Saga Bacardí
03239
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO HACIA ROLANDI, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor. Amen. Sia a tots notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. A fi de millorar, y no en manera alguna deternirar. De mon grat, y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols que sian, establesch, y en emphiteusim concedesch a Joseph Antón Rolandi comerciant, ciutadá de esta ciutat present, y avall acceptant, y als seus y a qui voldrá perpetuament, habils emperó, y capasos de alienar.
Primo: tot aquell tros de terra campa, ab aygua pera regar, de tingada una mojada y una quarta, poch mes o menos, que no sols per titol de venda perpetua a mon favor feta per Josepha Molera y Bargivant muller del Dr. en medicina Joan Molera en la present ciutat populat, que en primeras bodas ho fou del Dr. en medicina Joan Baptista Sor, en lo dia de son obit també en esta ciutat popular, per Antón Portusach cirurgiá del Real Collegi de cirurgia de la present ciutat, per Theresa Portusach y Sor conjuges, Joan Baptista Sor, y Gayetaba Sor doncella, mare y fills y gendre respective, del dret y facultat de lluir, y recobrar de Joseph Espiell esparter, ciutadá de esta ciutat lo dit tros de terra lo avall en segon lloch designador, y de la qual venda consta ab acte rebut en poder del Sr. Carlos Carbonell notari publich de número de esta ciutat als quatre Juliol mil setcents setenta quatre, firmada por rahó de Señoria, sino també per titol de revenda perpetua feta a mon favor per lo expressat Espiell de las referidas cosas, de la qual consta ab altre acte rebut en poder de dit Carbonell notari als vint y sinch de dits mes y any, igualment firmat per rahó de Señoria, tinch y possehesch en lo territori de esta ciutat, proa lo Pont vulgarment dit "La Llacuna", en lo puesto nomenat "La Mitra Mola", cerca lo camí real que va de esta ciutat, a la de Mataró. Y afronta dit tros de terra, a solixent part ab altres terras que jo allí possehesch, y parta b lo camí que va al Juncar; a mitgdia part ab lo mateix camí, y part ab Antón Rovira hortelá de la shortas de esta ciutat; a ponent ab dit camí real; y a tremuntana ab altres honors meus, mediant la acequia real
Item: secundo tot aquell altres tros de terra campa, també ab ayguas pera regar, de tingada dos mojadas poch mes o menos, junt ab sa casa construida en ell que per los calendats titols, tinch y possehesch en lo referit territori proa lo mencionat pont, y puesto dit "La Mitra Mola" sobre dit camí real. Lo qual tros de terra afronta a solixent ab dit camí real; a mitgdia ab la pessa de terra avall designada, y a tremuntana ab la acequia real. Y se ha de saber que antes los referits dos trossos de terra se trobavan aglevats, y formavan una sola pessa de major tingada, pero después per rahó de la formació de dit camí real fou aquella dividida y reducida a dits dos trossos, y a la sola junts de tres mojadas, y una quarta per rahó del terreno que se prengué de dita pessa per la formació de dita carretera. Y se tenen dits dos trossos de terra per la Señora Da. Theresa Gironella muller mia, con a succehint al Noble Señor D. Carlos de Puiggener Oris y de Escatllar en esta ciutat domiciliat, a cens de dinos lliuras tots añs pagador en dos terminis, a saber la mitad en lo dia de Nadal, y la altra mitad en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Y se ha de saber que antes dita pessa de terra se tenia per dit Noble Señor D. Carlos de Puiggener, a cens de seixanta tres lliuras, pagador en dits terminis, pero respecte que ab acte rebut en poder de Felix Veguer notari de número de esta ciutat, als sinch Janer mil setcents sexanta quatre, lo mateix Noble Señor vené, y absolgué a dit D. Joan Molera y a la expresada Josepha Molera y Bargivant conjuges, vint y tres lliuras en pensió en nuda percepció del mencionat cens, quedá per so est reduhit a quaranta lliuras. Y ultimament a dinos lliuras respecte que en la venda feta de dit cens a dita Da. Theresa per los conjuges D. Pere Martir de Sentmenat y Da. Maria