Saga Bacardí
03340
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE LORENZO GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Amen. Llorens Gironella y Pujol clergue y beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de aquesta ciutat de Barcelona fill legitim, y natural del Señor Christofol Gironella comerciant, ciutadá de dita ciutat, y de la Señora Mariangela Gironella, y Pujol conjuges difunts. Estant detingut en lo llit de malaltia corporal, emperó ab mon libre judici, memoria, y clar parlar volent disposar de mos bens fas mon testament. En y ab lo qual elegesch en marmessors, y de ell executoras al magnifich Joseph Gironella ciutadá honrat de Barcelona, Joseph Rodriguez los dos comerciants, ciutadans de Barcelona, mos nebots, y al Rnt. Dr.Domingo Prat Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat. als quals a la major part, y a cada un de ells en ausencia, no voler, o obit dels altres dono ple poder pera cumplir esta ma ultima disposició que ordeno en la forma seguent.
Primerament, vull que tot lo que en lo dia de la mia fi deuré sie pagat de mos vens breument ates asa legitimitat.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Merce de aquesta ciutat, la qual vull me sie feta general, y que mon cadáver sie sepultat, en lo vas ahont foren collocats mos difunts difunts Señors pares.
Item: Ordeno que mentres mon cadáver estará en ma casa, y debant de ell me sien cantadas absoltas generals per las Rnts. Comunitats de Sant Cugat del Rech, de Sant sant Jaume Apostol del dit Convent de la Mercé y del de P.P. Trinitaris Calsats totas de la present ciutat.
Item: Ordeno que luego de seguit mono bit sien celebradas en sufragi de ma anima trescentas sinquanta missas de caritat set sous y sis diners quiscuna, es a saber sinquanta en dita Parroquial Iglesia de Sant Jaume, sinquanta en dit Convent de la Mercé, sinquanta en lo referit Convent de P.P. Trinitaris Calsats; vint y sinch per lo Rnt. Joseph Niella Pbre; altras vint y sinch per lo Rnt. Miquel Solá Pbre. Y las restants cent sinquanta en las Iglesias, y per los Sacerdots que be aparexerá a dits mos marmessors.
Item: Llego al Ilustrissim y Reverendissim Señor Bisbe de Barcelona mon superior un morabatí valent nou sous peor una sola vegada per dret de superiorirat, y altre qualsevol que en mos bens tenir, y pretendrer puga.
Item: Llego a Marianna Simó viuda, ma neboda sinquanta lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada.
Item: Llego a Josepha Roquer doncella sinquanta lliuras moneda barcelonesa per una vegada tantsolament.
Item: Llego a Teresa Cebriá doncella treinta lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada.
Item: Llego a Antonia Roquer viuda trenta lliuras moneda barcelonesa per una vegada solament.
Item: Llego a Vicenta Simó doncella rereboda mia, vint y sinch lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada.
Item: Llego a Marianna Simó donsella altra reneboda mia vint y sinch lliuras moneda barcelonesa per una vegada solament.
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, drets y accions que me espectan, y pertañeran en qualsevol part del mon, y per qualsevol titols, o causas. Instituesch hereus meus universals a Nostre Señor Deu Jesu-Christ a la mia anima, volent que dits mos marmessors en continent de seguit mono bit prengan tots mos bens al benefici de inventari, y aquells al publich encant vengan, y lo resultat de ells junt ab lo diner efectiu se trovará en ma heretat apliquen, y convertescan per las fundacions o altres pios sufragis que be los aparexerá per la molta confianza que de ells fas, en sufragi de ma anima, de las de mos pares y demes de ma obligació. Donant com dono a dits mos marmessors pera cumplir esta ma ultima disposició tots los poders, y facultats que de dret puch convedirlos ab libre, y geneal administración.
Revoco ab lo present tots altres testament y demes especies de ultima voluntat y demes especies de ultima voluntat per mi fins vuy fetas, y atorgadas encaraque encaraque sien previngudas ab qualsevols paraulas derogatorias expresas que no tinch present per quant vull que esta mia disposició a aquellas prevalga, per la especie de ultima voluntat que millor en dret tinga lloch.
Y ho atorga en Barcelona als catrose días del mes de Juliol del any mil setcents noranta y set. Essent presents per testimonis per lo testador pregats Baldiri Martí sastre, y Joseph Benapres perxer, ciutadans de dita ciutat. Y lo atorgant conegut per mi lo infrit notari ho firma.
Llorens Gironella y Pujol Clergue, En poder de mi Francesch Portell notari.