols antichs se troban designadas en la forma seguent.= Primo: Totas aquellas casas ab una botiga al costat de las mateixas, y dos portals fora obrint, situadas en la present ciutat, y carrer den Jaume Giralt las quals en lo any mil setcents disset eran quaso del tot inabitables y derruidas. Y se ha de saber que antes ditas casas y botiga foren establertas a Juan Ribas retorcedor de sedas, ciutadá de Barcelona a cens de quaranta sinch lliuras tots anys pagadoras en dos iguals pagas, ab acte rebut en poder de Joseph Ferran difunt notari publich de Barcelona als vint y hu Novembre mil sis cents noranta sinch, pero ab altre acte en poder del mateix Ferran notari als vint y quatre Mars mil siscents noranta nou foren venudas ditas casas per lo expressat Joan Ribas als prohoms de la confraria de perxers, y despues per estos ab motiu de la demolició, y ruhina a causa del ultim siti de Barcelona, foren reddidas y renunciadas als administradors del Hospital de Pere Desvilar Señor directe, y alodial de ditas casas. Y se ha de saber també que antes ditas casas se tenian per los hereus o successors Monica Pintor y Borras muller de Jaume Pintor negociant de Vilafranca del Panades, y baix son domini, y alou a cens de trenta vuit lliuras barcelonesas tots anys pagadoras, la mitat lo dia dos de Mars, y la altre mitat lo die dos de Setembre, del qual cens los possessors de ditas casas, en virtut de facultat donada per dita Monica Pintor y Borrás devian pagar a la administració del dit Hospital tot aquell censal de penció vint y sis lliuras, quatre sous y dos diners que los hereus o successors de dita Monica Pintor feian a dita administració, y també a dittemps debian pagar annualment onse lliuras en satisfacció de altres dos censals que los mateixos administradors de dit Hospital debian rebrer sobre ditas casas, així que deduidas ditas pencions dels dits tres censals quedaban francas del expressat cens a dits hereus de Monica Pintor, quinse sous y dos diners, pero tot lo dit cens de penció trenta vuit lliuras junt ab toto son domini directe fonch Venus y absolt per Monica Mas y Pintor, antes Montardit muller de Joseph Mas Burges y notari de Vilafranca del Panadés, y Miquel Montardit y Pintor batxiller en lleys, mare y fill a dits Administradors del Hospital de Pere Desvilar ab acte rebut en poder de dit Ferran notari als vint y nou Octubre mil siscents noranta set. Y se tenen ditas cosas y botigas per los referits administradors de dit Hospital de Pere Desvilar, y baix son domini y alou a cens de trenta sinch lliuras pagadoras tots anys en dos terminis la mitad lo dia trenta de Desembre, y la altre mitad lo die trenta de Juny.=
Item: Totas aquellas casas ab una botiga y dos portals fora obrint en lo carrer dit Jaime Giralt. Las quals se tenen per lo Monastir y Convent de Carmelitas descalsas de la present ciutat a cens vuy de vint lliuras y antes de trenta set lliuras, tretse sous, y nou diners, tots anys pagadoras, la mitad lo dia quinse Agost, y la altre mitad lo dia quinse de Febrer. Qui ho tenen per lo Benefici baix invocació de Sant Esteve, y Santa Oliva fundat en la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, y baix son domini y alou a cens de quatre lliuras un sou tots anys pagadoras lo dia de Sant Andreu Apóstol.=
Item: Totas aquellas casas ab sa botigas, dos portals fora obrint, situada en la present ciutat y carrer den Jaime Giralt que son part y de pertinancias de altres casas al costat de los sobre ditas antes poseídas per los hereus de Joseph Carbo fuster, ciutadá de Barcelona y después per Vicens Boneu mestre de casas, tmbé ciutadá de Barcelona. Y se tenen ditas casas y botiga per lo Rnt. Vicari perpetuo y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, com a administradors de la causa pia fundada per Sarcevia Roig muller de Jaime Roig mercader ciutadá de Barcelona a cens antes de catorse lliuras, y vuy nou lliuras, deu sous tots anys pagadoras en nuda percepció, la mitad lo dia de Nadal, y la altre mitad lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen junta b altres casas poseídas per dit Vicens Boneu per lo obtentor del sobredit Benefici de Sant Esteve y Santa Oliva, y baix son domini y alou, a cens de quatre lliuras, deu sous tots anys pagadoras la mitad lo dia de Nadal, y la altre mitad lo dia de Sant Joan de Juny. Las quals tres casas vuy se troban unidas y així afrontan a