Saga Bacardí
03170
ESCRITURA DE COMPROMISO DE PAGO POR RECOMPRA DE CASAS, HACIA GUILLERMÍ, POR TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori com D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, y altement que ab la concordia firmada entre mi, y Joseph Guillermí comerciant, ciutadá de Barcelona en poder del notari avall escrit lo dia present per los motius en ella continguts he promes a dit Guillermí pagarli lo dia present vuit mil siscentas noranta set lliuras de las quals cobradas tres mil lliuras segons apar de la apoca per ell firmada a favor de Antón Nadal y Darrer pagant per mi, y del preu de la venda y absolució, que he firmat a dit Nadal, tot en poder del notari avall escrit lo dia present,d e noranta lliuras en penció en nuda percepció de aquell cens antes de penció quatrecentas vint lliuras, y vull sosl de penció trescentas trenta lliuras que tots anys francas de correspondió me deu fer per unas casas posseheix en la present ciutat, y en lo carrer per lo qual se va de la plazeta de Sant Pere al Portal Nou, nomenat lo Rech Condal, de las que en poder del notari avall escrit sen ha fet establiment en virtud de qual pago sols quedo a deurer, a dit Guillermí la quantitat de sinch mil siscentas noranta set lliuras. Y per pacte de que al present no tinch diners per satisferlashi he convingut ab dit Guillermí pagarlo mediant la present consigna ab lo ben entes que per lo lucro sessant de dita quantitat li pagaria ja lo interes legal de tres per cent disminuintse est a proporció que lo venciment y plasos de los pagos avall estipulats se verifican. Per so a fi de pagar y satisfer a dit Joseph Guillermo no sols las expresadas sinch mil siscentas noranta set lliuras y que son las que li fltan y jo li havia promes entregar lo dia present pera cumpliment del sobredit son credit sino també la quantitat de mil cent noranta lliuras tretse sous, y sis diners, que importan los interesos proporcinnadament contats rahó de tres per cent lo any, per lo temps, y modo del cobro que anirá fent de las expresadas sis mil siscentas noranta set lliuras quals partidas juntas prenen suma de sis mil vuitcentas vuitanta set lliuras, tretse sous y sis diners. Y fent estas cosas ab intervenció y consentiment de Da. Theresa Lladó y Vallescá germana de mi dit D. Troyano, y administradora de sos bens, conforme baix se dirá. De mon grat y certa ciencia consigno a dit Joseph Guillermo present, y avall acceptant, y als seus semblants sis mil vuitcentas vuitanta set lliuras tretse sous, y sis diners, y havedoras y cobradoras per dit Guillermí, y los seus a saber, tres mil noucentas sexanta lliuras de las dotse primeras pencions que venceran del cens de penció trescentas trenta lliuras que tots anys Antón Nadal y Barrer comerciant, ciutadá de Barcelona deu fer, y prestar a mi dit D. Troyano per rahó de unas casas que te y posseheix en la present ciutat, en lo carrer per lo qual se va de la plazeta de sant Pere al Portal Nou nomenat Rech Condal, en quals tres mil noucentas sexanta lliuras venen ja compresos y contats proporcionadament los interesos a la sobre dita rahó del tres per cent lo any, que importan, per esta partida la quantitat de siscentas quaranta sis lliuras, tres sous, y onse diners, las restants dos mil noucentas vint y set lliuras tretse sous y sis per lo cumpliment de las sobreditas sis mil vuitcentas vuitanta set lliuras, tretse sous y sis doners, las cobrara lo mateix Guillermí y los seus, no sols al preu del arredaments que dels yogures de las casas y magatsems que posseheix en la esplanada de esta ciutat tinch fet, y que avant faré, y en cas de no ferne arrendament als mateixos yogures, o productos, si també a qualsevols altres bens meus ab quinse anys y quatre pagas, so es las catorse primeras de doscentas lliuras quiscuna, y la ultima de cent vint y set lliuras, tretse sous y sis diners, venen també compresas y contats proporcionalment los interesos a la mateixa rahó de tres per cent, com en vant a cobrar dit Guillermí las referidas doscentas lliuras annuals en lo dia de Nadal de mil setcents noranta, y així consecutivament fins a quedar enterament satisfet en dita quantitat. La qual consigna fas així com millor dir y entendrer se pot, ab cesio, y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, ab clausula de notificació y altres necesarias, y convenients, y permetent al enunciant Guillermí que la dita quantitat consignada li faré tener y cobrar, y per lla lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevols cas, tant fetas com no las degudas diligencias ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant al privilegi militar monició, y citació de vint y sis dias que se donan, y concediesen en Cataluña als que logran de dit privilegi, y a tot altre dret y lley que afavorir me pogues. Y present D. Joseph Nandin administrador de las Reals Rendas de Llanas de est Principal en esta ciutat resident, com a procurador per estas y altres cosas legitimament constituit, y anomenat per Da. Theresa Lladó y Vallescá, viuda de D. Antón Lladó en Barcelona domiciliat, ma cuñada, com a administradora dels bens de dit D. Troyano Vallescá, germana sua comsi de son nom altrament consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als catorse Abril mil setcents vuitanta tres, y de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Antón Vaquer y Casellas notari publich de la vila de Lloret, Bisbat de Gerona als vuit Abril del corrent any, de que dit notari ab sas lletras certificatorias, y signe dona fe, inseguint lo pactat, promes y convingut entre dit D. Troyano, ma principal y dit Antón Nadal y Darrer, consentin esta escriptura com a ejecutada en má presencia y de ma voluntad, y de las de dita ma principal de tot lo que esta te previament la deguda ciencia, y coneixament. Y present jo dit Joseph Guillermí, accepto la present consigna en lo modo sobre dit. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, dins sis dias prpoxims, y en los demes ahont convenga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits D. Troyano Vallescá, D. Joseph Nandin, y Joseph Guillermí otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vull que comptem als quatre dias del mes de Maio del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y nou. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y D. Diego de Chia y Buxó, escrivents en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Joseph Nandin en dit nom, Joseph Guillermí, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.