Saga Bacardí
03180
ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE CASA Y TIERRAS HACIA MIARONS, POR TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, per temps a saber, de sinch anys y sinch enteras cullitas que comensaran a correr lo die de Nadal del any mil setcents noranta y quatre, y finiran en igual dia del any mil setcents noranta nou mediant la aprovació y consentiment de Da. Theresa Lladó y Vallescá germana mia, viuda de D. Antonio Lladó administradora de mos bens, interposadora en est acte arrendo, eo llogo a Pau Miarons, comerciant de esta ciutat tota aquella torra, so es la habitació desde la sala a la part dreta quedant lo demes per mon us,e n lo modo que baix se explicará, ab sas oficinas de la casa de pages, ab totas sas terras, arbres, viñas. Aiguas, y demes que tinch y possehesch en lo terme de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona. Lo qual arrendament fas ab los pactes y condicions seguents.

1. primerament: Ab pacte que dit arrendatari hage de teenir y conrear las ditas cosas arrendadas arrendadas a us y costum de bon conductor, y a la fi de dits anys no deixarlas en manera alguna per sa culpa datarioradas, ans be si en alguna cosa se hauran deteriorar, per respecte seu dega posaro en son estat corrent.
2. Item: Me reservo per mi y ma familia tota la habitació que dona a la part esquerra de dita casa que comprenen dende la sala fins a la habitació del actual masover, de la que me podré servir durant lo present arrendament, com a no compresa en est.
3. Item: Que de la fruita hi haurá en dita terra, y terreno me será licit y facultatiu poder cullir la que me interesaré per mi y ma taula, com també tota la verdura que necesitaré tot lo temps que jo, y los meus habitarem en dita torre.
4. Item: Que dit arrendatari tots anys degan plantar en dita torre (a excepció de la plana) deu abres ahont jo los destinaré, posanti los ferms y demes necessaris, essent de ma obligació entregarlos los plansons.
5. Item: Ab pacte que será de la obligació de dit arrendatari lo netejar y mantenir la mina, y conducció de la torre corrents, conservarla segons us y costums del terreno, y será facultatiu lo ampliar lo rech, y conducció de la aigua, y fer lo que se necessitia per la fabrica.
6. Item: Será de ma obligació lo entregar a dit arrendatari las botas se troban en dit seller, la premsa per premsar lo vi ab sos arreus, ab lo ben entes que finit dit arrendament, será de la obligació del arrendatari deixarho corrent del mateix modo y manera sel entregará lo dia de la firma del present arrendament.
7. Item: Que será de la obligació de dit arrendataris lo pagar tots los anys lo catastro corresponent de dita torre, delmes, primicias y demes de que está obligada dita torre, y sas terras, havent de entregar quiscun any recibo de haver complert, y pagat ditas imposicions y carrechs.
8. Item: Ab pacte que totas lasoficinas que dit arrendatari fara per sa fabrica hagen de ser a sos propris gastos, y no podran ferse en altre paratge que en lo que vuy se troba sota la Pallisa, y totas las aiguas o immundicias que exiran de ditas oficinas hagen expresament de desguasar a la riera que se troba sota dita pallisa, y no en altre paratge.
9. Item: Será facultatiu en quiscun any lo fer visurar per lo expert que me apareixerá totas las terras a fi de quedar assegurats los patces dalt imposats y en cas faltares en cumplir dits arrendaments lo dalt previngut se deurá esmersar tot a sos propris gastos.
10. Item: Será a carrech de dits arrendataris lo entregar per Nadal quiscun any una carretada de lleña de dita ma heretat ab dos cents garbons aportantla en ma casa en Barcelona.
11. Item: Que dit arrendatai a sas costas degan entregarme una copia authentica del present acte.
Y així ab dits pactes fas lo present arrendament, prometent a dit arrendatari y als seus, no traurerlos de ell per major o menor o consemblant lloguer o preu del avall escrit. Lo preu del present arrendament per tot lo dit temps es sinch mil sinch centas lliuras moneda catalana a rahó de mil cent lliuras lo any pagadoras estas ab dos iguals pagas quiscun any, y anticipadament, comensant a fer la primera lo dia de Nadal de dit any mil setcents noranta quatre, la segona en lo die de Sant Joan de Juny de mil setcents noranta sis, y així consecutivament consecutivament los demes anys, en semblants terminis. Y així renunciant a la expeció de dit preu no ser així contingut a la cosa no ser així, a la que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just valor, y a la general del dret, dono y de grat remeto a dit arrendatari, y als seus tot lo que mes podrian valer ditas cosas arrendadas del preu sobre referit. Mesavant promet a dits arrendataris y als seus lo present arrendament ferlos valer, y tenir, y estarlin de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas menos en los casas de pesta, enterilitat, guerra, o altre semblant, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor: Y present jo dit D. Pau Miarons accepto lo present arrendament en lo modo sobre referit. Y de mon grat y certa ciencia prometo a dit D. Troyano Vallescá que pagaré lo referit preu en los terminis, modo, y forma que dalt queda previngut, cumpliré los pactes sobre expressats, y faré y cumpliré tot lo demes a que en virtut del present contracte estiga obligat fer y cumplir, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots los mobles e immobles presents y venidors. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y per pacte al propri for, submetentme a mi y a mos bens, al for del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y altre qualsevol tribunal, jutge o superior secular solament, ab facultat de variar lo judici una y mes vegadas, fent y firmat per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor y de son tribunal y de altre qualsevol secular solament, com es dit, per lo que ne obligo tots mos bens (no empero la persona per pacte expres) mobles e immobles haguts y per haver, ab totas renuncias necessarias.Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias, y demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escritura en la ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y nou. Y dits otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia y Buxó escrivent y Simon Metasa y Grau del comers, tots en esta ciutat habitants.
D. Troyano Vallescá, Pau Miarons, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari, intervenit per sa ausencia Joseph Ubach con-notari.