Saga Bacardí
03219
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSAL DE PUJOL A CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor Amen. Sia a tots notori como jo Ramon Pujol y Prunés comerciant, ciutadá de Barcelona. Per expedició de cert negoci que de present me ocorren. De mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sian vench, y per causa, y ocasió de la present venda y original creació de est censal concedesch al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant, y a qui ell voldrá, carta emperó de gracia de redimir ab sinch iguals lluicions de tres mil doscentas lliuras quiscuna, de manera que disminuint lo preu, se disminuesca a proporció la infrita annua pensió, perpetuament mitgensant quatrecentas vuitanta lliuras moneda catalana de pensió de censal, pagadoras del dia present a un any, y així en los demes anys, en semblant dia, o termini, durant dit censal. Prometent dita annua pensió franca de tots gastos y carrechs, aportarla a mon risch y perill dins la casa de la propria habitació de dit Señor comprador, o en la de son legitim procurador ahont se vulla que sia, com sia dins lo present Principal de Cataluña, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Lo preu del present censal es setse mil lliurs moneda catalana a rahó o for de tres per cent. Lo qual preu confesso haver rebut del mencionat comprador ab diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, a la de no ser comptat lo diner, y a tot altre dret, y lley de mon favor, prometo a dit comprador, que lo present censal junt ab son accessoris li faré Febrer y cobrar y per ell lin estaré de ferma y legal evicciço en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Y per cumplir lo referit ne obligo especialment y expres.
Primo: tot aquell Prat de bnanquejar indianas y demes terras a ell unidas, que componen junt setse mojadas de terra poch mes o menos, junta b dos casas, y demes oficinas concernents a fabrica de indianas, acequias, y demes, que en ditas terras se troba contruit, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que per titol de venda perpetua de ditas cosas a mon favor feta per D. Joseph Gloriá ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, de la qual consta ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roura notari publich Real collegiaat de número de Barcelona als catorse Juny mil setcents setenta nou tinch y posseesch en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territori de Barcelona.
Item: secundo lo us de las aiguas que se troban en ditas setse mojadas de terra, y singularment las que discorren de la font nomenada "Den Alió" y de una acequia grn nomenada major, o real, que es contigua a ditas terras, per la qual discorren las aiguas de dita font, junt ab los deles de la part superior, que desguassan a la "Bassa, o Estany den Comas", y de allí al Mar. Y no menos lo referit estany, ah totas las facultats y prerrogativas que per titol de la calendada venda me competiesen en ditas aiguas, o estany. Totas las quals cosas se tenen y afrontan segons que en la calendada venda se conté. Prometent per causa de dita especial hipoteca entregar a dit comprador possessió corporal, real, actual o quasi de ditas cosas hipotecadas, donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendrer, y presa vers si retenir ab clausula de constitut y precari, cedint a dit comprador los drets y accions a mi en ditas cosas competents, dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo per est efecte procurador meu com en cosa propria. Consedintli també facultat per que en cas de deurerse una o mes pensions de censal, puga vendrer la cosa hipotecada, y de son preu resultant satisferse en tot lo que li ser´ña degut, y si alguna cosa falta prometo de altres bens fer lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca no obligo tots los demes bens meus mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu, que primerament se haja de passar per la cosa especial, que per la generalment obligada, y a altra que desposa que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especialment obligada, no passe a altres bens, y a tot altre dret y lley que afavorir me pogues. Y per pacte a mon propri for, sotsmetent a mi, y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una y mes vegadas, fent y firmant per dit efecte, escriptura de ters, baix pena de ters, en lo llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, de son tribunal y de altre qualsevol secular solament, con es dit. Per lo que obligo ma persona, y tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias necesarias. Y ab la constitució de procurador a tots los notaris, y escrivans jurats ded ita curia, per firmar la referida escriptura de ters en dia no feriat, a causa de ser lo dia present un dels feriats del Naixament del Señor. Prometent tenir per valido tot lo que per ells y quiscun de ells acerca lo referit será practicat. Y ab jurament llargment que presto per la validitat del present contracte. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Desembre del any del Naixement del Señor de mil setcents noranta dos. Essent presents per testimonis los que avall se expressaran.
Item: aab altre acte. Jo dit venedor. De mon grat y certa ciencia. Prometo a dit comprador, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant. Que dins lo termini de sinch anys proxims y estos pastas, sempre que voldrá milloraré las obligacions de dit censal, donant novas especials hipotecas, o dos, o mes fermansas a coneguda de dit comprador, lo que no cumplint vull incidir en la pena de semblants setse mil lliuras moneda catalana explicadoras a la lluicio de aquell, pagadas primerament las pensions, y porratas de ell degudas, junt ab los gastos. Tot lo que prometo cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acustumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas ne obligo los mateixos bens així especial, com generalment dalt obligats, ab las mateixas renuncias, així especials, com generals, submissió de for, escriptura de ters, obligació de persona y bens, constitució de procurador, jurament y demes en dit censal expressat, que vull tenir aquí per repetit. Y se ha de saber que lo present y antecedent acte deuen registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en lo dia, mes y any sobre notats. Y dit otorgant (conegut del notari infrit) ho firmá. Essent presents per testimonis lo Dr. Miquel Marca y Francisco Forany, escrivents en esta ciutat residents.
Ramon Pujol y Prunas, En poder de Joseph Ubach.