Saga Bacardí
03267
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO EN CALLE MONTANYANS Y CARDERS HACIA MAS, POR TROYANO VALLESCÁ.


En nom del Señor, amen: Sia a tots notori com jo D. Troyano Vallescá en esta ciutat domiciliat. Per expedició de certs negocis que de present me ocorren. De mon grat y certa ciencia, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sian, vench y per causa y ocasió de la present venda concedesch a Ramon Mas comerciant, ciutadá de esta ciutat, present, y a qui voldrá perpetuament, tot aquell cens de pensió dos lliuras, junt ab tots son respectiu domini, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al dit cens annexo, que tots anys en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny Theresa Andreu y Bonell viuda de Pau Andreu cirurgiá, ciutadá de Barcelona, y lo Dr. Pere Pau Andreu y Bonell diacá, mare y fill en esta ciutat habitants, com a succehint a dit Pau Andreu me fan y prestan per rahó de totas aquelas casas desde terra fins al cel, ab tres portals fora obrints, dos en lo carrer dels Carders, y altre en lo carrer de la Volta den Montanyans de esta ciutat, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias universals, que ab acte rebut en poder de Joseph Mariano Avellá notari publich de número de Barcelona als sinch Maig mil setcents setanta quatre per mi foren establertas al expressat Pau Andreu y al present en part possehiren los mateixos mare y fill Andreu, y en part posseheix lo mencionat Ramon Mas. Las quals casas antiguament eran divididas en tres, y en dit establiment se troban designadas en lo modo seguent, a saber: Primo: uma en dit carrer dels Carders, que antiguament tenia dos portals, un en lo mateix carrer, y altre en la mateixa Volta den Montanyans. Secundo: Altra casa ab sos obradors, ab dos portals fora obrints, com en un carreró que actualment es part de dita casa, que fou de Bernat Sabater, y altre portal en lo carrer de Sant Cugat del Rech cerca lo Pont nomenat den Candrá. Tertio: Altra casa, que antiguament era un pati, situada en dit carrer de la Volta den Montanyans, quals casas juntas terminan a solixent ab dit carrer de la Volta den Montanyans, y ab la mateixa Volta; a ponent part de Pau Anton Bertran y Custó apotecari, y part ab Agustí Ferret serrador ciutadáns de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer dels Carders, y casas que jo allí possehesch. Y se tenen las enunciadas casas per mi al referit cens, penció dos lliuras, pagadors tos anys en lo referit dia de Sant Joan de Juny. Y jo tinch aquellas per Pere Martir Golorons, Baró de Vilardell en esta ciutat domiciliat a cens de vint lliuras en Señoria mitjana annualment pagadoras a saber, la mitat al primer Maig, y la altre mitat al primer Novembre, qual cens en los temps de sa imposició era de cent lliuras pagadoras en los mateixos terminis, pero ab acte rebut en poder de Pere Pau Baxi notari publich de número de Barcelona a vint y set Setembre mil setcents quaranta sis Domingo de Golorons y Deu, firmá venda de vuitanta lliuras en penció en nuda percepció per mil siscentas lliuras en preu. Qui ho té a saber, la casa que en primer lloch dalt se menciona, que era composta de dos estars, un en lo dit carrer dels Carders, y lo altre en dita Volta den Montanyans, per lo hereus o successors de Margarida Serra muller de Lluis Serra pagés de la Parroquia de Barbará, sens prestació alguna de cens. Qui ho tenen a saber, lo estar o tros de casa construida a la part del carrer dels Carders per los Beneficis primer y segon de pacta fundat en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat, per Ramon de Avellana, y per sos Rnts. Beneficiats en nom de aquells a cens de sis morobetins, valent quiscun nou sous annualment pagadors en dos terminis, a saber, la mitat lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Mars, y la altra mitat, lo dia o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Pero se deu advertir que en lo acte de establiment dalt calendat se regeix la nota, o est scierdam seguent: Se ha de saber que del present establiment, y altres establiments per vos y los vostres del predit estar tal vegada fahedors, o de part de ells tinga los ectors o Beneficiats de dit Beneficid e Sant Paciá de la entrada dels mateixos establiments, que se troban sota jo, y vos, la mitat, segons es de veurer en un instrument rebut en poder