Saga Bacardí
03197
ESCRITURA DE PAGO POR SEÑORIA POR VENTA ENTRE BUSQUERONS Y MASSANA, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta per Joseph Busquerons pagés del territori de dita ciutat, a favor de Joan Massana forner, ciutadá de dita ciutat de tot aquell tros o porció de terra de tinguda dos mil trescentas setanta sis canas quadradas, un palm y mitg situat en dit territori sobre la Trabessera llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder de Ramon Constansó notari publich de número de Barcelona als divuyt Abril de est any, Salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a mi deguts, y no pagats en res no obstant la present firma, per la qual eo, per lo lluhisme a mi degut per rahó de dita venda, rebo de dit Massana per mans de tercera persoma ab diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors, deu lliuras catalanas, feta gracia del restant. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatorse dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Pau Ferreter, y Francisco Lamarca escrivents en esta ciutat residents.
Christofol Gironella, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.