Saga Bacardí
03181
FIRMA POR SEÑORIA POR ESTABLECIMIENTO ENTRE LLORENS Y MAGAROLA, A FAVOR DE TERESA TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori, com Theresa Gironella y Tomba muller del Magnifich Chrisofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia en quant a mon interes firmat per rahó de Señoria lo acte de establiment perpetuo fet per Domingo Llorens hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat, y Theresa Llorens y Corbera conjuges a favor de Francisco de Magarola en lo nom social de Felix y Francisco Magarola germans en esta ciutat domiciliats, de una pessa de terra campa vulgarment dita "La Fexa Llarga" contenint en ell dos molladas poch mes o menos, situada en lo terme de Santa Maria de Provensana, territori de Barcelona, la qual en quant a tres quartas de la part de ponent, junt ab una casa, y corrals, y una pessa de terra de tinguda una mojada situada en dita Parroquia, y en lo lloch dit "Lo Pont de la Llacuna", se te per mi, y baix mon domini, a saber, com a succehint a Joan Rossell, que havia succehit a Rafael Gerra, botiguer de telas, tots ciutadans de Barcelona a cens de trenta vuyt lliuras pagadoras en lo dia Sant Joan del mes de Juny tot mes llargament designat y confrontat en lo acte de dit establiment rebut, segons que en las cartas de aquell apar en poder de Jacinto Baramon notari publich de número de Barcelona als vuyt Agost mil setcents vuytanta nou. Y si be en virtut que ab la confessió per dit Domingo Llorens a mon favor feta de la referita pessa de terra de la qual consta ab altre acte rebut del notari avall escrit als vint y sinch Abril mil setcents setanta tres, se digué que la expressada casa, y pessa de terra de tinguda onse mojadas, pero fou per equivocació, y per no haverme tingut present la declaració que Joseph Parera y Massana cirurgiá en la vila de Figueras , y en esta ciutat de Barcelonar espective resident feu, en poder de Joan Bach dePlaxer notari publich real collegiat de número de Barcelona als tres Desembre mil setcents sinquanta y sinch sobre lo domini ditas pessas de terra, y los titols que en la mateixa escriptura se calendan. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals a mi deguts, y no pagats la present firma en res no obstant. Del qual juro en esta ciutat de Barcelona, vuy que comtam als vint y tres dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Y dita otorgant (coneguda de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Genis Vall, y Anton Ferreter, escrivents en dita ciutat habitants.
Theresa Gironella, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.