Saga Bacardí
03185
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO ENFITEUTICO HACIA BUSCARONS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen: Sia a tots notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, a fi de millorar y no en manera alguna deteriorar. De mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y succesors qualsevols que sian, establesch y en emphiteusim concedesch a Joseph Buscarons, pagés del territori de esta ciutat, present y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament habils y capasos de alienar , tot aquell tros, o porció de terra de tinguda dos mil trescentas setanta sis canas quadradas, un palm, y mitg, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra campa de tinguda molt cerca set mojadas, que en virtut de cessió a mon favor feta per Joseph Guillermí, comerciant, ciutadá de Barcelona de ella, y altres pesas de terra de la qual consta ab actre rebut en poder de Joseph Mariano Avella notari publich de número de Barcelona als vint y sis Maig mil setcents setanta y quatre, tinch y possehesch per pur, libre y francu alou, en lo territori de esta ciutat sobre las travesera, y en la mitat del Mas nomenat "Puig". Lo qual tros de terra afronta a solixent ab lo restant de dita pessa; a mitgdia part ab Anton Lletjós, comerciant, ciutadá de Barcelona, y part ab Joseph Casas y Valldeperas, pagés de dit territori, que fonch de pertinecias de dita pessa; a ponent ab Joseph Hortal, també pagés de dit territori que igualment fonnch de pertinencias de la mateixa pessa; y a tremontana ab D. Anton Borras regidor perpetuo de esta ciutat y en ella domiciliat. Lo qual establiment fas així com millor entendrer se por, ab los pactes seguents.
** Primo: Que dit adquisidor dega millorar, y no en manera alguna deteriorar lo referit tros de terra, y que dins lo termini de sinch anys proxims, y del dia present en avant contador dega construhir en ell, una casa, gastant per sa construcció la quantitat de siscentas lliuras moneda catalana, de la inversió de las quals deurá fer constar per apocas, albarans, o altres legitims documents, y no li será permes reddir lo referit tros de terra, sens que primer hage construhit en ell la mencionada casas, o invertit en ella la referida quantitat, o be satiefer a mi y als meus la mateixa quantitat en lloch de pena, a la qual deurá insidir en cas de contratir.
** Item: Ab pacte que dit adquisidor per cens de dit tros de terra, y milloras en ell fahedoras, dega fer, y prestar a mi, y als meus tots anys, en lo dia quatre Desembre, trenta sinch lliuras un sous, y tres diners moneda catalana junt ab tot son domini directe, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Señor directe competent. Comensant a fer la primera paga en lo dia quatre Desembre del any prop vinent de mil set cents noranta. Y així en los demes anys en semblant termini, del qual cens en virtut de facultat que ab lo present concedesch al adquisidor podrá est lluhirlas y quitar ab una sola paga disset lliuras en penció en nuda percepció per sinch centas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners en preu, quedant las restants divuyt lliuras un sous, y tres diners junt ab toto son domini directe perpetuas, e irredimibles. Prometent a dit adquisidor y als seus que venint lo cas de dita lluició jo y los meus li firmarem la corresponent venda y absolució de dita part de cens ab totas clausulas regulars.
** Item: Ab pacte que respecte de que la Riera que pasa inmediata dita pessa de terra, y en lo tros que permi ha estat establert al referit Hortal podria causar algun perjudici a la referida pessa de terra. Per ço deurá dit adquisidor, y lo referit Hortal junt ab los demes emphiteutas a qui de proxim espero establir lo restant de aquella, construihir en dita riera, y a la part de la mateixa pessa accabant a dos palms de gruix. La qual paret deurá exterdrerse fins tot lo lloch que comren la afrontació de dit tros de terra per mi establert al expressat Hortal ab la dita riera fins a encontrar lo terreno que de la mateixa pessa tinch establert a dit Casas, y en lo cas de espatllarse dita paret per qualsevol motiu que sia deurá rehedificarse a comunes expensas de dit adquisidor, del mencionat Hortal, y dels demes emphiteotas que de proxim establiré lo rettint de dita pessa.