de Pere Marqués notari publich de Barcelona a dos dias de Octubre mil setcents setanta sinch. Pero en un altre canvi y venda se deurá pagar lo lluisme al tenor de la sentencia arbitral. Y lo altre estar o tros de casa construida en la part de la Volta den Montanyans se te per los hereus o successors de Esteve Saterra difunt ciutadá de Barcelona a cens de dos morobatins annualment pagadors lo dia primer del mes de Febrer. Los quals hereus o successors ho tenen per la pabordia del mes de Febrer de la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat per lo Vaner Paborde en nom de la mateixa Pabordia, y baix son domini y alou a cens de sinquanta quatre sous de tern annualment pagadors lo dia primer de Febrer, sobre lo cual estat de casas no se pot pretendrer radicar la Señoria mitjana corresponent a dit cens, segon se expressa en lo calendat establiment, respecte de haverli cumplimentat de Senyors. Y la casa, o estar que dalt en segon lloch se menciona se te per los hereus o successors de Berenguer Martí difunt mercader, ciutadá de Barcelona, com a succehint al Ilustre Pere Malpiuxin difunt Degá y Canonge de dita Santa Iglesia, succehint en aixó per dret laich al hereu o successor de Jaume Sabater, a cens de sis morobtins, valen quiscun nou sous, pagadors annualment, a saber un morobatin y mitg lo dia o festa de Sant Miquel del mes de Setembre, altre morobtin y mitg lo dia o festa de Pentecostes, y los restants tres morobatins lo dia o festa de Sant Martí. Qui ho tenen per dita Pabordia del mes de Febrer per son Vener Paborde en nom de la mateixa, y baix son domini y alou. La casa empero, que se menciona en tercer lloch se ignora si es franca en alou, o si está subjecte a domini, y a la prestació de algun cens, per lo que en cas compareguessen alguns Señores que justificassen lo dret de Señoria, deurá estarse a lo convingut en dit establiment, y deuré jo rellevar indemne a dit comprador. La qual venda fas així com millor dir y entendrer se pot; extrahent lo dit cens de mon domini y poer, y aquell poso en ma y poder de dit comprador. Prometent entregarlin posessió corporal, real, o quasi, donantli facultat pera que de sa propia autoritt se la puga pendrer, y presa retenir, ab clausula de constitut y precari, cedintli est los drets y accions a mi per rahó de ditas cosas competents, dels quals puga usar, y en sa consequencia puga demanar, percibir y cobrar la porrata que de ell en avant venceran, y son preu en cas de lluició, en cas que lluible sia, firmar apocas, ezposar clams y reclams, instar execucions, y lo mateix cens en cas de lluició, absolder y difinir, firmar per rahó de Señoria, en qualsevols alienacions, fahedoras de las cisas sobre las quals está radicat dit cens, percibir los lluismes corresponents, usar de fadiga, y altrament valerse de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo per est efecte en procurador meu com en cosa propia, ab clausula de intima dirigidora a qui corresponga. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals dels Señores sobrenomenats, y salvo també lo lluisme deudor per rahó del present contracte,lo qual es conforme la clausula del seté. Lo preu de la present venda son seixanta lliuras moneda catalana, que rebo de dit comprador ab diner comtant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors, de las quals li otorgo la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, y a tot altre dret y lley de mon favor. Prometo a dit comprador que la present venda li faré valer y tenir, y per ella lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de dany, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol dret y lley que valer y ajudar me pogués llargament. Y per major firmesa de ditas cosas, las roboro dels jurament que en ma anoma fas y presto. En virtut del qual prometo a ditas cosas no contravenir, si no també que lo present contracte no se ha feet en frau dels Señores dominicals dobre expressats, no de sos drets. Y se ha de saber que lo present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes que corresponga dins lo termini competent, segons Real pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y un dias del mes de Novembre del any mil setcents noranta tres. Essent presents per testimonis Joan Juliá sastre, y Francisco Forony escrivent en esta ciutat habitant.
D. Troyano Vallescá, En poder de Joseph Ubach.