Saga Bacardí
03169
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE CENSO A FAVOR DE ANTONIO NADAL, POR TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat. Atenent que ab acte rebut en poder del infrit notari hi firmat establiment a Antón Nadal y Darrer comerciant ciutadá de Barcelona unas casas situadas en lo carrer del Portal Nou de la present ciutat, baix lo cens annual de quatre centas vint lliuras francas per mi dit Vallescá y pagadoras en lo modo en dit acte esta firmat, y en atenció a que desitjo adquirir una finca inmoble a obs de mon patrimoni de part del capital de dit cens, del qual en lo dia present en poder del notari avall escrit feu Venus y absolt a dit Nadal noranta lliuras en penció, y en nuda percepció per preu de tres mil lliuras així que queda dit cens reduit a trescentas trenta lliuras. Per tant prometo a dit nadal y als seus que sempre y quant ell vulga li donaré llicencia y facultat de lluir en una sola lluició, y avisanlo sis mesos antes trescentas vint lliuras en peocnió y en nuda percepció per preu de deu mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners quedantme los restants deu lliuras irredimibles ab tota sa Señoria mitjana. Las quals deu mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous y quatre diners deuran apllicarse a la adquisició de una finca immoble a concixement de dit Nadal que se reposaran, o subrogaran en lloch de las casas que he establert a dit Nadal, y a las mateixas obligacions, y gravamens ab que tinch las ditas casas en virtud de las disposicions de mos pastas tota ab coneixement de dit Nadal, y dels seus. Essent de la obligació de estos lluir ditas deu mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners en una sola lluiciço sis mesos después de avisats per dit Vallescá, o los seus, e invertint aquellas en dita adquisició en lo modo aquí prescrit, declarant que no obstant sempre que vulga dit Nadal, y los seus podran lluir ditas deu mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre avisantme sis mesos antes de executarho, a fi de que no me cessia la penció de ellas en dit sis mesos, y puga jo, y los meus procurar sa aplicació baix las circunstancias aquí contingudas. Y pret a estas cosas D. Joseph Nandin administrador de las Reals Rendas de Llanas de est Principal en esta ciutat resident com a procurador per estas cosas, y altres cosas legitimament constituhit y anomenat ped Da. Theresa Lladó y Vallesca viuda de D. Anton Lladó en Barcelona domiciliat ma cuñada com a administradora dels bens de dit D. Troyano Vallescá, germana sua, com de son nombrament consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als catorse Abril mil setcents vuitanta tres, y de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Anton Voguer y Casellas notari publich de la cila de Lloret, Bisbat de Gerona als divuit Abril del corrent any, de que dit notari ab sas lletras certificatorias, y signe dona fee, inseguint lo pactat promes y convngut entre dit D. Troyano, ma principal y dit Anton Nadal y Darrer, consento ab ma escritura com a executada en ma presentia, y de ma voluntat y de la de dita ma principal, de tot lo que esta té previament las deguda ciencia y coneixement. Y jo dit Anton Nadal accepto esta promesa y obligació y prometo a dit Vallescá que no obstant lo pacte dalt previngut sempre, y quant est vulga practicaré dita lluició avisant sis mesos antes conforme dalt queda pervingut debentse apllicar aquellos a la adquisició de una finca a obs del patrimoni de dit Vallescá, y a mes pagaré lo lluisme debedor per dita facultat. Y los dits prometem lo un al altre que totas las sobreditas cosas tindrem per fermas y agradables baix obligació de nostres respective bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de nostre respective favor. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dons lo termini de sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Snció. En testimoni del que dits D. Troyano Vallescá, D. Joseph Nandon, y Anton Nadal y Darrer otorgan la present escritura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta nou. Y dits otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y D. Diego de Chia y Buxó escrivents en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Joseph Nandin en dot nom, Antón Nadal y Darrer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.