Saga Bacardí
03172
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN HACIA LOS ADMINISTRADORES DEL CORDON DE SAN FRANCISCO, PENSIONES Y PRORRATA DE CENSO, POR COMPRA A BARELLAT, PAGADO POR CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


En la ciutat de Barcelona vuy que comtam a tretse Maig de mil setcents vuytanta nou. Anton Sanet, porter Real mediant lo jurament que prestá en lo ingrés de son ofici, ha fet relació a mi lo notari com lo dia de ahir entre sinch y sis de la tarde, a instancia del Señor Christofol Gironella, havia notificat a Salvador Firmat, Joseph Espinós, y Ramón Pujol major alias del conrdó de San Francesch, mediant copia a ells entregada, una intima del tenor seguent.=
Intiman y notifican als Majorals de la Confraria del Cordó del S.P.S. Francesch de esta ciutat de Barcelona, com lo dia present y avall escrit. Per Ramon Maresch pagant per lo Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de dita ciutat, y est per Francisco Barallat, en la taula dels comuns deposits de la mateixa ciutat, y ab intervenció de Ignasi Plana notari sels han fet dos partidas ab solta del tenor seguent.=
Deu Ramon Maresch comerciant de Barcelona pagant per lo Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat y de diners que per est efecte li ha entregat. Que per ell dixem als Majorals de la Confraria del Cordó del S.O.S. Francesch de esta ciutat de Barcelona. Dix las pagas per Francisco Marallat sastre de la mateixa ciutat, y de aquellas dos mil siscentas lliuras francas de aixaus per la quals se ha lliurat en lo encant publich a favor de dit Gironella, com a mes donant aquella botiga ab son soterrani dede terra fins al primer sostre al dit Barallat te y posseheix en las Voltas dels Encants de la present ciutat en virtut de lo provehit en la causa que en la Real Audiencia y sala del Noble Señor Bonaventura de Ferran segueix contra Joseph Roca lo mateix Barallat, en autes de Joan Bautista Plana notari, de la qual botiga inmediatament de fer lo present deposit, y puesto dit preu de dos mil siscentas lliuras me deurá firmar venda perpetua lo dit Barallat a favor del referit Gironella, per forsa de lo que en dita cuasa queda manat al peu de la petició presentada per los referits Majorals als vint y nou Abril ultim. Y als dits cedeix la quantitat avall escrita per lluició y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat y preu de vint y quatre lliuras que tots anys als vint y vuit de Mars dit Barallat los deu fer y prestar per los titols que entregaram. Son vuit centas lliuras diem, vuit centas lliuras. Las quals sian soltas quant Ignasi Plana y Fontana notari publich Real collegiat de número de Barcelona ho dirá.=
Item. Deu als mateixos Majorals de la Confraria del Cordó de Sant Francesch de dita ciutat. Dix las paga per lo referit Gironella, en diners que li ha entregat, y est per lo referit Barallat, de ditas dos mil siscentas lliuras, y en virtut de lo prevehit en dita causa com sobre se ha explicat. Y als dits cedeix la quantitat avall escrita a cumpliment de totas las pensions y prorratas de dit censal degudas fins lo dia present, son noranta vuit lliuras divuit sous y vuit.= Las quals sian soltas quant dit Plana lo dirá a fi de cobrar apoca ab cessió. De lo que dit porter me requirí llevás acte que fou fet com se ha dit, essent presents per testimonis Joan Plana y Nicolau, y Simon Labrós escrivents. Y lo requirent conegut de mi lo notari ho firma de s ama.
Anton Sanet, En poder de mi Ignasi Plana y Fontana notari.