llevant part ab las casas de Andreu Bosch mestre de casas, part ab las casas baix designadas que donan al carrer den Montañans, part ab las de Domingo Xinxola carnicer, ciutadá de Barcelona que antes foren de dit D. Troyano Vallescá, part ab las casas dels hereus y successors de pau Andreu cirurgiá, que antes també foren de dit Vallescá, y part ab Joan Pau Custó apotecari; a mitg dia part ab los hereus de Pau Andreu cirurgiá, y part ab las mateixas casas de mencionat Pau Custó apotecari apotecari, ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo carrer den Jaime Giralt; y a tramontana ab altres honors de dit Vallescá que fou de Vicens Boneu, en qual part fá un reclau, y part ab Francisca Rovira viuda de Carlos Robira fuster, ciutadá de Barcelona.=
Item y finalment: Tota altre casa de sde terra fins al cela b un portal fora obrint situada també en la present ciutat y carrer dit en Montañans, o Volta del Eccehomo, la qual se te junt ab altre casa per dit Vallescá venuda a dit Xinxolá ab acte rebut en poder del notari avall escrit als dinos Febrer mil setcents vuitanta tres per lo Ilustre Señor D. Galceran de Pinos, Marques de Barberá succehint a Da Josepha de Pinos y de Urries, y esta als hereus o successors del Magnifich Galceran Burges y de Sant Climent y per los hereus, y successors del Noble Señor D. Francisco de Blanes Carros y Centelles Compte de Centelles com a succehint als hereus o successors de Fever de Gualbes y de Sant Climent, donsells en Barcelona domiciliats a cens a saber, per los hereus de Galceran Burges de vint sous, y per los de Ferran de Gualbes altres vint sous tots anys pagadors lo dia de Nadal. Qui ho tenen per lo Magnifich Miquel Francisco Satorra cavaller en Barcelona domiciliat a cens de divuit sous pagadors tots anys lo dia de Nostra Señora del mes de agost. Qui ho tenen junt ab altres honors y proprietats que diferents emphiteotas posseheixen allí a la prestació de certs annuos censos pagadors en certs terminis per la Pabordia del mes de Febrer a la Santa Iglesia de esta ciutat, y per son veritables pabordes en nom de aquella, y baix son domini y alou a cens de tres lliuras pagadoras tots anys en lo mes de Febrer. Y se ha de saber que antes las referidas cosas se tenian per Pau Bertran cirurgiá, y Geronim Bertran abaixador germans, habitants en la Isla de Mallorca a ens de vuit lliuras tots anys pagadoras als vint y dos de Mars, pero ab acte rebut en poder de Pere Pau Pujol Prebere y notari publich de Barcelona als vint y vuyt Setembre milsetcents quaranta sis D. Carlos de Puiggener Orus y Descollar en Barcelona domiciliat com a succehint a dits germans Bertran en virtud dels titols calendats en lo proa dit acte feu venda y absolució a D. Francisco Vallescá pare de dit D. Troyano de ditas vuyt lliuras de cens que rebia sobre las referidas casas. Y se ha de saber que antes las mateixas casas se tenian per Thomas Arques perxer, ciutadá de Barcelona a cens de nou lliuras tots anys pagadoras la mitad lo dia sinch de Maig, y la altre mitad lo dia sinch de Novembre, de las quals deduidas las corresponcions de quaranta sous li quedaban francas set lliuras, pero ab ate rebut en poder de Bernat Farres notari publich de Barcelona a sis Desembre mil siscents noranta set, dit Thomas Arques absolgué y definí a Francisco Vernes teixidor de llana, ciutadá de Barcelona lo referit cens ab tot son domini y altre qualsevol dret, pertañent al Señor alodial, així que dita Señoria mitjanafou extinguida, y al domini util consolida. Y termina ditas caas a llevant ab lo carrer den Montañans, o Volta del Sant Ectehoms; a mitgdia parta b dit Xinxolá y parta b dits hereus de Pau Andreu cirurgiá; a ponent ab las casas dalt designadas; y a tramontana ab dit Andreu Boch mestre de casas. Lo qual reddiment fá així com millor dir y entendrer se pot, renunciant a dit Vallescá y als seus tot lo util domini per ell adquirit a forsa del sobre calendat establiment. Cedintli tots los drets, y accions que en veritat del mateix li competiesen pera que puga usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convenga, constituhintlo procurador seu com en cosa propria. Salvats los censos, lluismes y demes drets dels Señores per qui ditas cosas se tenen. Y promet las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó per lo que ne obligo tots los bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor.
