Saga Bacardí
03325
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE TERESA LLUNELL Y COSTA Y JAIME PUJOL Y SOLER, 3º matrimonio de el.


Die Mercury XX mensis Augusti anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVIII.
In Dei nomine. Noverint Universi. Quod nos infra nominandae partes Gratis, et ex nostra certa scientia confitemur, et recognoscimus una nostrum alteri, et nobis ad invicem, et viciscim, quid ratione matrimony inferius mentionandi fuerunt inter nos, et alios infros conventa firmata, et juraa capitula et pacta sequentia
En nom de Deu sia, amen.
Per rahó del matrimoni, que mitgensant la gracia del Sperit Sant se es concordat, y ajustat, y en fas de Santa mare la Iglesia celebrat per y entre Jaume Pujol sastre, y gorrater de agulla, ciutadá de Barcelona fill llegitim, y natural de Jaume Pujol sastre ciutadá de Barcelona, y de Mariangela Pujol, y Soler, conjuges difunts de una part, y Theresa Pujol y Llunell muller sua filla llegitima y natural de Miquel Llunell fuster ciutadá de Barcelona difunt, y de Margarida Llunell y Costa viuda de aquell vivint de part altra, per y entre ditas parts son estats fets, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Dita Margarida Llunell y Costa, viuda de dit Miquel Llunell tant en nom seu propri, com y també com a tenutaria, y usufructuaria de la universal heretat, y bems, que foren de dit difunt son marit, y Joseph Llunell fuster ciutadá de Barcelona de dits conjuges fill, y hereu universal de dit difunt son pare, per lo molt amor, y voluntat, que aportan a dita filla y germana llur respective, y per favor, y contemplació de dit matrimoni en paga es a saber, y total satisfació de sa llegitima paterna, y materna, y suplement de aquellas, part de creix, aument, o donació per noces de dita mare sua a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, llegat de tres centas lliuras, y dos caxas novials ab sas robas, y vestits a ella fet per dit Miquel Llunell son pare ab son ultim testament, y generalment en paga, y satisfació de qualsevols altres drets a ella pertanyents y espectants, y que espectar li poden ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre deells, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir, y pensar se pugan, per donació es a saber, pura, perfeta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius. Donan y per titol de donació concedeixen a dita Theresa Pujol y Llunell llur filla, y germana respective, com a ben merexent present, y avall acceptant, yals seus, y aquí ella voldrá perpetuament, ab lo pacte emperó, vincle, y condició avall escrits, y no altrament, quatrecentas lliuras barcelonesas, y dos calaxeras, robas y vestits en satisfació, y paga de tots los dits drets paternals, y las restants cent lliuras en satisfació, y paga de tots los dits drets maternals, las quals cosas li prometen donar, pagar, y entregar respective lo dia present, sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució, y esmena de tots danys, gastos, y despesas, e ab obligatió de tots y sengles bens, y drets llurs mobles, e immobles presents y esdevenidors ab totas renunciacions necesarias degudas, y pertanyents. La qual donació fan ab pacte, vincle, y condició, que si dica donataria morirá quant que quant ab infant, o infants, idest liberis un , o molts llegitims, y naturals, y de llegitimm, y carnal matrimoni procreats en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditasa cosas per ells a ella ab lo rpesent capitol donadas, si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits infant, o infants, en tal cas puga testar y a sas liberas voluntats fer de dos centas lliuras tantsolament, y las restants doscentas lliuras junt ab ditas calaxeras, robas, y vestits en la conformitat, que les joras se trobaran, torne, y pervingan, a ells dits donadors, si les hores viurán, y si no viurán a sos hereus, o succesors universals, o aquó ells haurán volgut disposat, o ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y prometen y juran la present donació, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley, y dret tal revocació permetent, y a tot altre, que valer, y ajudar los pogues. E la dita donataria present acepta la dita donació per dits donadors a ella sobrefeta ab lo pacte, vincle, y condició sobredits a que expressament concent ab referiment de gracias quels ne fa.
Item: La dita Theresa Pujol y Llunell fent estas cosasab expres consentiment y voluntat de dits mare y germá seus. Dona, constitueix, y aporta en dot per dot, y en nom de dot sua a dit Jaume Pujol son marit las ditas quatre centas lliuras, y dos alaxeras ab sas robas, y vestits que ab lo precedent capitol li son estadas donadas, y pagar promesas en lo modo, y forma en aquell expressats. La qual constituciò dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constituciò de procurador com en cosa propria, y ab totas altras clausulas necesarias. Volent y concentint, que dit marit seu en virtut de la present constitució dotal demania, cobria, tinga, y possehesca tota la dita sua dot y los fruyts de aquella seus propris fassa tant quant durará lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot tinga lloch, ella y los seus recobrian salva, y segura la proprietat de dita dot, sens contradicció alguna de dit marit seu, ni dels seus. Y promet y jura la present constitució dotal, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas, no fer, ni venir per algnia causa, o rahó, ab obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias.
