Saga Bacardí
03166
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO EN LA CALLE DEL RECH CONDAL, HACIA NADAL Y DARRER, POR TROYANO VALESCÁ.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. Mitjensant que en lo any proa pasta Antón Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona usant del dret que li competia de poderme fer tapar las obertudas que tenia en las casas avall desinadas en forsa del conveni de arbitrament fet entre Antón Vallescá arquitecte y Dorotea, y Bruno Doménech y Guaytas mare y fill, ciutadans de Barcelona ab acte rebut en poder de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona als vint y vuit Juliol mil setcents trenta sinch, me patá ditas oberturas per haver obrat las casas que ell posseheix en lo carrer den Cortinas, contiguas a las mias, per la part de detrás en vista del que me ha privat totas las llums que per aquellas rebia en ditas mas casas. De manera que ab esta obra se me han fet incomodos impedintme la comunicació als ayres a mes de que me perjudicás jo de un tros de terreno desde el qual ne hauria de fer celobert que es lo inich recurs que me queda per poderlas jo habitar, per la qual obra a mes de que me privaria de un tros de terreno que ocuparia lo cel obert, y minoraria ma casa no tinch diners per sufragar lo que per dit fi he de fer. Y haventme ofert dit Nadal que establirli jo mas casas me pagaren lo cens de quatrecentas vint lliuras francas per mi, y a mes los mals y carrechs a que estan obligadas, de manera que al present se las llogás de molt no se trauria la dita oferta del que resulta a mon patrimoni una evident utilitat sino per agregarli una venda segura com per no tenir esta desmembració alguna en obras ni reparos que continument dech fer en dita casas per conservació a mes de que part del capital del cens vull aplicar com constará a la adquisició de altras casas mes comodas desents y utilosas per mi de mon patrimoni que jo posseheia antes en lo carrer den Jaime Giralt de dita ciutat, y después posseheix Joseph Guillermí comerciant, ciutadá de Barcelona, y vuy tinch jo per havermelas reddidas lo dia present ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit dit Guillermí ab la condició de haverli jo de pagar las millotas y auments que ha fet en ellas tot lo que se me ha facilitat per medi del present establiment. Per tant, atessa en est la evident utilitat per mi y monpatrimoni fent estas cosas ab intervenció y consentiment de Da. Theresa Lladó y Vallescá ma germana, y administradora de mos bens conforme abaix se dirá. De mon grat y certa ciencia, per mi y mos hereus y successors qualsevols que sien, establesch y en emphiteusim concedesch a dit Antón Nadal y Darrer present y avall acceptant, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament habils empero y capaces de alienar, totas aquellas casasdende terra fins al cel, ab tres portals fora obrints, y tots sos drets y pertinencias que per los titols avall calendats cinch y possehesch en la present ciutat en lo carrer que va de la Plazeta de Sant Pere al Portal Nou nomenat "Lo Rech Condal". Las quals se troban contingudas en un sol de terral, o casolots en que antiguament hi havia diferents casetas, y contenen de llum, a la part de llevant sexanta vuit palms; a la part de mitgdia vuitanta palms, fins a encontrar un reclau que dona a las casas de Pau Sabater, lo qual reclam conté de ample quatre palms y de llarch vint y quatre palms y mitg; a la part de ponent sinquanta nou palms, inclos dits reclams y a la de tramontana cent tres palms, tot de llum y exclusos los gruixos de las parets, be que la mitad de ells se compren en est establiment los quals palms de llums fan en tot sis mil sis cents trenta sis palms y mitg. Y se tenen las referidas casas per los successors del discret Joseph Antón Cassani notari publich de número de Barcelona succehint a Margarida de Frigola, Britos, y de Llordad a cens de set lliuras tots anys pagadoras la mitad a tretse de Maig, y la altre mitad a tretse Setembre. Y se ha de saber que antes ditas cosas se tenian per dita Margarida de Frigola a cens de vint y dos lliuras tots anys pagadoras en los expressats terminis, pero ab acte rebut en poder de Pere Pau Pujol Pbre. y notari publich de número de Barcelona a vint y quatre Janer de mil setcents quaranta sis dita Margarida de Frigola