Saga Bacardí
03188
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO ENFITEUTICO HACIA CORS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu: Sia a tots notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, a fi de millorar y no en manera alguna deteriorar. De mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y succesors qualsevols que sian, establesch y en emphiteusim concedesch a Jacintho Cors, pagés del territori de esta ciutat, present y avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament habils y capasos de alienar, tot aquell tros, o porció de terra de tinguda dos mil trescentas setanta sis canas quadradas, un palm, y mitg, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra campa de tinguda molt cerca set mojadas, que en virtut de cessió a mon favor feta per Joseph Guillermí, comerciant, ciutadá de Barcelona de ella, y altres pesas de terra de la qual consta ab actre rebut en poder de Joseph Mariano Avella notari publich de número de Barcelona als vint y sis Maig mil setcents setanta y quatre, tinch y possehesch en quant a dit tros de terra per pur, libre y francu alou, en lo territori de esta ciutat sobre las travesera, y en la mitat del Mas nomenat "Puig". Lo qual tros de terra afronta a solixent ab T.-------Baños resident en la ciutat de Valencia; a mitgdia part ab Anton Lletjós; a ponent ab Barthomeu Jofré, pagés de dit territori, que fonch de pertinencias de la mateixa pessa; y a tremontana ab D. Anton Borras regidor perpetuo de esta ciutat, y part ab altre pessa de terra que allí possehesch. Lo qual establiment fas així com millor entendrer se por, ab los pactes seguents.
** Primo: Que dit adquisidor dega millorar, y no en manera alguna deteriorar lo referit tros de terra, y que dins lo termini de sinch anys proxims, y del dia present en avant contador dega construhir en ell, una casa, gastant per sa construcció la quantitat de siscentas lliuras moneda catalana, de la inversió de las quals deurá fer constar per apocas, albarans, o altres legitims documents, y no li será permes reddir lo referit tros de terra, sens que primer hage construhit en ell la mencionada casas, o invertit en ella la referida quantitat, o be satiefer a mi y als meus aquella en lloch de pena, a la qual deurá insidir en cas de fer lo contrari.
** Item: Que dit adquisidor per cens de dit tros de terra, y milloras en ell fahedoras, dega fer, y prestar a mi, y als meus tots anys, perpetuament en lo dia onse del mes de Desembre, trenta sinch lliuras un sous, y tres diners moneda catalana junt ab tot son domini directe, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Señor directe competent. Comensant a fer la primera paga en lo dia onse de Desembre del any prop vinent de mil set cents noranta. Y així en los demes anys en semblant termini, del qual cens en virtut de facultat que ab lo present concedesch al adquisidor y dels seus, podrá est lluhir, y quitar ab una sola paga disset lliuras en penció y en nuda percepció per sinch centas sexanta sinch lliuras tretse sous, y quatre diners en preu, quedant las restants divuyt lliuras un sous, y tres diners junt ab tot son domini directe perpetuas, e irredimibles. Prometent a dit adquisidor y als seus que venint lo cas de dita lluició jo y los meus li firmarem la corresponent venda y absolució de dita part de cens ab totas clausulas regulars y de estil.
** Item: Ab pacte que respecte de que la Riera que pasa inmediata dita pessa de terra, y en lo tros que per mi ha estat establert a Joseph Hortal pagés de dit territori podria causar algun perjudici a la referida pessa de terra. Per ço deurá dit adquisidor, y lo referit Hortal junt ab los demes emphiteutas a qui establert y establiré de proxim lo referit de dita pessa (a excepció de Joseph Casas pagés de dit territori) construihir en dita riera, y a la part de la mateixa pessa de terra una paret de quatre palms de ample, y de alt fins a igualar lo terreno de la mateixa pessa, accabant a dos palms de gruix. La qual paret deurá extendrerse fins tot lo lloch que compren la afrontació de dit tros de terra per mi establert al expressat Hortal ab la dita riera fins a encontrar lo terreno que de la mateixa pessa tinch establert a dit Casas, y en lo cas de espatllarse dita paret per qualsevol motiu que sia deurá rehedificarse a comunes expensas de dit adquisidor, del mencionat Hortal, y dels demes emphiteotas que de proxim establiré lo restaint de dita pessa, y tinch ja establert, a excepció del referit Casas.
