Saga Bacardí
03168
ESCRITURA DE VENTA DE PARTE DE CENSO A NADAL DARRER POR TROYANO VALLESCÁ.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present he establert a Antón Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona, y als seus perpetuament totas aquellas casas ab tres portals fora obrints situadas en la present ciutat y en lo carrer per lo que se va de la plazeta de Sant Pere al Portal Nou nomenat lo Rech Condal, a cens de quatrecentas vint lliuras pagadoras tots anys en los terminis, y modo explicats en dit acte del qual cens ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present he donat, facultat y dit Nadal se ha obligat, ha lluir y quitar noranta lliuras en penció y en nuda percepció per preu de tres mil lliuras a fi de pagar a Joseph Guillermí comerciant ciutadá de Barcelona a compte de vuit mil siscentas noranta set lliuras que li estich debent per los motius y causas expresats en la concordia firmada entre mi y dit Guillermí en poder del notari avall escrit lo dia present. Per tant a fi de pagar a dit Joseph Guillermí ditas tres mil lliuras fent estas cosas ab intervencio y consentiment de Da. Theresa Lladó y Vallescá ma germana, y administradora de mos bens conforme abaix se dirá. De mon grat y certa ciencia per mi y mos hereus y successors qualsevols que sien, vench, absolch, difinesch y remeto a dit Antón Nadal y Darrer, present, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, noranta lliuras de penció, y en nuda percepció de aquell cens de penció quatrecentas vint lliuras que tots anys en son terminis en virtud del calendat establiment dech Febrer y percibir sobre unas casas ab tres portals fora obrint que dit Nadal te, y posseheix en la present ciutat en lo carrer per lo qual se va de la Plazeta de Sant Pere al Portal Nou nomenat Rech Condal. Las quals se tenen per al referit cens de quatrecentas vint lliuras així com de aquí en avant se tindran per mi al restant de dit cens de trescentas trenta lliuras junta b tot son domini mitjá, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent. Y jo tinch lo restant de dit mon cens així com ditas cosas se tenen per los succeeeors de Joseph Antón Cassani notari publich de número de Barelona succehint a Margarida de Frigola a cens de set lliuras pagdoras tots anys la mitad a tretse de Mars, y altre mitad a tretse Setembre. Y se ha de saber que antes ditas casas se tenian per dita margarida de Frigola a cens de vint y dos lliuras tots anys pagadoras en los expressats terminis, pero ab acte rebut en poder de Pere Pau Pujol Pbre. y notari publich de número de Barcelona a vint y quatre Janer mil setceitns quaranta sis dita Margarida de Frigola vené y absolgué a D. Francisco Vallescá mon pare quinse lliuras en penció y en nuda percepcio de dit cens així que est quedá reduit a ditas set lliuras. Y dits hereus per la Ilustre Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat y baix son domini y alou a cens de tres sous pagadors tots anys lo dia de Pascua deResurecció del Señor. Y se ha de saber que si be en los titols antichs, y en virtud dels quals ja possehia ditas casas no se fa menció alguna del cens, y domini directe de dita Ilustre Abadesa y Real Monastir lo cert es que se tenen per est en domini directe, y per dits successors de Joseph Anton Cassani en Señoria mitjana pues haventse susitat esta disputa de si lo competia o no dit alou, y cens en ditas casas entre dit Real Monastir y dit Joseph Antón Cassani, fou comessa sa decisió a Sebastiá Prats notari publich de número ode Barcelona lo qual ab presencia de los documents que un y altre dels interesats comitents lo presentaren, y haventse conferit en lo lloch de la quesito fou per aquell declarat que ditas casas estaban solament subjectes a la Señoria mitjana de dit Cassani y directe de dit Real Monastir, al expressat cens com així resultaba de la firma per rahó de Señoria que als quinse Janer mil setcents sexanta tres en poder de Joan Baptista Plana, y Circuns notari publich de número de Barcelona feu dita Ilustre Señora Abadesa en la revenda que de ditas casas feu Theresa Vallescá viuda de Dr. Pere Joan Vallescá a favor de mos tudors y curadors en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona a vint y nou Juny mil setcents sexanta dos. Y terminaban antes ditas casas, a llevant ab Bruno Guaytá jove hortolá del Portal Nou; a mtgdia part ab honor de dit Guaytá, part ab honor de Ignes Guaytá, y la Franch que antes fou de Joseph Vilar jove hortolá, y part en honor del superior y Sacerdot de la casa de la Congregació de la Missió de la present ciutat, successors de dita margarida de Frigola; a ponent en honor