vené y absolví a D. Francisco Vallescá mon pare quinse lliuras en penció y en nuda percepció de dit cens així que en quedá reduit a ditas set lliuras. Y dits hereus y successors de Cassani tenen las referidas csasas per la Ilustre Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, y baix domini y alou de cens de tres sous pagadors tots anys lo dia de pascua de Resurecció del Señor, y se ha de saber que si be en los baix calendats actes de venda a carta de gracia y revendas de las referidas casas no es fa menció alguna del referit alou, y cens de dita Ilustre Abadesa y Real Monastir de Sant Pera lo cert es que dit Monastir te dit alou y cens sobre las mateixas casas. Pero que haventse sucitat esta dispta si los competia o no dit alou, y cens en ditas casas entre dit Real Monastir y dit Joseph Antón Cassani fou comes as a decissió a Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona, lo qual en presencia dels documents que un y altre dels interesats comité, y li presentaren, y haventse conferit en lo lloch de la queja fou per aquell declarat que ditas casas estaban solament subjectes a la Señoria mitjana de dit Cassani, y directe de dit Real Monastir, al expressat cens com així resulta de la firma per rahó de Señoria que als quinse Janer mil setcents sexanta tres en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich Real collegiat de número de Barcelona feu dita Ilustre Señora Abadesa en la revenda de las mateixas casas avall calendadas. Y terminaban ditas cas als temps de dita revenda a llevant ab Bruno Guaytá jove hortolá del Portl Nou; a mitgdia part ab honor de dit Guaytá, part ab honor de Ignés Guaytá y Lafranch que antes fou de Joseph Vidal jove hortilá, y part en honor del Superior y Sacerdots de la casa de la Congregació de la Missió de la present ciutat successors de dita Margarida de Frigola; a ponent en honor de dit Real Superior y Sacerdots de dita casa de la Missió succehint a dita Frigola; y a tramontana ab dit carrer que va de la plazeta de Sant Pere al Portal Nou, nomenat Lo Rech Condal. Vuy empero afrontan a solixent ab altre honor de dit Antón Nadal y Darrer; a mitg dia part ab dit Nadal, y Darrer, y part ab Pau Sabater comerciant matriculat de la present ciutat; a ponent ab dit Sabater; y a tramontana ab lo dit carrer que vá de la Plazeta de Sant Pere al Portal Nou nomenat Rech Condal. Y me espectan las referidas caas no sols com a hereu universal dels bens que foren de dit D. Francisco Vallescá capitá de Artilleria dels Reals Exercits de Sa Magestat en Barcelona domiciliat mon pare per est instituit ab son testament que feu, y firmá en poder de Antón Duran y Quatrecasas notari publich de número de Barcelona als set Setembre mil setcents sinquanta set, si també en virtud de la revenda que Teresa Vallescá viuda del Dr. en medicina Pere Joan Vallescá en Barcelona domiciliat, feu de las mateixas casas a favor de mos tudors y curadors ab acte rebut en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona als vint y nou Juny mil setcents sexanta dos de las quals casas dit mon pare ne havia fet venda a carta de gracia al recerit Dr. Pere Joan Vallescá ab acte rebut en poder de dit Troch notari als catorse Juny mil setcents sinquanta set. Y a dit mon pare espectaban com a hereu universal dels bens que foren de dit Antón Vallescá son pare y avi meu per est instituit ab son testament que feu en poder de Sever Pujol difunt notari publich de número de Barcelona als onse Febrer mil setcents trenta set. Y a dit Antón Vallescá espectaban en virtud de establiment a son favor fet per dita Margarida de Frigola ab acte rebut en poder de Antón Casani notari publich de número de Barcelona als trenta Setembre mil setcents vint y nou. Lo qual establiment fas així com millor dir y entendrer se pota b los pactes empero, y condicions seguents.
Primerament; ab pacte que dit adquisidor dega millorar las referidas casas y en manera alguna deteriorarlas y que per lo cens de ellas, y sas millotas dega fer, y prestar a mi y als meus tots anys perpetuament quatrecentas vint lliuras barcelonesas francas de tota correspondió, pagadoras la mitad al cap de sis mesos del dia en que se haurá verificat lo desocuparli j oditas casas establertas, y la altre mitad al cap de altres sis mesos, y així consecutivament los demes anys en semblants terminis.
