Saga Bacardí
03352
RECONOCIMIENTO DE LIEUZER SOBRE CENSO A FAVOR DE JOSÉ GIRONELLA.


Sia a tots notori com jo Joseph Lieuzer de nació frances en esta ciuat resident; De mon grat, y certa ciencia, mitjensant lo jurament que prestó a Deu Nostre Señor, y a sos Sants Quatre Evangelis, confeso, y en veritat regonech a Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de Barcelona, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, que per titol de establiment perpetuo a mon favor fet per Joseph Vidal jove veler ciutadá de esta ciutat, del qual consta ab acte rebut en poder de D. Pau Casades notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als trenta Desembre mil setcents noranta vuit, tinch y possehesch tota aquella casa ab dos botigas fora obrint, ab totas sas entradas y exidas, drets, y pertinencias, situada en lo carrer de las Egipciacas de esta ciutat. La qual confronta, a solixent ab dit carrer; a mitg dia ab Antón Arben; a ponent ab Narcis Pons; y a tramontana ab lo Dr. Vicens Font. Y se te per lo expressat Joseph Gironella, a cens de sis lliuras, setse sous pagadors tots anys per mitad en los dias deu Janer, y deu Juliol, com a succehint a Maciá Vilallonga peller ciutadá de Barcelona. Y se ha de saber que antes la referida casa se tenia per lo mateix Maciá Vilallonga a cens de vint lliuras pagador tots anys en lo indicat termini, pero después de que segons se afirma ab altre rebut en poder de Pere Pau Viver notari publich de Barcelona als dinos Desembre mil setcents sexanta set se doná facultat de lluhir de dit cens tres lliuras en penció en nuda percepció per sexanta lliuras preu, per so en virtud de la Real Pragmatica de reducció de censos y censals ha quedat aquell reduit las referidas sis lliuras, set sous. Y dit Joseph Gironella te la referida casa per lo benefici tercer, baix imvocació de Sant Barthomeu fundat en los Claustros de la Catedral Iglesia de esta ciutat, eo de son Rnt. Obtentor en nom de aquell, ab son domini y alou a cens de dotze sous pagadors tots anys en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y afirman las ditas cosas son verdaderas, y que en si contenen tota veritat per lo jurament que tinch prestat. En testimoni del qual dogo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Janer del any mil setcents noranta vuit. Y lo otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis Lluis Comes, y Antón Ubach escrivents, ressidents en esta ciutat.
Joseph Lieuzer, En poder de Joseph Ubach.