Item: Dit Jaume Pujol, fa, y firma carta dotal, y de espoli a dita Theresa Pujol y Llunell muller sua de las ditas quatrecentas lliuras, y dos calaxeras ab sas robas, y vestits, las quals cosas son estadas per ella a ell ab lo procedent capitol en dot per do, y en nom de dot sua constituidas, y aportadas. De y per las quals li fa creix, aument, o donació per noces de doscentas lliuras barcelonesas, la qual dot, y creix li salva, y asegura, assigna, y consigna en, y sobre tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, presents, y esdevenidors, prometent, que dita dot, y creix, aument o donació per noces restituirá, y pagará a ella, y als seus sempre, y en tot cas, que tinga lloch restitució de dot, y solución de creix sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas. Y per attendrer, y cumplir las ditas cosas ne obliga a dita muller sua, y als seus, tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver, ab totas renunciacions necesarias, volent, y concentint, que dita muller sua haua, rebia, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant, y sens infants, e sens contradicció alguna de ell, ni dels seusl al dia emperó del obit de dita mulelr sua, los seus haurán la dita sua dot en lo modo, y forma, pacte, vincle, y condició, queli es estada donada, lo dit emperó creix, o donació per noces tornar, y pervenir haya al infant, o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells, y ara per les hores ell dit donador los ne fa donació puta, perfeta, simpe, e irrevocable, ques diu entre vius en ma, y poder del notari dels presents capitols com a pubica persona per dits infants, rebent, acceptant, y estipulant, e si tal infant, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) leshores, y en dit cas lo dit creix, o donació per noces tornar, y pervenir haja a ell dit donador, si les hores viurá, y sino viurá a don hereu, o successor universal, o aquí ell haurá volgut, disposat, o ordenat d eparaula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet, y jura corporalment, y somenie la present carta dotal, y de espoli, y demes cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó reninciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar li pogues.
Item: Dita Theresa Pujol y Llunell tenintse per contenta, pagada, y satsifeta de tots los drets paternals, y maternals, axí de llegitima, com altres qualsevols a ella tocants, y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells ab las ditas quatrecentas lliuras, y dos calaizeras, robas, y vestits a ella sobre donadas, fent emperó las cosas avall escritas de voluntat, y consentiment de dit son marit avall consentint. De grat y certa ciencia sua per ella, y los seus en assó successors, renuncia, cedeix, transfereix, y transporta, ab sol, difineix, y renet a dits Margarida Llunell y Costa, y Joseph Llunell mare y germá resepctive seus presents, y als seus, y aquí ells voldran perpetuament tota part de heretat, y llegitima sua paterna, y materna, y suplement de aquellas, la part del creix de dita mare sua llegat de tres centas lliuras, y dos calaxeras novials a ella fet per dit difunt son pare ab son ultim testament, y tot y qualsevols altres drets, a ella competents, y espectants, y que competir, y espectar li poden ara, y en lo esdevenidor en las heretats y bens de dits sos pares, y del altre de ells, tant per las ditas, com per altras qualsevols causas, y rahons, que dir, y pensar se pugan. Salvas empero, y retés vers si tots vincles, substitucions, fideicomissos, succesions ab intestat, o ab testament, e mes si dits mare y germá seus donar, y dexarli voldran, las quals cosas ella puga demanar, cobrar, y haver venint lo cas, la present difinició en res no obstant. Las quals renunciació, cessió, translació, y transportació, absolució, difinició y remissió fa, a cessió de tots drets, y accions, constitució de procuradors com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras clausulas, y renunciacions necesarias. Y dit Jaume Pujol concent a las preditas cosas per dita muller sua sobre fetas com a fetas de son consentiment, y voluntat. Y dits Margarida Llunell y Costa, y Joseph Llunell mare y fill acceptan las preditas cosas en quant es a saber saben a donació.
Finalment: Volen las ditas parts, que de dits capitols, y qualsevol de aquells ne sian fetas per lo notari avall escrit tantas copias, quantas demanadas ne serán per aquells que ho pretendran tenir interes.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et aprobantes predicta pacta seu capitula, et omnia in illis, et quilibet corum contenta, convenimus, et promittimus ad invecem ea attendere, complere, et observare prout in ipsis, et eorum quolibet declaratur et sub eisdem obligationibus, renunciationibus, et clausulis in ipsis respective, quibus refertus expressis. Actum est hot Barcinone die praenotata.
Testes hujus rei sunt Franciscus Casals lancarum calcitarum opifeo civis Barcinonae, et Franciscus Juliá juvenis selopetarius faber barcinonae degens.
Paene me Sebastiani Prats notarium.