Saga Bacardí
03381
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSO A FAVOR DE PAGUERA, POR JOSÉ GIRONELLA Y RIUS. Primo de Cristóbal.


Sia a tots notori, com jo Joseph Gironella y Rius tirador de or, ciutadá de Barcelona, mitjensant lo jurament que presto a Deu Nostre Señor, y a sosoSants quatre Evangelis en ma, y poder del Notari avall escrit. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch al Noble Señor D. Antón de Paguera en esta ciutat domiciliat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant: Que per los titols calendadors, tots anys en lo die vint y quatre Mars percibesch, y cobro del Noble Señor D. Mariano Sans en dita ciutat resident catorse lliuras de cens en que junta b toto lo domini mitjá, per rahó de tota aquella pessa de terra campa de tingada dos mojadas poch mes o menos que dit Noble Señor de Sans, te y posseheix en la montaña de Monjuich no molt distant del Magatsem de la Polvora que mes inmediat a esta ciutat se troba novament construhit en dita montaña.
La qual pessa de terra se te per mi al referit cens de penció catorse lliuras barcelonesas tots anys en lo indicat termini pagadoras. Y jo tinch lo dit cens com la dita pessa de terra se te per lo expresat D. Joan Antón de Paguera com a succehint per sos titols a Pere Cervera mercader, ciutadá de Barcelona, que havia succehit a Jaime Serra mercader de dita ciutat, y est a Catharina Colbusa viuda de Antón Colvusa rejoler a cens de quatre lliuras, deu sous de dita moneda tots anys pagador en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho te per la comanda de sant Joan de la present ciutat, eo per son Ilustre Comenador a cens de una lliura set sous, pagador tots anys en dos terminis, la mitad lo die, o festa de Nostra Señora del mes de Marzo, y la altre mitat lo die, o festa de Nostra Señora del mes de Setembre, y baix domini, y alou de dita comanda. Y se ha de saber que en a venda perpetua de dita pessa de terra feta per Geronim Viguer jove cirurgiá, ciutadá de Barcelona, y Sibilia conjuges, a favor de Lluis Rius peller y sastre, ciutadá de dita ciutat, de la qual consta en poder de Pere Closas notari publich de Barcelona als dos Abril mil sis cents setenta vuyt, y demes alteracións que consecutivament se han fet de dita pessa de terra, per aquivocació se omití en ellas lo expressat cens, y domini de dit Pere Cervera, a qui ha succehit lo referit Noble Señor D. Joan Antón de Paguera, pues en realitat dita pesa de terra está subjecte a dit cens, y domini segons aixís se manifesta en la confessió feta per Joana muller de Pere Estela, posesora de dita pessa a favor de Catarina Catbusa, de la qual consta en poder de Joan Llunés notari publich de Barcelona als tres Novembre mil sinch cents sinquanta hu, continuada en hun dels capbreus de dita comanda de Sant Joan, com y també ho manifesta la venda que del referit cens y altres cosas feren Andreu Serra veluter de la ciutat de Valencia, y Margarida Aray y Serra conjuges, esta hereda de la expresada Catalina Calbusa, a favor de dit Jaime Serra de la qual segons se afirma consta en poder de Miquel Pau Fonoll notari publich de Barcelona als vint y sinch Maig mil sinch cents sinquanta sinch, e igualment se expressa que dita pessa de terra esta subjecte a dit cens, y domini ab la venda que de ella y altras cosas feu lo llegitim procurador de dit Jaime Serra y de Elisabeth sa muller a favor de Pere Cervera de la qual se aseréis consta en poder de Antreu Fontoba notari publich de Barcelona als vint y hu Agost mil sinch cents setenta, com y també se manifesta que dita pessa de terra está subjecte a dit cens, y demes ab confessió que de la referida pessa de terra feu lo tudor y curador dels pubills fills, y hereus de Christofol y Angela Viguer a favor de la comanda de Sant Joan de la qual consta ab acte rebut en poder de Rafel Salleres notari publich de Barcelona als set Febrer ml siscents cinquanta nou, continuada també en ordre de copsvreus de dita comanda, pues si ve en dita confessió no se expresa dit cens, yu domini no obstant per titol Real se calenda lo establiment que de la referida pessa de terra feu la expresada Catherina Catbusa a favor de Pere Estela rlojer rebut en poder de Joan Riera notari de Barcelona als setse Febrer mil sinch cents quaranta sinch. Y afronta la dita pessa de terra a solixent ab honor de D. Joseph Lladó; a mittgdie ab Joan Massiá caballerayre; a ponent ab Joseph Foxar moler, tots ciutadans de Barcelona; y a tramontana part ab dit Fexar, y part ab dit D. Mariano Sans. Y me especta lo referit cens com a hereu de la universal heretat y bens que foren de Theresa Gironella y Rius muller de Magí Gironella cirurgiá, ciutadá de Barcelona ma mare, per est instituhit ab lo testament que otorgá en poder de Gaspar Grases notari publich de número de Barcelona als deu Juny mil setcents vuitanta dos, que seguit son obit per lo mateix notari fonch publicat al primer Desembre de dit any, a la qual espectaba com a hereda de la universal heretat, y bens que foren de Joseph Rius peller ciutadá de Barcelona per est instituida ab lo testaament que otorgá en poder de Francisco Bonaventura Torres notari publich de esta ciutat als dos Novembre mil setcents vint y hu al qual espectaba per titol de establiment ab imposició de est cens, y domini per ell fet de la referida pessa de terra a favor de Joan Carrer y ortela del qual consta ab acte rebut en poder del Antón Casant notari publich de dita ciutat als vint y quatre Mars mil setcents quinse. Y afirma que las ditas cosas son verdaderas y que en si contenen tota veritat per lo jurament que tinch prestat. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint y quatre dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y set. Y dit otorgant (conegut del infro notari) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Diego de Chia y Buxo y Francisco adam escrivents, en esta ciutat habitants.
Joseph Gironella y Rius, En poder de Ramon Matheu y Smandia y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.