Item: a estat pactat y convingut entre ditas parts que D. Troyano Vallescá en atenció a lo que ab lo antecedent capitol li ha estar reddit, renunciat y promes entregar per part de Joseph Guillermí, y altrement per causa y contemplació de la present concordia li prometia donar y pagar coma b tenor del present capitol. De son grat y certa ciencia promet donar y pagar a dit Guillermo la quantitat de vuit mil siscentas noranta set lliuras a saber, tres mil lliuras luego e immediatament de esser firmada la present concordia, las que servirán a dit Guillermí en quant a dos mil doscentas dotse lliurs disset sous, y sinch diners per restitució del preu de la venda, y salaris de actes sobre calendats; set centas vuitantas set lliuras un sou y set diners a compte de sis mil quatre cuentas vuitanta quatre lliuras un sou, y set diners en que son estadas ajustadas y convingudas totas las obras, reparos y millotas, y tot lo ames que le ha promes entregar y donar en lo antecedent capitol, y las restant sinch mil sis centas noranta set lliuras, per cumpliment de las referidas sis mil quatrecentas vuitanta quatre lliuras, un sou y set diners, les hi donará y pagará també lo dia present en lo modo que se estipulará en altre acte rebedor en poder del notari avall escrit lo dia present; tot lo que promet cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots dañs, y gastos. Per lo que ne obliga tot sos bens mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor, al privilegi militar monició y citació de vint y sis dias que se donan y concediesen en Cataluña als que gosan de aquell. Y per pacte a son propri for, sotmetent a ell y sos bens al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y altre qualsevol tribunal, jutge o superior secular solament, ab facultat de variar de judici una y moltas vegadas, fent y firmant per dit efecte, escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y altre qualsevol tribunal, jutge o superior secular, com es dit solament. Per lo que ne obliga tots los bens solament (com la persona no entenga obligar) mobles e immobles, haguts y per haver, ab totas renuncias necesarias. Y confessá estar content, y satisfet de la porrata de la penció corrent deguda de son cens fins lo dia presnet, y tots los trastes y demes cosas promesas y entregadas per dit Guillermí en lo antecedent capitol. E las ditas parts, llohant y aprobant los sobredits antecedents capitols, y tot lo en ells, y en cada un de ells contengut no sols prometem y juram a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis la una a la altre per son respective interes aquells atendrer, y cumplir, visitudinariament com en ells se expresa, obligantne per so tots sos bens mutuament mobles e immobles, haguts y per haver, si també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats ni de sos drets. Y present a estas cosas D. Joseph Nandin administrador de las Reals Rendas de Llanas de est Principal en esta ciutat resident com a procurador per estas, y altres cosas legitimament constituit, y anomenat per Da. Theresa Lledó y Vallescá viuda de D. Antón Lledó en Barelona domiciliat, sa cuñada com a administradora dels bens de dit D. Troyano Vallescá germana sua, com de son nombrament consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als catorse Abril mil setcents vuitanta tres, y de una procura cosnta ab acte rebut en poder de Joseph Antón Baguer y Casellas notari publich de la vila de Lloret, Bisbat de Gerona als divuit Abril del corrent any, de que dit notari ab sas lletras y certificacions y signe dona fee, inseguint lo pactat promes y convingut entre dit D. Troyano, ma principal, y dit Joseph Guillermi. Consento esta escriptura com ejecutada en ma presentia, y de ma voluntad y de la de dita ma principal de tot lo que esta té previament la deguda de ella y coneixament. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, y en los demes ahont convenga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits D. Troyano Vallescá, Joseph Guillermí y D. Joseph Nandin otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dits otorgants (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y D. Diego de Chia y Buxó, escrivents en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Joseph Guillermí, Joseph Nandin en dit nom, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.