de dit Rnt. Superior y Sacerdot de dita casa de la Missió,s uccehint a dita Frigola; y a tremuntana ab dit Carrer que va de la Plazeta de Sant Pere al Portal Nou nomenat del Rech Condal. Vuy empero afrontan a solixent, y mitgdia ab altre honor de dit Antón Nadal y Darrer; a ponent ab Pau Sabater comerciant matriculat de la present ciutat; y a tremuntana ab lo dit carrer que va de la Plazeta de Sant Pere al Portal Nou. La qual venda, y absolució fas així com millordir y entendrer se por. De manera que de vuy en avant cessia la penció y nuda percepció de ditas noranta lliurs ab lo present absoltas, y dit Nadal y los seus poseerían las ditas casas francas y libres de la prestaciço de dita part de cens. Cedintli tots los drets y accions a mi competents per rahó de las referidas noranta lliuras, en virtud dels quals drets y accions puga lo mateix Nadal defensar las referidas cosas francas y libres de la prestació de las referidas noranta lliuras, y altrement valerse de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convenga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria, salvos los censos, lluisnes, y demes drets dominicals dels Señores sobre nomenats, y salvos també lo lluisme bebedor per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda, y absolució es tres mil lliuras moneda barcelonesa, las quals de voluntad mia dit Nadal se retendrá pera pagarlos a dit Guillermí per los motius expressats en est escriptura, y en lo reddiment calendat del qual en lo temps de la paga rebre la corresponent apoca ab cesio de drets y accions pera defensar la present venda y absolució contra qualsevols acrehedors meus, y altres quyalsevols personas que en mos bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se requirá; volent que feta dita paga succehesca dit Nadal y los seus en lo mateix lloch y dret de dit Guillermí, y li competescan las mateixas prioritats de temps milloria de dret, y demes preeminencias, y prerrogativas que cumpetirian a aquell no fentseli dit paga de constituirlo procurador meu com en cosa propria. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, ni rebut a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitad del just valor, a la cosa no ser així, y a la general del dret dono y de grat remeto a dit comprador, y als seus tot lo que mes podrian valer dita part de cens venuda, y absolta del preu sobre referit. Y prometo a dit comprador y als seus la present venda, y absolució ferli valer y tenir, y estarli de ferma y legal evicció en tot y qualsevol casa b restitucio y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al privilegi militar monició y citació de vint y sis dias que se donan y concediesen en Cataluña als que gosan de aquell, y a tot y qualsevol altre dret y lley de mon favor. Y pera que las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa no sols prometo aquellas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó, si també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials, ni de sos drets. Y present a estas cosas D. Joseph Nandin administrador de las Real Rendas de Llana de esta ciutat, residint, com a procurador per estas y altres cosas legitimament constituit, y anomenat per Da. Theresa Lladó y Vallescá viuda de D. Antón Lladó, en Barcelona domiciliat ma cuñada, com administradora de los bens de dit D. Troyano Vallescá germana sua com de son nombrament consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit als catorse Abril mil setcents vuitanta tres, y de ma persona consta ab acte rebut en poder de Joseph Antón Vaguer y Casellas notari publich de la vila de Lloret Bisbat de Gerona als divuit Abril del corrent any, de que dit notaria b sas lletras certificatorias y signe dona fee. Ynseguint lo pactat promets, y convingut entre dit D. Troyano ma principal y dit Antón Nadal y Darrer consento, a esta escriptura com a ejecutada en ma presencia y de ma voluntad, y de la de dita ma principal de dot lo que esta te previament la deguda ciencia y consentiment. Y se ha de saber que la pret escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes a hont convenga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits D. Troyano Vallescá, D. Joseph Nandin otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vull que comptam als quatre dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents y vuitanta nou. Y dits otorgants, als quals jo lo notari avall escrit dono fee coneixer, ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y D. Diego de Chia y Buxó escrivents, en esta ciutat havitants.
D. Troyano Vallescá, Joseph Nandin en nom dit, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.