Item: En atenciço de que dit Joseph Guillermí en son acte de concordia dalt calendat ha promes de fer en par dit y sas casas per tot lo corrent any, per so prometo a dit Nadal que luego que per dit Guillermí quedarán desocupadas las casas del carrer den Jaime Giralt li desocuparé jo també las que ab lo present li establesch y pagaré per prorrata los mals y carrechs a que estan subjectes fins a verificarse desocuparli j oditas casas, y fins que arribia est cas no correrá a mon favor lo cens dalt imposat, y esta mateixa proprorció se deurá seguir y oservar en qualsevol dia, y ocasió que dit Guillermí desocupia sas casas encaraque fos antes de esperar lo plazo de est any.
Item: Ab pacte que dit adquisidor dega entregarme a sos propris gastos una copia authentica del present acte, firmada per rahó de Señoria.
Y així ab dits pactes, y no sens ells fas lo present establiment en las quals cosas establertas no puga dit adquisidor ni los seus, proclamar altre Señor que a mi y als meus, y als demes sobre expressats, puga emperó pasats los trenta dias de la fadita de mi y dels meus y dels demes Señors sobre expresats, vendrer, permutar, establir, o altrement alienar ditas cosas a personas habils y capaces de alienar, salvas sempre sobre aquellas lo dit mon cens com sobre ditas cosas los censos, luismes y demes drets dels Señores per que ditas cosas se tenen, y lo lluisme a ells competent per rahó del present contracte. La entrada del present establiment es un parell de capons a mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de dit entrada no ser així convinguda, ni rebuda a la cosa no ser així, y a la general del dret, dono, y de grat remeto a dit adquisidor, y als seus tot lo que mes podrian valer ditas cosas establertas, lo cens y entrada sobre dits. Mes avant prometo a dit adquisidor, y als seus lo present establiment ferli valer y tenir, y estarlin de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol casa ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligo tots y sengles bens y drets meus mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant al privilegi militar monició y citació de vint y sis dias que en Cataluña se donan y concediesen als que vosan de aquell, y a qualsevol altre dret, o lley de mon favor. Y present a ests cosas D. Joseph Nandin administrador de las Reals Rendas de llanas de est Principal en esta ciutat resident com a procurador per esstas y altres cosas llegitimament constituit, y anomenat per Doña Theresa Lladó y Vallescá, viuda de D. Antón Lladó en Barcelona domiciliat ma cuñada, com a administradora dels bens de dit D. Troyano Vallescá germana sua com de son nombrament consta ab altre acte rebut en poder de Joseph Antón Baguer y Casellas notari publich de la vila de Lloret Bisbat de Girona als divuit Abril del corrent any de que dit notaria b sas lletras certificatorias y signe dona fee, inseguint lo pactat promes, y covingut entre dit D. Troyano ma principal, y dit Antón nadal y Darrer consento a esta escriptura co, a ejecutada previament la degur renar y coneixament. Y present jo dit Antón Nadal y Darrer acepto lo present establiment en lo modo aquí estipulat; y de mon grat y certa ciencia prometo a dit D. Troyano Vallescá, y als seus que pagaré lo cens dalt imposat, y cumpliré tot lo demes a que en virtud del present estich obligat fer y cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys y gastos, per lo que ne obligo y especialment hipoteco las ditas cosas a mi establertas, eo lo dret emphiteutich que en ellas me competéis en virtud del present, y generalment ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a las lleys de la hipoteca, y a altre qualsevol lley o dret de mon favor. Y per pacte a mon propri for, sotmetent a mi y mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y altre qualsevol tribunal, o superior secular solament, ab facultat de variar de judici, una y mes vegadas, fent y firmant per dit efecte,e scriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o altre qualsevol tribunal superior secular solament, com es dit. Per lo que ne obligo tots mos bens solament, com ma persona no estenga obligar, per pate, mobles, e immobles haguts y per haver, ab totas renuncias necesarias. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini de dis dias proxims, y en los demes a hont convenga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del aue dits D. Troyano Vallescá, y D. Joseph Nandin y Antón Nadal y Darrer otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y D. Diego de Chia y Buxó, escrivents en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Antón Nadal y Darrer, Joseph Nandin en dit nom, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.