** Item: Ab pacte que a la mateixa part de dita riera deuran dit adquisidor lo referit Hortal, y demes emphiteotas a qui establiré lo restant de dita pessa, compondrer a gastos comuns, una rampa per pujar a la mateixa pessa. La qual rampa deurá també mantenirse a gastos comuns dels mateixos, y ames dit adquisidor deurá deixar com tots los demes emphiteotas entre las casas, y lo marge de dalt una carretera de vint palms de ample, fins a encontrar la ultima de las que se fabricarán allí.
** Item: Ab pacte, que no será licit ni permes a dit adquisidor, ni als seus imposar sobre dit tros de terra que ab lo present establesch Señoria alguna, si unicament cens en nuda percepció ab empara per lo cobro de dits cens, y forma per la conservació de son drets.
** Item: En lo cas de compareixer Señor Decimari sobre dita terra, deurá dit adquisidor, y demes emphiteotas de dita pessa, pagar lo delme sens poder pretendrer per ell compensació alguna.
** Item: Ab pacte que dit adquisidor, y los seus degan pagar lo Real Catastro que se me carregará per rahó de dit mon cens, y ames deurá pagar lo Catastro y demes imposicions Reals y Comunals corresponents a dit tros de terra.
** Item y finalment: Ab apcte que dit adquisidor a sos gastos dega entregarme una copia authentica del present acte.
Y ab dits pactes fas lo present establiment, en las quals cosas, no puga dit adquisidor, proclamar altre Señor que a mi, y als meus; puga empero passats los trenta dias de la fadiga competents, a mi y als meu, vendrer, permutar y altrement alienar lo referit tros de terra a personas habils y capaces de alienar. Salvo empero sempre sobre lo mateix tros de terra los cens per mi dalt imposat junt ab tot son domini directe, y demes drets a ell annexos. La entrada del present establiment es trenta sinch lliuras, moneda catalana, las que rebo de dit adquisidor ab diner comptant, realment y de fet, en presencia del notari, y testimonis mencionadors, y de ellas ab lo present li enfá la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dita entrada convinguda en lo modo referit, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret, y lley de mon favor. Dono y cedesch a dit adquisidor tot lo mes puga valer dit tros de terra dels cens, y entrada sobre expressats, convenint y prometent al mateix adquisidor que lo referit tros de terra li faré tenir, y possehir, y per ell lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir lo referit, ne obligo tots mos bens, mobles e immobles, presents y venidors. Renunciant al privilegi militar monició, y citació de vint y sis dias que se donan, y consedeixen als que gosan de aquell, y a tot y qualsevol altre dret y lley, que afavorir me puga. Y present jo dit Joseph Buscarons accepto lo establiment en lo modo sobre referit. Y espontaneament prometo a dit Magnifich Christofol Gironella que annualment en lo expressat termini pagaré lo cens dalt imposat cumpiré los demes pactes dalt referits, y faré y cumpliré tot lo demes a que estiga obligat fer y cumplir en virtut del present contracte, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumplir lo que ne obligo, y especialment y expres lo referit tros de terra a mi sobre establertm, eo lo dret emphiteotich que en ell me competeix en virtut del present contracte. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ne obligo tots los demes bens meus mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se hage de passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre que disposa que quant lo acrehedor per satisferse de la cosa especialment obligada passe a altre bens, y a tot y qualsevol altre dret y lley que afavorir me puga. Y per pacte a mon propri for, sotmetent a mi y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una, y mes vegadas. Fent y firmant per dit efecte escriptura de ters baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia del Ilustre Señor Corregidor, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, com es dit. Per lo que ne obligo ma persona y bens, mobles e immobles presents, y venidoers, ab totas renuncias necessarias. Y per major firmesa de ditas cosas així estabilient y adquisidor las roboram ab jurament que en nostra anima fem y prestam. En virtut del qual furament prometem las ditas cosas no contravenir per causa o motiu algun. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Desembre del any del naixament del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Y dits otorgants (coneguts del infrit notaria) ho firmaren. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia, y Anton Bauliere.
Christofol Gironella, Joseph Buscarons, En poder de Ramon Matheu y Smandia notari.