Saga Bacardí
03203
CONTRATO DE ALQUILER DE CASA Y TIERRAS HACIA DUBOIS, POR TROYANO VALLESCÁ.


Sia a tots notori, com jo D. Troyano Ballescá, en esta ciutat domiciliat, per temps de sinch anys, y sinch integras collitas, que comensaren a correr en lo dia de Nadal de est any, y finiran en lo dia vint y tres de Desembre del any mil setcents noranta sinch. De mon grat y certa ciencia, per mi y mos hereus y successors, qualsevols que sian, durant dit temps, llogo, arrendo a Francisco Dubois comerciant relotger, resident en esta ciutat, present y avall acceptant, y a qui voldrá durant dit temps, tota aquella casa y heretat, nomenada de Vallescá, junt ab totas sas terras, aixi campas, hortivas, con de cinya plantadas, junt ab totas las aiguas, tant las que se ho troban actualment, con las que jo de mon compte en avant tinch dret y o puch fery venir ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que per mos titols possehesch en lo terme de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, y en son territori. Lo qual lloguer, eo arrendament fas així com millor dir y entendrer se pot, y ab los pactes seguents:
Primo:Ab pacte que dit conductor eo llogater dega conrrear y tenir las ditas cosas a us y costum de bon llogater, y en la fi de dit temps no deixar aquellas deterioradas per culpa sua, igualment que la mina netejarla, y conduintla com será necessari.
Item: Ab pacte que ab lo present arrendament venen compresas totas la parts de fruits, que me competeixen en la vinya que posseheix Jaume Roses, pagés de la Parroquia de Sant Gervasi, y en lo que produeix Ramon Vallescá, mestre de casas, ciutadá de esta ciutat, las quals foren de pertinencias de dita heretat.
Item: Me obligo, dons dos mesos fer totas las obras necesarias en dita casa y oficinas, posanthi los vidres en los quartos de dormir, a fi de que estiga tot corrent habitable.
Item: Ab pacte que me obligo en posar corrent y acomodar en la mina lo tros de paret que hi falta, igualment totas las botas, cubs, proprias y demes que se encontra en la casa, essent de compte de dit lloguater la corresponció de ditas cosas.
Item: Ab pacte que dit llogarer dega plantar a sas costas deu arbres tots anys en ser temps, y deixarlos a la fi de est, conforme se encontran, y pagar lo delme dels fruits a que ditas cosas arrendadas estan obligadas, y jo pagaré lo catastro tots anys.
Item: Ab pacte que respecte de que al Masover actual se li deu pagar la quantitat de sinc centas divuit lliuras per la estima, eo lo que deixa en dita casa y terras, dega dit llogater entregarme dita quantitat per donarla a dit Masover, ab lo ben entes que en atenció de que en dita estima no ha fet part, ni ha esta present dit llogater, eo faré despues novament, altre y sino arriba a dita quantitat de sinch centas divuit lliuras, prometo referli lo que faltará a la nova estima.
Item: Ab pacte que dit Señor conduent, a sos gastos dega donarme una copia authentica de dit acte.
Y així ab dits pactes y condicions, fas lo present lloguer o arrendament, prometent a dit llogater y als seus durant dit temps, no traurerlos, ni remourerlos de ditas cosas arrendadas per rahó de major, menor o consemblant lloguer, ni per mon propri us, no de ma familia, ni per altra qualsevol motiu o causa. Lo preu del present arrendament o lloguer es sinch mil cent sinquanta lliuras cathalanas a rahó de mil trenta lliuras lo any, pagadoras estas en quatre iguals pagas de doscentas sinquanta set lliuras, deu sous cathalanas cada una, tots anys anticipadament, comensant a fer la primera paga de doscentas cinquanta set lliuras, deu sous lo dia de Nadal prop vinent. La segona de igual quantitat lo dia vint y quatre de Mars; la tercera de igual quantitat lo dia vint y quatre de Juny; la quarta lo dia vint y quatre de Setembre, totas del any de il setcents noranta hu, y així consecutivament en los restants quatre anys las demas iguals pagas en sembñant terminis, fins a cumplir lo total preu del present arrendament. Y així renunciant a la expeció de no ser dit preu convingut, en lo modo referit, al a lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre lley o dret que afavorir me pogues, Prometo a dit conductor, que lo present lloguer o arrendament li faré tenir y valer y per ell lin estará de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de totas missions, y despesas. Y per cumplir lo referit, ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders. Renunciant al privilegi militar, monició o citació de vint y sis dias que se donan y concedeixen als que logran de aquell, y a tot y qualsevol altre dret y lley que afavorir me pogues. Y present jo dit Francisco Dubois accepto lo present lloguer per lo temps, preu, pagas y ab los pactes, modo y forma que dalt queda previngut. Y espontaneament prometo al mencioat D. Troyano Ballescá que cumpliré dits pactes, pagaré lo mancionat preu en los terminis previnguts, y faré y cumpliré tot lo demes a que estich obligat, fer y cumplir ab lo present contracte, sens dilació no escusa alguna,a b lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens, mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley y dret de mon favor, y per pacte a mon propri for, submeten a mi y a mos bens al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y a altra qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament, ab facultat de variar lo judici una, y moltas vegadas, fent y firmant per dit efecte escritura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, i de latre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular, com es dit solament. Per lo que ne obligo ma persona, y bens mobles e immobles, haguts y per haver, ab totas renuncias necessarias. Y se ha de saber que la present escriptura se ha de registrar dins sis dias proxims en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que orogan la present escriptura en la ciutat de Barcelona als dos dias del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Y dits otorgants ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas escrivent, y Joan Juliá sastre ciutadña de Barcelona, qual afirmaren coneixer a dit otorgant. Y per testimonis instrumentals francisco Lamarca escrivent y Miquel Maria Dr. en drets en Barcelona residents.
D. Troyano Vallescá, Francisco du Bois, Ante mi Ramon Matheu y Smandia notari.