Raymunda de Sentmenat y Puiggener, en poder de Miguel Arnus notari de número de Barcelona als sinch Setembre mil setcents vuytanta y dos no se expressa ser dit cens de major quantitat. Y dita Da. Theresa Gironella te la dita pessa de terra eo los expressats dos trosos per lo Ilustre Señor D. Cayetano de Juñent Olim de Amat, Marques de Castellbell en esta ciutat domiciliat com a succehint al Noble Señor D. Francisco de Juñent, y de Capila en esta ciutat domiciliat, a cens de una lliura pagador tots añs per mitad en los dias de Sant Joan de Juny, y Nadal. Y se ha de saber que antes dita pessa de terra se tenia per lo mateix Noble Señor D. Francisco de Juñent, y de Capila a cens de vint lliuras moneda cathalana tots añs en dits terminis pagador pero ates que ab acte rebut en poder de Miquel Mora difunt notari publich de Barcelona als tres Febrer mil siscents quaranta tres Da. Magdalena de Juñent y de Pons viuda de dit D. Francisco, y D. Francisco de Juñent y de Pons mare y fill vengueren, y absolgueren a Pere Giralt horteler y corredor de animals, ciutadá de Barcelona posesor que era de dita pessa de terra sinch lliuras en pensió en nuda percepció, quedá per so reduit dit cens a quinse lliuras en pensió de las quals ab altre ate rebut en poder del mateix Miquel Mora notari als sinch Juliol mil siscents quaranta sis per los mateixos Nobles Señores mare y fill Juñent y de Pons foren venudas, y absoltas també a dit Pere Giralt catorse lliuras en pensió en nuda percepció, y en sa consecuencia, quedá reduhit dit cens a la expresada una lliuras pagadora en los indicats terminis. Y dit Ilustre Señor D. Cayetano de Juñent te la referida pessa de terra per la preseptoria, o comando de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat, y baix son domini y alou a cens de vnt y dos sous pagadors tots añs en lo dia de Nadal, y de quatre quarteras de blat bo, net y rebedor a mesura vella de Barcelona, pagadora en lo dia de Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost, tots los quals censos devia pagar, y satisfer lo mencionat D. Carlos de Puiggener y vuy deuhen pagar y satisfer sos successors, com aixís se expresa en lo establiment de la mateixa pessa d eterra per ell firmat a favor de Joan Mas hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciudad, rebut en poder de Joan Olsina y Cabanas notari de número de Barcelona als disset Mars mil setcents trenta y vuyt.
Item: tercio y finalment: tota aquella pessa d eterra campa també ab aygua pera regar, de tingada tres cuartas de sembradura de blat poch mes o menos, ab sa entrada y eixidas, drets, y pertinencias universals, que per titol de las calendadas vendas y revendas respective, tinch y possehesch en lo terme, y Parroquia de Sant Martí de Provensals cerca lo pont vulgarment dit de "La Granota". Y se te la dita pessa de terra per los successors de D. Francisco de Clota, succehint a D. Antón de Coris, y de Piñana en esta ciutat doiciliat, a cens de onse lliuras setse sous tots añs pagadors en cert termini. Se preve que antes dita pessa de terra se tenia per dit D. Antón cors, a cens de setse lliuras setse sous moneda catalana annualment, y en cert termini pagador, pero después ab acte rebut en poder de Armengol Piñol y Texidor notari publich real collegiat de número de esta ciutat als setse Mars mil setcents sexanta sis, lo mateix D. Antón Cors y de Piñana feu venda y absolució a dita Josepha Molera y Bargivant de sinch lliuras en pensió, en nuda percepció del mencionat cens, y pensió qued´´a est reduit a las mencionadas onse lliuras setse sous. Y afronta la expresada pessa de terra a solixent ab lo tros de terra en segon lloch designat; a mitgdia ab lo camí, que allí es, que també serveix de regadora; a ponent ab las terras dels Señors Magarola comerciants en esta ciutat residents, mediant una petita acequia comú esta entre los mateixos Magarola y jo, de la qual podrá valerse dit adquisidor; y a tremuntana ab la acequia Real. Lo qual establiment fas així com millor dir, y entendrer se pot, y ab los pactes y condicions seguents.