** Item: Ab pacte que a la mateixa part de dita riera deuran lo mateix adquisidor, y demes emphiteotas de dita pessa ( excepció de dit Casas) construhir a gastos comuns, una rampa per pujar a la mateixa pessa. La qual rampa deurá també a gastos comuns dels mateixos mantenirse, y ames dit adquisidor deurá deixar com tots los demes emphiteotas entre las casas, y lo marge de dalt una carretera de vint palms de ample, fins a encontrar la ultima de las que se fabricarán allí.
** Item: Ab pacte, que no será licit ni permes a dit adquisidor, ni als seus imposar sobre dit tros de terra que ab lo present establesch Señoria alguna, si unicament cens en nuda percepció ab empara per lo cobro de dits cens, y firma per la conservació de sos drets.
** Item: En lo cas de compareixer Señor Decimari sobre dita terra, deurá lo adquisidor, y los demes emphiteotas de dita pessa, pagar lo delme sens poder pretendrer per ell compensació alguna.
** Item: Ab pacte que dit adquisidor, y los seus degan pagar lo Real Catastro que se me carregará per rahó de dit mon cens, y ames deurá pagar lo Catastro y demes imposicions Reals y Comunals corresponents a dit tros de terra.
** Item y finalment: Ab apcte que dit adquisidor a sos gastos dega entregarme una copia authentica del present acte.
Y ab dits pactes fas lo present establiment, en las quals cosas, no puga dit adquisidor, proclamar altre Señor que a mi, y als meus; puga empero passats los trenta dias de la fadiga competents, a mi y als meu, vendrer, permutar y altrement alienar lo referit tros de terra a personas habils y capaces de alienar. Salvo empero sempre sobre lo mateix tros de terra lo cens per mi dalt imposat junt ab tot lo domini directe, y demes drets a ell annexos. La entrada del present establiment es trenta sinch lliuras, moneda catalana, las que rebo de dit adquisidor ab diner comptant, realment y de fet, en presencia del notari, y testimonis mencionadors. De las quals ab lo present li otorgo la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dita entrada convinguda en lo modo referit, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret, y lley que afavorir me pugues. Dono y cedesch a dit adquisidor tot lo mes puga valer dit tros de terra dels cens, y entrada sobre expressats. Convenint y prometent al mateix adquisidor que lo referit tros de terra li faré tenir, y possehir, y per ell lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució, y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir lo referit, ne obligo tots mos bens, mobles e immobles, presents y venidors. Renunciant al privilegi militar monició, y citació de vint y sis dias que se donan, y consedeixen als que gosan de aquell, y a tot y qualsevol altre dret y lley, que afavorir me pugues. Y present jo dit Jacintho Cors accepto lo present establimenta mon favor fet per lo cens, y entrada y ab los pactes sobre continuats, a tot lo que expressament consento. Y espontaneament prometo a dit Christofol Gironella que pagaré en son degut termini lo cens sobre referit, cumpliré los pactes dalt continuats, y faré, y cumpliré tot lo demes a que estiga obligat fer, y cumplir en virtut del present contracte, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo, especialment y expres lo referit tros de terra a mi sobre establert, eo lo dret emphiteotich que en aquell me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ne obligo tots los demes bens meus mobles e immobles, presents y venidor. Renunciant a las lleys de la hipoteca, y a tot altre dret y lleu de mon favor. Y per pacte a mon propri for, sotmetent a mi y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una, y mes vegadas. Fent y firmant per dit efecte escriptura de ters baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia del Ilustre Señor Corregidor, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, com es dit. Per lo que ne obligo ma persona y bens, mobles e immobles presents, y venidoers, ab totas renuncias necessarias. Y per major firmesa de ditas cosas així estabilient com adquisidor las roboram ab jurament que en nostra anima fem y prestam. En virtut del qual furament prometem a ditas cosas no contravenir, sino també que el presemt contracte no contravenir per ninguna causa o rahó. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Desembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y nou. Y de dits contrahents (coneguts de mi lo infrascrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia, y Boixó, y Anton Farreter escribents en esta ciutat habitants.
Christofol Gironella, Jacintho Cors, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.