Primo; que dit adquisidor haja de millorar y no en manera alguna deteriorar las referidas cosas, y que en ellas dins lo termini de dos añs, proxims, dega invertir en millotas utils la quantitat de doscentas lliuras, y no li será licit rendir aquellas, sens que primer haja invertit en ditas millotas las referidas doscentas lliuras, eo be satisfer a mi estas en lloch de pena.
Item: que per cens de ditas cosas, y sas millotas, dega fer, y prestar a mi, y als meus tots añs en lo dia sis del mes de Octubre trescentas sinquanta lliuras moneda cathalana en pensió, junt ab tot lo domini mitjá, y demes drets a ell anexos, comensant a fer la primera paga del dia present a un any, y així en los demes anys, en semblant dia, o termini.
Item y finalment: ab pacte que dit adquisidor a sos gastos dega entregarme una copia authentica del present acte, firmada per rahó de Señoria. Y ab dits pactes fas lo present establiment. En las quals cosas establertas, no podrá dit adquisidor, ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y als demes sobre nomenats, pero pastas los trenta dias de la fadiga competent respectivament a mi, y a dits Señors, li será permes vendrer, establir, permutar, y altrament alienar las mencionadas cosas a personas habils y capassas de alienar. Peró sobre ellas deurá ser sempre salvo lo cens per mi dalt imposat, junt ab tot son domini, y també deuran ser salvos, tant sobre las mateixas cosas, com sobre lo expressat cens per mi sobre imposat, los censos, lluhismes y demes drets dominicals, per qui respectivament se tenen las expressadas cosas, y salvo també lo lluhisme bebedor per rahó del present contracte, lo qual en quant a la pessa de terra en primer lloch designada, que se te baix domini y alou de la Prepostura, o Comanda de Sant Joan de Jerusalem, deu regularse a tenor de la clausula del quint. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confesso hager rebut de dit adquisidor per real y efectiva entrega, en propria especia de ells a mi feta, a totas mas voluntats. Y així renunciant a la ecepció de no ser dita entrada satisfeta en lo modo referit, a la lley que afavoreix als engañaats en mes de la mitad del just valor, y a tot altre dret, y lley de mon favor. Dono, y cedesch a dit adquisidor tot lo mes pugan valer las referidas cosas establertas dels cens, y entrada sobre expressats. Convenint y prometent al mateix adquisidor, que las referidas cosas ab lo present establertas li faré tenir, y possehir, y per ellas lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles e immobles haguts, y per haver. Renunciant a qualsevol lley, o dret que valer, y ajudar me pogués llargament. Y present jo dit Joseph Rolandi excepto lo present establiment per lo cens, y entrada sobre referits, y espontaneament prometo a dit Christofol Gironella, que milloraré ditas cosas establertas, que en ellas, dins lo termini dalt convingut, invertiré la referidas doscentas lliuras en millotas utils, que pagaré lo cens referit en lo termini expressat, y cumpliré tot lo demes a que estiga obligat fer, y cumplir en virtud del present contracte, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de dañs, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo especialment, y expres las mencionadas cosas a mi sobre establertas, eo lo dret emphiteutich que en ells me competéis en virtud del present contracte. Y generalment sens perjudici de ditas especial hipoteca ne obligo tots los demes bens meus, mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a las lleys de la hipoteca, y a tot altre dret y lley que afavorir me pogues. Y per pacte a mon propri for, sotmetent a mi, y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una, y mes vegadas, fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, de son tribunal y de altre qualsevol secular solament com es dit. Per lo que ne obligo ma persona, y bens mobles e immobles presents y veniders, ab totas renuncias necesarias. Y se ha de saber que la present escr4iptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias proxims, y en los demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta y dos.Y dits otorgants (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, y D. Manuel de Chia escrivents en esta ciutat residents.
Christofol Gironella, Joseph Antón Rolandi, En poder de Joseph Ubach.